Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Mak 1:1-45

1  Dispela em kirap bilong gutnius i stori long Jisas Krais:  Olsem rait bilong profet Aisaia i kamapim: “(Harim! Bai mi salim wanpela man bilong autim tok bilong mi, na em bai go paslain long yu. Na em bai redim rot bilong yu.)  Harim! Wanpela man i stap long ples nating na em i wok long singaut olsem: ‘Yupela i mas redim rot bilong Jehova! Mekim ol rot bilong en i kamap stret.’ ”  Jon, dispela man bilong baptaisim ol man, em i kamap long ples nating na autim tok olsem ol man i mas baptais bilong makim olsem ol i tanim bel na God i fogivim ol sin bilong ol.  Olsem na olgeta manmeri long hap bilong Judia na olgeta manmeri i stap long Jerusalem ol i go long em, na em i baptaisim ol long wara Jordan, na ol i autim ol sin bilong ol.  Jon i save pasim klos ol i wokim long gras bilong kamel na em i pasim let long bel bilong em, na em i save kaikai ol grasopa na hani bilong bus.  Em i autim tok olsem: “Man bai kam bihain long mi, strong bilong en i winim strong bilong mi, na mi no gutpela inap long lindaun na lusim ol rop i pasim sendol bilong en.  Mi baptaisim yupela long wara, tasol em bai baptaisim yupela long holi spirit.”*  Long dispela taim Jisas i lusim Nasaret bilong Galili na i kam na Jon i baptaisim em long wara Jordan. 10  Na taim Jisas i lusim wara na i kam antap, wantu em i lukim skai i op na holi spirit i kam daun long em olsem wanpela pisin balus. 11  Na wanpela nek i kamap long skai na i tok: “Yu Pikinini bilong mi, mi laikim yu tumas, mi amamas long yu.” 12  Na wantu holi spirit i kirapim em long go long ples nating. 13  Em i stap inap 40 de long dispela ples nating i gat ol wel animal long en. Na Satan i traim em. Tasol ol ensel i kam helpim em. 14  Na bihain long ol i arestim Jon, Jisas i go long Galili na autim gutnius bilong God 15  na i tok: “Taim i kamap pinis, na Kingdom bilong God i kam klostu. Yupela i mas tanim bel na bilip long gutnius.” 16  Taim em i wokabaut arere long Raunwara Galili em i lukim Saimon na brata bilong en, Andru. Tupela i man bilong kisim pis, na ol i wok long tromoi umben bilong ol long raunwara. 17  Olsem na Jisas i tokim ol: “Kam bihainim mi, bai mi mekim yupela ol man bilong kisim pis i kamap ol man bilong kisim ol manmeri.” 18  Na kwiktaim ol i lusim umben bilong ol na bihainim em. 19  Na em i wokabaut i go liklik moa na em i lukim tupela pikinini man bilong Sebedi, em Jems na Jon, em ol i stap long bot na wok long stretim umben bilong ol. 20  Na kwiktaim em i singautim ol, na ol i go bihainim em. Ol i lusim Sebedi, em papa bilong ol, long bot wantaim ol wokman. 21  Na ol i go long Kaperneam. Taim de Sabat i kamap, wantu em i go long sinagog* na kirap skulim ol manmeri. 22  Na ol i kirap nogut tru long pasin bilong en long skulim ol manmeri, long wanem, em i skulim ol olsem man i gat namba, na i no olsem ol saveman bilong Lo. 23  Long dispela taim stret i gat wanpela man i stap long sinagog na spirit nogut i stap long em. Em i singaut 24  na i tok: “Jisas bilong Nasaret, yu gat wanem wok long hia? Yu kam long bagarapim mipela, a? Mi save yu husat tru, yu dispela Man Holi i kam long God.” 25  Tasol Jisas i tok strong long em olsem: “Pasim maus, na lusim em na kam ausait!” 26  Na spirit nogut i singaut bikmaus na mekim dispela man i pundaun na tantanim nabaut na bihain em i lusim em na kam ausait. 27  Ol manmeri i kirap nogut tru na ol i toktok namel long ol yet olsem: “Em wanem samting? Em mas wanpela nupela kain skul! Em i givim tok long ol spirit nogut olsem man i gat namba, na ol i bihainim tok bilong en.” 28  Olsem na kwiktaim stori bilong em i go long olgeta hap bilong Galili. 29  Kwiktaim ol i lusim sinagog na ol i go long haus bilong Saimon na Andru. Jems na Jon i go wantaim ol. 30  Tambu mama bilong Saimon i gat sik fiva na slip i stap, na kwiktaim ol i tokim Jisas long dispela meri. 31  Na em i go long dispela meri na holim han bilong en na helpim em long kirap na fiva bilong en i pinis, na dispela meri i kirap redim kaikai bilong ol. 32  Long apinun tru, taim san i go daun pinis, ol manmeri i kirap bringim ol lain i gat sik na ol lain em spirit nogut i stap long ol i kam long Jisas. 33  Na olgeta manmeri bilong taun i bung stret long dua bilong haus. 34  Olsem na em i oraitim planti sikman em ol i gat kain kain sik, na em i rausim planti spirit nogut, tasol em i no larim ol spirit nogut i toktok, long wanem, ol i save olsem em i Krais.* 35  Na long bikmoning, taim ples i tudak yet, em i kirap na i go ausait na i go long wanpela hap i no gat man, na long dispela hap em i beten i stap. 36  Tasol Saimon na lain i stap wantaim em ol i kirap painim em, 37  na taim ol i painim em pinis, ol i tokim em: “Olgeta manmeri i wok long painim yu.” 38  Tasol em i tokim ol: “Yumi go long narapela hap, long ol taun i stap klostu, na bai mi ken autim tok long ol dispela hap tu, long wanem, em long dispela as na mi kam.” 39  Na em i go na rausim ol spirit nogut na autim tok insait long ol sinagog long olgeta hap bilong Galili. 40  Na tu, wanpela lepraman i kam brukim skru long em na tok: “Sapos yu laik, yu inap mekim mi kamap klin.” 41  Jisas i sori tru long em na i putim han i go na tatsim em na tok: “Mi laik. Yu ken kamap klin.” 42  Na wantu sik lepra i lusim em na em i kamap klin. 43  Na Jisas i givim strongpela tok long em na kwiktaim em i salim em i go. 44  Jisas i tokim em: “No ken tokim wanpela man long dispela samting, tasol go soim yu yet long pris na mekim ofa bilong kamap klin olsem Moses i tok. Long dispela rot ol pris i ken save olsem yu kamap orait pinis.” 45  Tasol taim dispela man i go, em i kirap long tokim planti manmeri tru long dispela samting na stori i go nabaut long planti hap. Dispela i mekim na Jisas i no inap go moa insait long wanpela taun long ai bilong ol manmeri. Olsem na em i stap ausait long taun long ol ples i no gat man. Na ol manmeri bilong olgeta hap i wok long kam long em.

Ol Futnot

Mk 1:8  Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
Mk 1:⁠21  Lukim futnot long Mt 4:⁠23.
Mk 1:⁠34  O, “Man God i Makim; Mesaia.” Lukim futnot long Mt 2:⁠4.