Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 17:1-27

17  Orait 6-pela de bihain, Jisas i kisim Pita na Jems wantaim brata bilong en Jon, na em i bringim ol i go antap long wanpela maunten i antap moa. Na ol tasol i stap.  Na long ai bilong ol stret em i kamap narakain. Pes bilong en i lait olsem san na klos bilong en i kamap waitpela olsem lait.  Na lukim! Moses na Elaija i kamap long ai bilong ol na tupela i wok long toktok wantaim Jisas.  Na Pita i tokim Jisas: “Bikpela, i gutpela mipela i stap long hia. Sapos yu laik, bai mi sanapim 3-pela haus sel, wanpela bilong yu na wanpela bilong Moses na wanpela bilong Elaija.”  Em i toktok yet i stap na wanpela klaut i karamapim ol, na dispela klaut i lait. Na harim! Wanpela nek i kamap long klaut na i tok: “Dispela em i Pikinini bilong mi, mi laikim em tumas na bel bilong mi i amamas long em. Harim tok bilong em.”  Taim ol disaipel i harim dispela tok, ol i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na bikpela pret i kisim ol.  Jisas i kam klostu na putim han long ol na tok: “Yupela kirap, na no ken pret.”  Taim ol i apim het, ol i no lukim ol arapela, ol i lukim Jisas tasol.  Taim ol i wokabaut i go daun long maunten, Jisas i tokim ol olsem: “No ken tokim wanpela man long dispela visen inap long taim Pikinini bilong man i kirap bek long indai.” 10  Na ol disaipel i askim em: “Orait i gat wanem as na ol saveman bilong Lo i tok olsem Elaija i mas kam pastaim?” 11  Na em i tok: “Tru tumas, Elaija bai kam pastaim na stretim bek olgeta samting. 12  Tasol mi tokim yupela olsem, Elaija i kam pinis na ol i no luksave long em, tasol ol i bin mekim olgeta samting ol i laik mekim long em. Na long wankain pasin Pikinini bilong man bai karim pen long han bilong ol.” 13  Nau ol disaipel i kliagut olsem em i stori long ol long Jon Bilong Baptais. 14  Na taim ol i go kamap long bikpela lain manmeri, wanpela man i kam long Jisas na i brukim skru long em na tok: 15  “Bikpela, marimari long pikinini man bilong mi, long wanem, em i gat sik epilepsi na em i stap nogut tru. Planti taim em i save pundaun i go insait long paia na planti taim em i save pundaun i go insait long wara. 16  Mi bringim em i kam long ol disaipel bilong yu, tasol ol i no inap oraitim em.” 17  Na Jisas i tok: “Yupela lain pipol bilong dispela taim, yupela i no bilip na yupela i kranki tru. Mi mas i stap wantaim yupela inap long wanem taim? Mi mas karim hevi long yupela inap long wanem taim? Bringim dispela pikinini i kam long mi.” 18  Jisas i tok strong long dispela spirit nogut na spirit nogut i lusim pikinini na i kam ausait. Na long dispela taim stret dispela boi i kamap orait. 19  Na bihain ol disaipel tasol i kam long Jisas na tok: “Bilong wanem mipela i no inap rausim dispela spirit nogut?” 20  Na em i tokim ol: “Bilip bilong yupela i liklik, olsem na yupela i no inap. Mi tok tru long yupela: Sapos bilip bilong yupela i kain olsem sais bilong sid mastet,* orait bai yupela i tokim dispela maunten, ‘Kirap na go long hap,’ na bai em i kirap na i go. Na bai yupela inap mekim olgeta samting.” 21 *​—⁠ 22  Taim Jisas na ol disaipel i bung i stap long Galili, em i tokim ol: “Wanpela birua bai putim Pikinini bilong man long han bilong ol man, 23  na ol bai kilim em i dai, na long namba 3 de bai em i kirap bek.” Ol disaipel i bel hevi tru taim ol i harim dispela tok. 24  Taim ol i kamap pinis long Kaperneam, ol man bilong kisim takis bilong 2 drakma koin,* ol i kamap long Pita na tok: “Tisa bilong yupela i save baim takis bilong 2 drakma koin o nogat?” 25  Na Pita i tok: “Yes.” Tasol taim Pita i go insait long haus, Jisas i tok: “Saimon, yu ting wanem? Ol king bilong graun i save kisim kain kain takis long husat? Ol i kisim long ol pikinini man bilong ol yet o long ol arapela man?” 26  Taim Pita i tok: “Long ol arapela man,” Jisas i tokim em: “Olsem na ol pikinini i no gat wok long baim takis. 27  Tasol yumi no laik bai ol i gat tingting nogut long yumi, olsem na yu go long raunwara na tromoi huk. Na kisim namba 1 pis yu pulim, na taim yu opim maus bilong en bai yu lukim wanpela silva koin.* Kisim dispela koin na givim long ol, na em i bilong yu na mi wantaim.”

Ol Futnot

Mt 17:⁠20  Lukim futnot long Mt 13:⁠31.
Mt 17:⁠21  Dispela ves i stap long sampela Baibel, tasol i no stap long Baibel Grik bilong Westcott na Hort. Baibel bilong Westcott na Hort i stret wantaim ol manuskrip Grik bilong bipo tru.
Mt 17:⁠24  Takis bilong tempel em ol Juda i save baim wanpela taim long olgeta yia. Em inap olsem pe man i kisim taim em i wok 2-pela de.
Mt 17:⁠27  Grik i tok, “steita koin,” em i olsem tetradrakma. Lukim Apd 11.