Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 14:1-36

14  Long dispela taim, Herot,* em hetman i bosim distrik, em i harim stori bilong Jisas.  Na em i tokim ol wokman bilong en: “Dispela man em Jon Bilong Baptais. Em i kirap bek long dai, olsem na em inap mekim ol dispela strongpela wok.”  Herot i bin arestim Jon na pasim em long sen na kalabusim em. Herodias em i as bilong dispela samting. Herodias em i meri bilong Filip, na Filip em i brata bilong Herot.  Planti taim liklik, Jon i bin tokim Herot olsem: “I no stret long yu kisim Herodias olsem meri bilong yu.”  Na Herot i laik kilim Jon i dai, tasol em i pret long ol manmeri, long wanem, ol i ting Jon em i wanpela profet.  Na taim ol i mekim betde pati bilong Herot, pikinini meri bilong Herodias i kam danis na em i amamasim tru Herot.  Olsem na Herot i mekim tok tru antap na promis long givim em wanem samting em i askim long en.  Na meri i bihainim tok bilong mama bilong en na tok: “Givim mi het bilong Jon Bilong Baptais long wanpela plet.”  King i bel hevi tru, tasol em i tingim tok tru antap bilong en na em i tingim ol lain i sindaun wantaim em, olsem na em i tokim ol man long mekim olsem. 10  Na em i salim ol i go na ol i katim nek bilong Jon long haus kalabus. 11  Na ol i bringim het bilong em long wanpela plet na givim long dispela meri, na meri i bringim i go long mama bilong en. 12  Bihain ol disaipel bilong Jon i kam na kisim bodi bilong en na planim, na ol i go tokim Jisas. 13  Taim Jisas i harim dispela tok, em i kalap long bot na lusim dispela hap na go long ples i no gat man bai em i ken stap em yet. Tasol bikpela lain manmeri i harim tok long dispela samting na ol i lusim ol taun na wokabaut i go bihainim em. 14  Taim em i kam kamap, em i lukim bikpela lain manmeri na em i sori tru long ol na em i mekim orait ol sikman bilong ol. 15  Long apinun tru ol disaipel bilong en i kam na tok: “Dispela ples i no gat man na em apinun pinis. Salim ol manmeri i go na bai ol i ken i go long ol liklik taun na baim kaikai bilong ol yet.” 16  Tasol Jisas i tokim ol: “I no olsem ol i mas i go. Yupela givim kaikai long ol.” 17  Ol i tokim em: “Mipela i gat liklik kaikai tasol, em 5-pela bret na 2-pela pis.” 18  Em i tok: “Kisim i kam long mi.” 19  Orait em i tokim ol manmeri long sindaun long gras, na em i kisim 5-pela bret na 2-pela pis na em i lukluk i go long skai na em i beten.* Taim em i brukim bret pinis, em i tilim long ol disaipel na ol disaipel i tilim i go long ol manmeri. 20  Olgeta i kaikai na ol i pulap. Na ol i bungim ol hap kaikai i stap yet na pulapim 12-pela basket. 21  Ol lain i kaikai ol inap olsem 5,000 man, na ol i no kaunim ol meri na ol pikinini. 22  Bihain stret long dispela, Jisas i tokim ol disaipel bilong en long kalap long bot na go paslain long em long hapsait bilong raunwara. Na em yet bai salim ol manmeri i go. 23  Em i salim ol manmeri i go pinis, na em wanpela i go antap long maunten long beten. Maski em tudak longtaim pinis, em wanpela tasol i stap. 24  Na bot i stap longwe long nambis. Ol weiv i mekim na ol disaipel i mas taitim bun, na win i wok long sakim ol. 25  Long namba 4 hap bilong nait* Jisas i wokabaut antap long raunwara na kam long ol. 26  Taim ol i lukim em i wokabaut antap long raunwara, ol disaipel i tingting planti na tok: “Em samting tru o driman tasol?” Na ol i pret na ol i singaut. 27  Kwiktaim Jisas i mekim dispela tok long ol: “Yupela strongim bel! Em mi tasol, no ken pret.” 28  Na Pita i bekim tok long em olsem: “Bikpela, sapos em yu tasol, orait tokim mi long wokabaut antap long wara na kam long yu.” 29  Jisas i tok: “Yu kam!” Olsem na Pita i lusim bot na i go daun na wokabaut antap long wara na i go long Jisas. 30  Tasol traipela win i mekim na em i pret, na em i stat long sink na em i singaut: “Bikpela, seivim mi!” 31  Kwiktaim Jisas i putim han i go na holim Pita na tokim em: “Bilip bilong yu i liklik, bilong wanem yu gat tupela tingting?” 32  Na taim tupela i kalap pinis long bot, traipela win i dai. 33  Na ol disaipel i stap long bot ol i brukim skru long em na tok: “Tru tumas, yu Pikinini Bilong God.” 34  Na ol i kamap long hapsait na kam sua long Genesaret. 35  Na taim ol man bilong dispela hap i luksave long Jisas, ol i salim tok i go long ol ples i stap klostu na ol manmeri i bringim ol sikman i kam. 36  Na ol i askim em strong long larim ol i tatsim tasol bilas long arere bilong klos bilong en. Na ol manmeri husat i tatsim dispela bilas, ol i kamap orait olgeta.

Ol Futnot

 Lukim futnot long Lu 3:⁠1.
 Grik i tok, “em i blesim.”
 O, “bikmoning.” Lukim futnot long Mk 13:⁠35.