Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 13:1-58

13  Long dispela de yet Jisas i lusim haus na i go sindaun arere long raunwara.  Na bikpela lain manmeri i kam bung, olsem na em i kalap long wanpela bot na sindaun, na bikpela lain manmeri i sanap long nambis.  Na long rot bilong ol tok piksa em i stori long ol long planti samting, em i tok: “Harim! Wanpela man i go long planim ol sid.  Na taim em i wok long tromoi ol sid i stap, sampela sid i pundaun arere long rot na ol pisin i kam kaikai.  Na sampela i pundaun long hap bilong ston we i no gat planti graun, na wantu ol i kru, long wanem, graun i no daun tumas.  Tasol taim san i kam antap, san i kukim ol na ol i drai, long wanem, ol i no putim rop i go daun long graun.  Na sampela i pundaun namel long ol rop i gat nil, na ol rop i gat nil i kamap na karamapim ol.  Na sampela i pundaun long gutpela graun na ol i karim kaikai, wanpela i karim 100, narapela i karim 60, na narapela i karim 30.  Man i gat yau, em i mas harim dispela tok.” 10  Orait ol disaipel i kam na askim em: “Bilong wanem yu yusim ol tok piksa taim yu toktok wantaim ol manmeri?” 11  Em i bekim tok olsem: “God i bin larim yupela long kliagut long ol tok hait holi bilong Kingdom bilong heven, tasol em i no mekim olsem long ol dispela manmeri. 12  Man i gat samting, em bai kisim sampela samting moa na bai em i gat planti. Tasol man i no gat, orait samting em i holim, wanpela bai rausim long em. 13  Mi yusim ol tok piksa taim mi toktok wantaim ol manmeri, long wanem, ol i lukluk, tasol ol i lukluk nating, na ol i harim, tasol ol i harim nating, na ol i no kisimgut mining bilong en. 14  Truim bilong tok profet bilong Aisaia i kamap long ol, em i tok: ‘Yau bilong yupela bai harim tok, tasol yupela bai i no kisimgut mining bilong en. Na ai bilong yupela bai lukluk, tasol yupela bai i no lukim ol samting. 15  Long wanem, bel bilong ol dispela pipol i pas, na long yau ol i harim tok, tasol ol i no mekim wanpela samting. Na ol i pasim pinis ai bilong ol, nogut ai bilong ol i lukim samting na yau bilong ol i harim tok na bel bilong ol i kisimgut mining na ol i tanim i kam bek, na mi mekim ol i kamap orait.’ 16  “Tasol ai bilong yupela i ken amamas, long wanem, ai bilong yupela i lukim samting, na yau bilong yupela i ken amamas, long wanem, yau bilong yupela i harim samting. 17  Mi tok tru long yupela: Planti profet na planti stretpela man ol i bin i gat bikpela laik long lukim ol samting nau yupela i lukim, tasol ol i no lukim. Na ol i bin i gat bikpela laik long harim ol samting nau yupela i harim, tasol ol i no harim. 18  “Orait yupela putim yau long mining bilong dispela tok piksa bilong man i planim ol sid. 19  Sid i pundaun arere long rot, dispela i makim man i harim tok bilong Kingdom na em i no kisimgut mining bilong en, na Satan* i kam na tekewe dispela sid em man i bin planim long bel bilong en. 20  Na sid i pundaun long hap bilong ston, dispela i makim man i harim tok bilong kingdom na wantu em i kisim na amamas long en. 21  Tasol em i no putim rop i go daun long graun. Em i stap inap liklik haptaim na taim tok bilong kingdom i mekim na hevi na pasin birua i kamap, wantu em i pundaun. 22  Na sid i bin pundaun namel long ol rop i gat nil, dispela i makim man i harim tok bilong kingdom, tasol ol wari bilong laip long dispela taim na strong bilong mani long giamanim man, ol i karamapim tok na em i no karim kaikai. 23  Na sid i pundaun long gutpela graun, dispela i makim man i harim tok bilong kingdom na kisimgut mining bilong en. Na dispela man i karim kaikai, wanpela i karim 100, narapela i karim 60, na narapela i karim 30.” 24  Em i kamapim narapela tok piksa long ol, olsem: “Kingdom bilong heven i olsem wanpela man i planim ol gutpela sid long gaden bilong en. 25  Taim ol man i slip i stap, birua bilong dispela man i kam na planim ol gras nogut* namel long ol wit na em i go. 26  Taim wit i kru na karim kaikai, ol gras nogut tu i kamap wantaim. 27  Olsem na ol wokboi i go long papa bilong haus na tokim em, ‘Bikman, mipela i ting yu bin planim ol gutpela sid long gaden bilong yu. Olsem wanem na i gat ol gras nogut i kamap?’ 28  Em i tokim ol, ‘Wanpela birua i mekim dispela samting.’ Ol i tokim em, ‘Yu laik bai mipela i go na kamautim ol dispela gras nogut?’ 29  Em i tok, ‘Nogat. Nogut yupela i kamautim ol wit taim yupela i wok long kamautim ol gras nogut. 30  Larim tupela i gro wantaim inap long taim bilong bungim kaikai. Na long taim bilong bungim kaikai bai mi tokim ol man i mekim dispela wok: Bungim ol gras nogut pastaim na pasim ol long ol bandel na kukim long paia. Na bihain bungim ol wit na putim long bakstua bilong mi.’ ” 31  Jisas i kamapim narapela tok piksa long ol, olsem: “Kingdom bilong heven i olsem sid mastet,* em wanpela man i bin kisim na planim long gaden bilong en. 32  Dispela sid em i liklik tru long ol arapela sid. Tasol taim em i kamap bikpela em i winim olgeta arapela kaikai bilong gaden. Em i kamap wanpela diwai na ol pisin i kam na stap long ol han bilong en.” 33  Em i mekim narapela tok piksa long ol: “Kingdom bilong heven i olsem yis wanpela meri i kisim na miksim wantaim bikpela hap plaua inap olsem 3-pela baket. Na bihain plaua olgeta i solap.” 34  Long rot bilong ol tok piksa Jisas i kamapim ol dispela samting long bikpela lain manmeri. Tru tumas, long rot bilong ol tok piksa tasol em i save toktok wantaim ol. 35  Em i mekim olsem bilong truim tok i bin kamap long maus bilong profet, olsem: “Bai mi opim maus bilong mi na kamapim ol tok piksa, bai mi autim ol samting i bin stap hait kirap long bipo yet.” 36  Em i salim lain manmeri i go na em i go insait long haus. Na ol disaipel bilong en i kam na i tok: “Tokim mipela long mining bilong dispela tok piksa bilong gras nogut long gaden.” 37  Em i bekim tok olsem: “Man i planim ol gutpela sid em Pikinini bilong man. 38  Na gaden em i dispela graun. Na ol gutpela sid em ol pikinini bilong Kingdom, na gras nogut em ol pikinini bilong Satan.* 39  Na birua i planim gras nogut, em Satan.* Taim bilong bungim kaikai i makim pinis* bilong dispela taim.* Na ol man bilong bungim kaikai em ol ensel. 40  Ol i save bungim ol gras nogut na kukim long paia, na bai i wankain tasol long pinis bilong dispela taim. 41  Pikinini bilong man bai salim ol ensel bilong en i go, na long kingdom bilong en ol bai rausim olgeta samting i save pundaunim man na ol manmeri husat i save brukim lo. 42  Na bai ol i tromoi ol i go long bikpela paia. Na long dispela hap ol bai krai na sikirapim tit bilong ol. 43  Long dispela taim ol stretpela man bai lait bikpela olsem san long Kingdom bilong Papa bilong ol. Man i gat yau, em i mas harim dispela tok. 44  “Kingdom bilong heven i olsem wanpela bokis mani i stap hait long wanpela hap graun. Wanpela man i painim na em i haitim gen. Em i amamas tru, olsem na em i go salim ol samting bilong en na i go baim dispela hap graun. 45  “Na tu, Kingdom bilong heven i olsem wanpela bisnisman i wok long painim ol gutpela bis. 46  Taim em i painim wanpela bis i dia tumas, em i go salim olgeta samting bilong en na em i baim dispela bis. 47  “Na tu, Kingdom bilong heven i olsem wanpela umben ol i slekim i go daun long raunwara na i bungim olgeta kain pis. 48  Taim umben i pulap ol i pulim i kam antap long nambis. Na ol i sindaun na ol i bungim ol gutpela pis long ol dis, tasol ol pis nogut ol i tromoi. 49  Em bai wankain tasol long pinis bilong dispela taim.* Ol ensel bai i go na kisim ol man nogut i stap namel long ol stretpela man. 50  Na ol bai tromoi ol i go long bikpela paia. Na long dispela hap ol bai krai na sikirapim tit bilong ol.” 51  Em i askim ol: “Yupela i kisimgut mining bilong ol dispela samting?” Na ol i tokim em: “Yes.” 52  Orait em i tokim ol: “Olsem tasol, olgeta tisa i kisim skul long Kingdom bilong heven, ol i olsem papa bilong haus husat i kisim ol samting bilong en i dia tumas i kam ausait, em ol nupela samting na ol olpela samting.” 53  Taim Jisas i autim pinis ol dispela tok piksa, em i lusim dispela ples. 54  Em i go long asples bilong en na em i kirap skulim ol man insait long sinagog bilong ol. Ol i kirap nogut tru na tok: “Man ya i kisim we dispela savetingting na save bilong mekim ol dispela strongpela wok? 55  Ating dispela em pikinini bilong kapenta, a? Na nem bilong mama bilong en, em Maria, na ol brata bilong en, em Jems na Josep na Saimon na Judas, a? 56  Na ol susa bilong en, ol i stap wantaim yumi, a? Olsem na dispela man i kisim we ol dispela samting?” 57  Olsem na ol i no laik bilip long em. Tasol Jisas i tokim ol: “Profet i gat nem long olgeta hap, tasol long asples bilong en na namel long ol wanhaus bilong en, nogat.” 58  Na em i no wokim planti strongpela wok long dispela ples, long wanem, ol i no gat bilip.

Ol Futnot

Mt 13:⁠19  Grik i tok, “dispela man nogut.”
Mt 13:⁠25  Grik, zi·zaʹni·on. Wanpela kain gras i save kamap long Israel na ol sid bilong en i gat posin.
Mt 13:⁠31  Liklik sid bilong wanpela diwai i save kamap long Palestain. Em inap gro i go antap inap 4-pela mita na i gat ol han bilong en.
Mt 13:⁠38  Grik i tok, “dispela man nogut.”
Mt 13:⁠39  Grik, diabolos. Devil, mining bilong en, “man bilong krungutim gutnem.”
Mt 13:⁠39  Grik, syn·teʹlei·a. Lukim tok “Pinis” long dikseneri long Apd 16.
Mt 13:⁠39  Grik, ai·onʹ. Lukim tok “Dispela taim” long dikseneri long Apd 16.
Mt 13:⁠49  Lukim ol futnot long ves 39.