Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Mak 14:1-72

14  Pasova na Bikpela Bung Bilong Bret i No Gat Yis i kamap tupela de bihain. Na ol bikpris na ol saveman bilong Lo i wok long painim rot* bilong holim Jisas na kilim em i dai.  Ol i tok: “Yumi no ken mekim long taim bilong bikpela bung, nogut ol manmeri i kros na kirapim pait.”  Taim em i stap long Betani long haus bilong lepraman Saimon, em i sindaun long hap bilong kaikai na wanpela meri i kam wantaim botol ston i gat sanda, em gutpela nad* i dia tumas. Meri i brukim ai bilong botol na kirap kapsaitim sanda long het bilong Jisas.  Tasol sampela ol i no amamas long dispela samting na ol i toktok namel long ol yet olsem: “Bilong wanem dispela meri i westim nating dispela sanda?  Mipela inap salim dispela sanda long klostu 300 koin denarius* na givim dispela mani long ol rabisman!” Na ol i no amamas liklik long dispela meri.  Tasol Jisas i tok: “Larim em. Bilong wanem yupela i laik givim hevi long em? Em i mekim gutpela pasin long mi.  Oltaim ol rabisman bai i stap wantaim yupela, na wanem taim yupela i laik, yupela inap helpim ol, tasol mi no inap i stap oltaim wantaim yupela.  Meri i mekim samting em inap long mekim, em i putim sanda long mi bilong redim bodi bilong mi bilong putim long matmat.  Mi tok tru long yupela: Long wanem wanem hap bilong graun ol i autim gutnius long en, ol bai stori tu long samting dispela meri i mekim, em bilong ol man i ken tingim em.” 10  Na Judas Iskariot, wanpela bilong ol 12-pela aposel, em i go long ol bikpris bilong putim Jisas long han bilong ol. 11  Taim ol bikpris i harim tok bilong em, ol i amamas na tok promis long givim mani silva long em. Orait em i kirap long painim wanem taim na rot i gutpela long putim Jisas long han bilong ol. 12  Long namba 1 de bilong Bikpela Bung Bilong Bret i No Gat Yis, em taim ol i save sakrifaisim animal bilong Pasova, ol disaipel i tokim Jisas: “Yu laik bai mipela i go we na redim ol samting na bai yu ken kisim kaikai bilong Pasova?” 13  Orait em i salim tupela disaipel bilong en na tokim tupela: “Go insait long taun, na wanpela man i karim sospen graun i gat wara long en, em bai bungim yutupela. Bihainim em, 14  na wanem hap em i go insait long en, tokim papa bilong haus, ‘Tisa i tok: “Rum bilong mi na ol disaipel bilong mi long kisim kaikai bilong Pasova i stap we?” ’ 15  Na em bai soim yutupela wanpela bikpela rum i stap antap, na i gat ol samting i stap pinis long en. Redim ol samting bilong yumi long dispela hap.” 16  Orait tupela disaipel i lusim em, na tupela i go insait long taun na tupela i lukim ol samting olsem em i bin tokim tupela. Na tupela i redim ol samting bilong Pasova. 17  Long apinun tru, em i kam wantaim 12-pela aposel. 18  Ol i sindaun long tebol na kaikai i stap na Jisas i tok: “Mi tok tru long yupela: Wanpela bilong yupela bai putim mi long han bilong ol birua. Em man i kaikai wantaim mi long nau.” 19  Ol i bel hevi na stat long askim em olsem: “Ating em mi, a?” 20  Em i tokim ol: “Em wanpela bilong yupela 12-pela. Em man i putim han long seim dis wantaim mi. 21  Tru, olsem Rait Holi i tok pinis long en, Pikinini bilong man bai i go. Tasol sori tumas long dispela man i putim Pikinini bilong man long han bilong ol birua! Mobeta sapos mama i no bin karim em.” 22  Ol i kaikai i stap, na em i kisim wanpela bret, em i beten, brukim bret na givim long ol, na tok: “Kisim, dispela i makim bodi bilong mi.” 23  Na em i kisim wanpela kap na i tenkyu long God na givim long ol, na olgeta i dring long en. 24  Na em i tokim ol: “Dispela i makim ‘blut bilong mi bilong kontrak,’ dispela blut bai kapsait bilong helpim planti manmeri. 