Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Matyu 1:1-25

1  Dispela buk i stori long laip bilong Jisas Krais, em i kamap long lain bilong Devit husat i kamap long lain bilong Abraham:   Abraham em i papa bilong Aisak;Aisak em i papa bilong Jekop;Jekop em i papa bilong Juda wantaim ol brata bilong en;   Juda em i papa bilong Peres na Sera. Na Tamar em i mama bilong tupela;Peres em i papa bilong Hesron;Hesron em i papa bilong Ram;   Ram em i papa bilong Aminadap;Aminadap em i papa bilong Nason;Nason em i papa bilong Salmon;   Salmon em i papa bilong Boas. Na Rahap em mama bilong Boas;Boas em i papa bilong Obet. Na Rut em i mama bilong Obet;Obet em i papa bilong Jesi;   Jesi em i papa bilong King Devit. Devit em i papa bilong Solomon. Mama bilong Solomon bipo em i meri bilong Uria;   Solomon em i papa bilong Rehoboam;Rehoboam em i papa bilong Abiya;Abiya em i papa bilong Asa;   Asa em i papa bilong Jehosafat;Jehosafat em i papa bilong Jehoram;Jehoram em i papa bilong Usia;   Usia em i papa bilong Jotam;Jotam em i papa bilong Ahas;Ahas em i papa bilong Hesekia; 10  Hesekia em i papa bilong Manase;Manase em i papa bilong Emon;Emon em i papa bilong Josaia; 11  Josaia em i papa bilong Jekonia wantaim ol brata bilong en. Long dispela taim ol Juda i go kalabus long Babilon. 12  Bihain long ol i go kalabus long Babilon, Jekonia i kamap papa bilong Sealtiel; Sealtiel em i papa bilong Serubabel; 13  Serubabel em i papa bilong Abiut; Abiut em i papa bilong Eliakim; Eliakim em i papa bilong Asor; 14  Asor em i papa bilong Sadok; Sadok em i papa bilong Akim; Akim em i papa bilong Eliut; 15  Eliut em i papa bilong Eleasar; Eleasar em i papa bilong Matan; Matan em i papa bilong Jekop; 16  Jekop em i papa bilong Josep, na Josep em i man bilong Maria. Maria i karim Jisas, em ol i kolim Krais. 17  Kirap long Abraham i kam inap long Devit, i gat 14 lain i bin kamap. Na kirap long Devit i kam inap long taim ol Juda i go kalabus long Babilon, i gat 14 lain i bin kamap. Na kirap long taim ol Juda i go kalabus long Babilon i kam inap long Krais, i gat 14 lain i bin kamap. 18  Stori bilong mama i karim Jisas Krais i olsem. Ol i bin makim pinis mama bilong en, Maria, long maritim Josep. Na paslain long tupela i marit Maria i gat bel. Em i kisim bel long rot bilong holi spirit.* 19  Man bilong en, Josep, em i stretpela man na em i no laik semim Maria long ai bilong ol man. Olsem na em i tingting long katim marit long pasin hait. 20  Taim em i tingting pinis long ol dispela samting, ensel bilong Jehova i kamap long em long wanpela driman na i tok: “Josep, pikinini bilong Devit, yu no ken pret long kisim meri bilong yu Maria i go long haus. Em i kisim bel long rot bilong holi spirit. 21  Em bai karim wanpela pikinini man, na yu mas kolim em Jisas, long wanem, em bai kisim bek lain bilong en long ol sin bilong ol.” 22  Ol dispela samting i bin kamap bilong truim tok Jehova i kamapim long rot bilong profet bilong en, olsem: 23  “Harim! Wanpela yangpela meri* bai kisim bel na karim wanpela pikinini man, na ol bai kolim em Emanuel.” Mining bilong en, “God i Stap Wantaim Yumi.” 24  Orait Josep i lusim slip na kirap mekim olsem ensel bilong Jehova i bin tokim em, na em i kisim meri bilong en i go long haus. 25  Tasol em i no slip wantaim Maria i go inap long taim Maria i karim pikinini man. Na Josep i kolim em Jisas.

Ol Futnot

Mt 1:⁠18  Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
Mt 1:⁠23  Tok Grik i makim meri i no bin slip wantaim man.