Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Matyu 15:1-39

15  Orait ol Farisi na ol saveman bilong Lo i lusim Jerusalem na kam long Jisas na tok:  “Bilong wanem ol disaipel bilong yu i kalapim kastam em ol man bilong bipo i save bihainim? Ol i no save wasim han bilong ol paslain long ol i kaikai.”  Na em i bekim tok long ol olsem: “Bilong wanem yupela i kalapim lo bilong God na bihainim kastam bilong yupela?  God i tok, ‘Onarim papa bilong yu na mama bilong yu,’ na, ‘Man i tok nogut long papa o mama em i mas i dai.’  Tasol yupela i save tok, ‘Sapos man i tokim papa o mama bilong en: “Ol samting bilong mi em yu inap kisim helpim long en, em presen mi dediketim long God,”  orait dispela man i no gat wok long onarim papa bilong en.’ Long rot bilong ol kastam bilong yupela, yupela i mekim olsem tok bilong God i samting nating.  Yupela i man bilong tupela maus. Aisaia i makim yupela stret taim em i tok profet olsem:  ‘Ol dispela manmeri i save onarim mi long maus, tasol bel bilong ol i stap longwe long mi.  Ol i lotu nating long mi, long wanem, ol samting ol i skulim ol man long en em tok bilong ol man tasol.’ ” 10  Em i singautim bikpela lain manmeri long kam klostu na em i tokim ol: “Putim yau na kisimgut mining bilong dispela tok: 11  Samting i go insait long maus bilong man i no save mekim man i kamap doti, nogat, tasol samting i save kamaut long maus, dispela i mekim man i kamap doti.” 12  Orait ol disaipel i kam na tokim em: “Yu save olsem tok bilong yu i bagarapim bel bilong ol Farisi?” 13  Em i bekim tok long ol olsem: “Olgeta diwai Papa bilong mi long heven i no bin planim long gaden, em bai kamautim. 14  Larim ol. Ol i aipas na ol i laik soim rot. Olsem na sapos wanpela aipas i soim rot long narapela aipas, orait tupela wantaim bai pundaun long hul.” 15  Na Pita i bekim tok olsem: “Kamapim klia mining bilong dispela tok piksa long mipela.” 16  Na Jisas i tok: “Yupela tu i no kliagut yet, a? 17  Ating yupela i no save olsem olgeta samting i go insait long maus i save go long bel rop na kamaut i go long toilet, a? 18  Tasol ol samting i kamaut long maus i save kam long tingting bilong bel, na ol dispela samting i save mekim man i kamap doti. 19  Olsem, ol samting i kam long tingting bilong bel em ol tingting nogut, pasin bilong kilim man i dai, pasin adaltri,* pasin pamuk, stil, giaman, na tok nogut.* 20  Ol dispela samting i save mekim man i kamap doti. Tasol pasin bilong i no wasim han pastaim na kaikai, dispela i no mekim man i kamap doti.”  21  Jisas i lusim dispela ples na em i go long ol hap bilong Tair na Saidon. 22  Na wanpela meri Fonisia long dispela hap i kam na singaut olsem: “Bikpela, Pikinini bilong Devit, marimari long mi. Wanpela spirit nogut i stap long pikinini meri bilong mi na pikinini i stap nogut tru.” 23  Tasol Jisas i no bekim wanpela tok long dispela meri. Olsem na ol disaipel bilong en i kam na tokim em olsem: “Salim em i go, long wanem, em i wok long singaut singaut long yumi.” 24  Jisas i bekim tok olsem: “God i salim mi i kam long ol sipsip bilong lain Israel i lus pinis, na i no long ol arapela lain.” 25  Taim dispela meri i kam, em i brukim skru long Jisas na tok: “Bikpela, helpim mi!” 26  Na Jisas i bekim tok olsem: “I no stret long kisim bret bilong ol pikinini na tromoi i go long ol liklik dok.” 27  Meri i tok: “Bikpela, yu tok tru. Tasol ol liklik dok i save kaikai ol pipia bilong bret i pundaun long tebol bilong ol papa bilong ol.” 28  Jisas i bekim tok long em olsem: “Meri, bilip bilong yu i bikpela tru. Samting yu laikim i ken kamap long yu.” Na long dispela taim stret pikinini meri bilong en i kamap orait.  29  Jisas i lusim dispela ples na i go kamap long Raunwara Galili. Na em i go antap long maunten na i sindaun. 30  Na bikpela lain manmeri i kam long em, na ol i bringim sampela manmeri i gat bagarap long bodi, na ol lek nogut, na ol aipas, na ol mauspas, na planti arapela sikman tu. Na ol i putim ol klostu long lek bilong Jisas, na em i oraitim ol. 31  Na ol manmeri i kirap nogut taim ol i lukim ol mauspas i toktok na ol lek nogut i wokabaut na ol aipas i lukluk, na ol i givim glori long God bilong Israel. 32  Jisas i singautim ol disaipel bilong en i kam na tok: “Mi sori tru long ol manmeri, long wanem, inap 3-pela de ol i stap wantaim mi na ol i no gat kaikai, na mi no laik salim ol i go wantaim hangre, nogut strong bilong ol i pinis long rot.” 33  Tasol ol disaipel i tokim em: “Yumi stap long ples i no gat man, olsem na bai yumi kisim we ol bret inap long pulapim bel bilong kain bikpela lain olsem?” 34  Na Jisas i tokim ol: “Yupela i gat hamas bret i stap?” Ol i tok: “7-pela, na i gat sampela liklik pis.” 35  Em i tokim ol manmeri long sindaun long graun. 36  Na em i kisim 7-pela bret na ol pis na em i tok tenkyu long God na em i brukim bret na tilim i go long ol disaipel, na ol disaipel i tilim i go long bikpela lain manmeri. 37  Na olgeta i kaikai na ol i pulap, na ol i bungim ol hap kaikai i stap yet na pulapim 7-pela bikpela basket. 38  Ol lain i kaikai ol inap olsem 4,000 man, na ol i no kaunim ol meri na ol pikinini. 39  Em i salim ol manmeri i go, na em i kalap long bot na i go kamap long hap bilong Magadan.

Ol Futnot

 Lukim futnot long Mt 5:⁠27.
 Lukim futnot long Mt 12:⁠31.