25  Mi tok tru long yupela: Bai mi no dring wain moa inap long taim mi dring nupela wain long Kingdom bilong God.” 26  Ol i mekim pinis singsing bilong litimapim nem bilong God na ol i go long maunten Oliv. 27  Na Jisas i tokim ol: “Bilip bilong yupela olgeta bai pundaun, long wanem, Rait Holi i tok: ‘Mi bai kilim i dai wasman bilong sipsip, na ol sipsip bai ranawe i go nabaut.’ 28  Taim mi kirap bek pinis, bai mi go long Galili paslain long yupela.” 29  Tasol Pita i tokim em: “Maski sapos olgeta arapela i pundaun, bai mi no inap pundaun.” 30  Na Jisas i tokim em: “Mi tok tru long yu, tude, yes, long dispela nait, paslain long kakaruk i krai 2-pela taim, inap 3-pela taim yu bai tok yu no save long mi.” 31  Tasol Pita i strong long tok: “Maski sapos mi mas i dai wantaim yu, bai mi no inap tru long tok mi no save long yu.” Na olgeta arapela i kirap mekim wankain tok. 32  Orait ol i kamap long hap ol i kolim Getsemani, na Jisas i tokim ol disaipel bilong en: “Yupela sindaun long hia na bai mi go beten.” 33  Na em i kisim Pita, Jems, na Jon i go wantaim em, na em i kirap long pilim bel hevi na bikpela wari. 34  Na em i tokim ol: “Bel bilong mi* i hevi nogut tru na mi laik i dai. Yupela stap hia na was i stap.” 35  Na em i wokabaut i go liklik moa na pundaun long graun na stat long beten olsem, sapos inap, dispela taim nogut i ken abrusim em. 36  Na em i tok: “Aba,* Papa, yu inap mekim olgeta samting, rausim dispela kap long mi. Tasol yu no ken mekim samting mi laikim, nogat, mekim samting yu laikim.” 37  Na em i kam na lukim ol i slip i stap, na em i tokim Pita: “Saimon, yu slip, a? Yu no gat strong long was i stap inap long wanpela aua? 38  Yupela i mas was i stap na beten, nogut traim i kamap long yupela. Tru tumas, bel bilong man i redi long mekim olgeta samting, tasol bodi* i no gat strong.” 39  Na em i lusim ol gen na i go beten, na em i mekim ol wankain tok. 40  Em i kam gen na lukim ol i slip i stap, long wanem, ai bilong ol i hevi tru. Olsem na ol i no save ol bai tok wanem long em. 41  Em i kam bek namba 3 taim na tokim ol: “Long kain taim olsem na yupela i slip na kisim malolo, a? Inap nau! Taim i kamap pinis! Lukim! Ol i putim Pikinini bilong man long han bilong ol sinman. 42  Kirap na yumi go. Lukim! Man i laik putim mi long han bilong ol birua em i kam klostu pinis.” 43  Em i toktok yet i stap na wantu Judas, wanpela bilong ol 12-pela aposel, em i kam wantaim bikpela lain manmeri i holim ol bainat na ol hap diwai. Ol bikpris, ol saveman bilong Lo, na ol hetman, ol i salim ol i kam. 44  Dispela man i laik putim Jisas long han bilong ol birua, em i bin tokim ol long wanpela mak olsem: “Man mi givim kis long em, em dispela man tasol. Yupela i mas arestim em na ol soldia i mas kisim em i go.” 45  Na Judas i kam stret long Jisas na tok, “Rabai!”* na em i givim kis long em. 46  Olsem na ol i arestim em. 47  Tasol wanpela bilong ol man i sanap klostu, em i pulim bainat bilong en na katim na rausim yau bilong wokboi bilong hetpris. 48  Jisas i tokim ol: “Yupela i kam wantaim ol bainat na ol hap diwai bilong arestim mi, olsem yupela i kam bilong kisim wanpela raskol, a? 49  Long olgeta de mi bin stap wantaim yupela long tempel na skulim ol man, na yupela i no arestim mi. Tasol em inap, tok i stap long Rait Holi i mas kamap tru.” 50  Na olgeta disaipel i lusim em na ranawe. 