Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Mak 5:1-43

5  Orait ol i kamap long hapsait bilong raunwara long hap bilong ol Gerasa.  Na Jisas i lusim bot pinis na kwiktaim wanpela man i gat spirit nogut i kam bungim em. Dispela man i lusim ples matmat na i kam.  Em i save stap long ples matmat, na i kam inap long dispela taim i no gat wanpela man inap pasim em long wanpela samting na sen tu i no inap.  Long wanem, planti taim ol i bin pasim hanlek bilong em long sen, tasol em i save brukim sen na i no gat wanpela man i gat strong inap long holimpas em.  Na long san na nait em i wok long singaut oltaim long ples matmat na long hap bilong ol maunten na em i katkatim skin bilong em yet long ston.  Tasol taim em i lukim Jisas i stap longwe yet, em i ran i kam na brukim skru long em.  Em i singaut bikmaus na tok: “Jisas, Pikinini bilong God Antap Tru, yu gat wanem wok long hia? Yu mas tok tru antap long nem bilong God olsem bai yu no givim pen long mi.”  Em i singaut olsem, long wanem, Jisas i bin tokim em: “Yu spirit nogut, yu mas lusim dispela man.”  Na Jisas i askim em: “Wanem nem bilong yu?” Na em i tokim Jisas: “Nem bilong mi, Ami, long wanem, mipela i planti.” 10  Na planti taim em i askim Jisas strong olsem em i no ken salim ol i go long narapela hap. 11  Long dispela taim i gat bikpela lain pik i kaikai i stap long maunten. 12  Olsem na ol dispela spirit nogut i askim Jisas strong: “Salim mipela i go long ol pik na bai mipela i ken go insait long ol.” 13  Na em i orait long ol i mekim olsem. Olsem na ol spirit nogut i lusim man na ol i go insait long ol pik, na ol pik i ran siksti i go long arere bilong maunten na kalap i go daun long raunwara na olgeta i dring wara na dai. Namba bilong ol inap olsem 2,000. 14  Ol wasman bilong ol pik i ranawe i go na stori long dispela samting long ol man long taun na long ol man ausait long taun. Na ol manmeri i kam bilong lukim wanem samting i bin kamap. 15  Ol i kamap long Jisas na lukim dispela man em spirit nogut i bin i stap long en, em i pasim klos pinis na sindaun i stap na tingting bilong en i klia. Dispela man i bin i gat lain ami i stap long en, em ol spirit nogut. Ol manmeri i lukim dispela man na ol i pret. 16  Na tu, ol lain i bin lukim dispela samting ol i stori long ol manmeri long samting i bin kamap long dispela man em spirit nogut i stap long em na ol i stori long samting i bin kamap long ol pik. 17  Olsem na ol i kirap askim em strong long lusim ol distrik bilong ol. 18  Taim Jisas i laik kalap long bot, dispela man em spirit nogut i bin i stap long em i wok long askim Jisas strong long em i laik i go wantaim em. 19  Tasol Jisas i no larim em i mekim olsem, nogat, em i tokim em: “Yu go long ol wanlain bilong yu na tokim ol long olgeta samting Jehova i mekim long yu na long marimari em i bin soim long yu.” 20  Na em i go long hap bilong Dekapolis* na kirap autim tok long ol samting Jisas i bin mekim long em. Na olgeta manmeri i kirap nogut. 21  Jisas i go long bot na brukim raunwara gen na kamap long hapsait, na bikpela lain manmeri i kam bungim em. Na Jisas i stap arere long raunwara. 22  Na wanpela hetman bilong sinagog, nem bilong en Jairus, i kam na taim em i lukim Jisas, em i pundaun klostu long lek bilong em. 23  Na planti taim em i askim Jisas olsem: “Liklik pikinini meri bilong mi i laik dai. Plis kam na putim han bilong yu long em na bai em i ken kamap orait na stap laip.” 24  Olsem na Jisas i go wantaim em. Na bikpela lain manmeri i bihainim Jisas na pas pas long em. 25  Na i gat wanpela meri i karim blut inap 12-pela yia. 26  Dispela meri i bin go long planti dokta na ol i givim planti pen long em. Em i tromoi olgeta mani bilong en, tasol em i no kisim helpim, nogat, sik bilong en i go bikpela moa. 27  Dispela meri i bin harim stori bilong Jisas, olsem na em i kam. Em i stap namel long bikpela lain manmeri na kam baksait long Jisas na tatsim klos bilong en. 28  Meri i wok long toktok long em yet olsem: “Sapos mi tatsim tasol klos bilong em, bai mi kamap orait.” 29  Na wantu tasol blut bilong em i drai, na em i pilim olsem em i kamap orait na sik i lusim em. 30  Na long wankain taim Jisas i pilim olsem sampela strong i lusim em. Jisas i tanim na askim ol manmeri: “Husat i tatsim klos bilong mi?” 31  Tasol ol disaipel bilong em i tokim em: “Yu lukim dispela lain i pas pas long yu, olsem na hau na yu tok, ‘Husat i tatsim mi?’ ” 32  Tasol em i lukluk raun bilong painim husat i bin mekim dispela samting. 33  Meri i save long samting i kamap long em na em i pret na guria. Olsem na em i kam na pundaun klostu long lek bilong Jisas na tokim em long olgeta samting. 34  Na Jisas i tokim em: “Pikinini, bilip bilong yu i mekim na yu kamap orait. Yu go wantaim bel isi, na dispela sik i no ken givim hevi moa long yu.” 35  Em i toktok yet i stap na sampela man long haus bilong hetman bilong sinagog i kam na tok: “Pikinini meri bilong yu i dai pinis! Maski long givim hevi moa long Tisa.” 36  Tasol Jisas i harim tok ol i mekim na em i tokim hetman bilong sinagog: “No ken pret, yu mas i gat bilip.” 37  Em i no larim ol manmeri i bihainim em, nogat, em i larim Pita, Jems na Jon, em brata bilong Jems, ol tasol i go wantaim em. 38  Ol i kamap long haus bilong hetman bilong sinagog na Jisas i harim bikpela nois na ol manmeri i krai na bikmaus planti. 39  Em i go insait na tokim ol: “Bilong wanem yupela i mekim bikpela nois na krai? Pikinini i no dai, em i slip tasol.” 40  Na ol i lap long em. Tasol em i salim ol i go ausait na em i kisim papa na mama bilong pikinini, wantaim lain i stap wantaim em, na em i go insait long hap pikinini i stap long en. 41  Em i kisim han bilong pikinini na tokim em: “Talita kumi,” mining bilong en i olsem: “Liklik gel, mi tokim yu, ‘Kirap!’ ” 42  Wantu dispela gel i kirap sanap na wokabaut. (Em i gat 12-pela krismas). Papamama bilong em i amamas nogut tru. 43  Tasol Jisas i tokim ol planti taim olsem ol man i no ken save long dispela samting, na em i tok ol i mas givim sampela kaikai long dispela gel.

Ol Futnot

Mk 5:⁠20  O, “tenpela taun.”