51  Tasol wanpela yangpela man, em i pasim wanpela gutpela klos long bodi bilong en, em i stap klostu na i wok long bihainim Jisas i go. Na ol i traim long kisim dispela yangpela man. 52  Tasol em i lusim gutpela klos bilong en na ranawe skin nating.* 53  Ol i bringim Jisas i go long hetpris, na ol bikpris na ol hetman na ol saveman bilong Lo i kam bung. 54  Pita i stap longwe liklik na i bihainim em i go inap long ples bung insait long banis bilong hetpris. Em i sindaun wantaim ol woklain bilong haus na hatim skin bilong en long paia. 55  Ol bikpris na olgeta long Sanhedrin* i wok long painim sampela man bilong sutim tok long Jisas na bai ol i ken kilim em i dai, tasol ol i no painim wanpela. 56  Planti i sutim tok giaman long em, tasol tok bilong ol i no wankain. 57  Na sampela arapela i kam na sutim tok giaman long em olsem: 58  “Mipela i harim em i tok olsem, ‘Dispela tempel ol man i wokim long han, bai mi tromoi i go daun na insait long 3-pela de bai mi sanapim narapela tempel em ol man i no wokim long han.’ ” 59  Tasol long ol dispela tok tu, tok bilong ol i no wankain. 60  Orait hetpris i sanap namel long ol na i givim askim long Jisas olsem: “Yu no gat bekim, a? Olsem wanem long ol dispela tok ol i sutim long yu?” 61  Jisas i pasim maus na em i no bekim wanpela tok. Olsem na hetpris i askim em gen olsem: “Ating yu dispela Krais, Pikinini bilong Man Holi, a?” 62  Jisas i tok: “Mi dispela man. Na yupela bai lukim Pikinini bilong man i sindaun long han sut bilong bikpela pawa na kam wantaim ol klaut bilong skai.” 63  Na hetpris i brukim klos bilong em yet na tok: “I no gat wok moa long kisim narapela witnes. 64  Yupela i harim em i tok bilas long God. Yupela i ting wanem?” Olgeta i tok em i gat rong na em i mas i dai. 65  Na sampela i kirap spetim em, ol i karamapim pes bilong em na paitim em na tok: “Sapos yu wanpela profet, orait tokim mipela husat i paitim yu.” Na ol ofisa bilong kot i solapim pes bilong em na kisim em i go. 66  Taim Pita i stap daunbilo long ples bung insait long banis, wanpela wokmeri bilong hetpris i kam. 67  Em i lukim Pita i wok long hatim skin bilong en, na em i lukluk stret long Pita na tok: “Yu tu i bin stap wantaim dispela Jisas bilong Nasaret.” 68  Tasol Pita i tok nogat olsem: “Mi no save long em na mi no kliagut long tok bilong yu,” na em i go sanap long hap bilong geit. 69  Wokmeri i lukim em na i kirap tokaut gen long ol man i stap klostu: “Dispela em wanpela bilong ol.” 70  Pita i tok nogat gen. Bihain liklik, ol man i sanap i stap klostu ol tu i tokim Pita olsem: “Tru tumas, yu wanpela bilong ol, long wanem, yu wanpela man Galili.” 71  Tasol em i tok strong na tok tru antap olsem: “Mi no save long dispela man yupela i toktok long en!” 72  Na wantu kakaruk i krai namba 2 taim. Na Pita i tingim tok Jisas i bin mekim long em: “Paslain long kakaruk i krai 2-pela taim, inap 3-pela taim yu bai tok yu no save long mi.” Na bel bilong en i bagarap na em i krai nogut tru.

Ol Futnot

Mk 14:1  Ol i laik arestim Jisas long wanpela rot we ol manmeri bai ting i stret ol i mekim olsem.
Mk 14:3  “Nad.” Wanpela naispela oil ol i wokim long plaua i gat gutpela smel na i save kamap long ol maunten Himalaya.
Mk 14:5  Lukim futnot long Mt 18:⁠24.
Mk 14:⁠34  Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.
Mk 14:⁠36  Wanpela tok Aram ol pikinini i kolim long papa bilong ol. Dispela tok i soim pasin bilong rispek na pasin bilong laikim tru papa.
Mk 14:⁠38  “Bodi.” Dispela i makim man i gat sin na i no stap gutpela olgeta.
Mk 14:⁠45  “Rabai,” mining bilong en, Tisa.
Mk 14:⁠52  Lukim futnot long Mt 25:⁠36.
Mk 14:⁠55  Lukim futnot long Mt 26:⁠59.