Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Luk 19:1-48

19  Jisas i go insait long Jeriko na wokabaut i go.  Long dispela hap i gat wanpela man i stap ol i kolim Sakius. Em i wanpela hetman bilong ol takisman na em i maniman.  Em i gat laik tru long lukim Jisas, tasol bikpela lain manmeri i mekim na em i no inap, long wanem, em i sotpela man.  Olsem na em i ran i go pas na go antap long wanpela diwai fik-malberi, bai em i ken lukim Jisas, long wanem, klostu em bai wokabaut i kam long dispela rot.  Orait taim Jisas i kamap long dispela hap, em i lukluk i go antap na tokim em: “Sakius, kam daun hariap, tude mi mas stap long haus bilong yu.”  Olsem na Sakius i kam daun hariap na em i amamas long kisim Jisas i go stap long haus bilong en.  Taim ol manmeri i lukim dispela, ol i toktok planti olsem: “Em i go stap long haus bilong wanpela man bilong mekim sin.”  Tasol Sakius i sanap na tokim Bikpela: “Bikpela, harim! Mi bai skelim ol samting bilong mi long tupela hap na givim wanpela hap long ol rabisman. Na ol samting mi bin giaman na pulim long ol man, mi bai bekim ol dispela samting 4-pela taim.”  Na Jisas i tokim em: “Nau long dispela de, God i kisim bek dispela man na famili bilong en, long wanem, dispela man tu i pikinini bilong Abraham. 10  Pikinini bilong man i kam bilong painim na kisim bek ol man i lus.” 11  Taim ol disaipel i harim ol dispela tok i stap, Jisas i mekim wanpela tok piksa tu long ol, long wanem, em i stap klostu long Jerusalem na ol i gat tingting olsem Kingdom bilong God bai kamap ples klia wantu tasol. 12  Olsem na em i tok: “Wanpela man bilong wanpela lain famili i gat biknem em i raun i go long wanpela longwe ples bilong kisim namba olsem king na bihain em bai kam bek. 13  Em i singautim 10-pela wokboi bilong en na givim 10-pela maina* long ol na tokim ol, ‘Mekim wok bisnis inap long taim mi kam bek.’ 14  Tasol ol wanples bilong dispela bikman i heitim em na ol i salim sampela man i bringim tok i go long dispela ples em i bin i go long en. Ol i mas tok olsem, ‘Mipela i no laik bai dispela man i kamap king bilong mipela.’ 15  “Em i kisim namba olsem king na taim em i kam bek, em i singautim ol dispela wokboi em i bin givim silva mani long ol. Em i laik save long ol samting ol i bin kisim long wok bisnis. 16  Orait namba 1 wokboi i kam na tok, ‘Bikpela, mi kisim 10-pela maina moa long dispela maina bilong yu.’ 17  Na em i tokim em, ‘Gutpela wokboi, yu mekim gutpela wok! Yu bin lukautim gut liklik samting, olsem na yu ken stap bos bilong 10-pela taun.’ 18  Namba 2 wokboi i kam na tok, ‘Bikpela, dispela maina bilong yu i kamapim 5-pela maina moa.’ 19  Na long dispela wokboi tu em i tok, ‘Yu tu, yu ken stap bos bilong 5-pela taun.’ 20  Narapela wokboi i kam na tok, ‘Bikpela, em ya maina bilong yu, mi bin pasim insait long wanpela laplap na putim i stap. 21  Long wanem, mi pret long yu, yu wanpela hatpela man. Yu save kisim mani yu no bin dipositim na yu save kisim samting yu no bin planim.’ 22  Em i tokim dispela wokboi, ‘Yu wokboi nogut, long tok bilong yu yet bai mi kotim yu. Yu save pinis olsem mi hatpela man, na mi save kisim mani mi no bin dipositim na mi save kisim ol samting mi no bin planim. 23  Orait wai na yu no bin putim silva mani bilong mi long benk? Na taim mi kam bek mi inap kisim dispela mani wantaim interes.’ 24  “Na em i tokim ol man i sanap klostu, ‘Kisim maina bilong em na givim long dispela wokboi i gat 10-pela maina.’ 25  Tasol ol i tokim em, ‘Bikpela, em i gat 10-pela maina!’ Na em i tok: 26  ‘Mi tokim yupela: Man i gat samting, em bai kisim sampela samting moa. Tasol man i no gat samting, orait samting em i holim, wanpela bai rausim long em. 27  Na ol dispela birua bilong mi em ol i no laik bai mi kamap king bilong ol, yupela bringim ol i kam na kilim ol i dai long ai bilong mi.’ ” 28  Bihain long Jisas i mekim ol dispela tok, em i wokabaut i go na bihainim rot i go antap long Jerusalem. 29  Na taim em i kamap klostu long Betfage na Betani na long maunten ol i kolim Oliv, em i salim tupela disaipel i go 30  na tok: “Go insait long dispela liklik taun yutupela i lukim, na taim yutupela i stap insait pinis, yutupela bai lukim wanpela yangpela donki ol i bin pasim long rop. I no gat wanpela man i bin sindaun long en. Lusim rop long en na bringim em i kam. 31  Tasol sapos wanpela i askim yutupela, ‘Wai na yutupela i lusim rop long en?’ Orait yutupela i mas tok olsem: ‘Bikpela i gat wok long en.’ ” 32  Na tupela i go na lukim ol samting i stap olsem em i bin tokim ol. 33  Taim tupela i wok long lusim rop bilong donki, ol papa bilong en i tokim tupela: “Wai na yutupela i lusim rop bilong donki?” 34  Tupela i tok: “Bikpela i gat wok long en.” 35  Orait ol i bringim donki i kam long Jisas na ol i tromoi saket bilong ol antap long donki na ol i helpim Jisas long sindaun antap long en. 36  Em i sindaun long donki na i go na ol i putim ol saket bilong ol long rot. 37  Taim em i kamap klostu long rot i lusim maunten Oliv na i go daun, bikpela lain disaipel i stat long amamas na singaut strong na litimapim nem bilong God long olgeta strongpela wok ol i bin lukim. 38  Ol i tok: “Blesing i stap long man i kam olsem King long nem bilong Jehova! Bel isi i ken i stap long heven, na givim glori long man i stap long heven!” 39  Tasol sampela Farisi namel long ol manmeri i tokim em: “Tisa, krosim ol disaipel bilong yu.” 40  Na em i bekim tok olsem: “Mi tokim yupela: Sapos ol i pasim maus, ol ston yet bai singaut.” 41  Na taim em i kamap klostu, em i lukim taun na em i krai long en 42  na tok: “Sapos long dispela taim yu bin luksave long ol samting bilong bringim bel isi, em bai gutpela—tasol nau ol i stap hait long ai bilong yu. 43  Taim bai kamap na ol birua bilong yu bai banisim yu long wanpela strongpela banis i gat ol pos i sap na ol bai banisim yu na givim hevi long yu long olgeta sait. 44  Na ol bai tromoi yu na ol pikinini i stap insait long yu i go daun long graun, na ol bai i no larim wanpela ston bilong yu i stap antap long narapela ston, long wanem, wanpela man i bin kam skelim yu na yu no bin luksave long dispela samting.” 45  Jisas i go insait long tempel na em i stat long rausim ol man i wok long salim ol samting, 46  na em i tokim ol: “Rait Holi i tok: ‘Haus bilong mi bai stap haus bilong mekim beten,’ tasol yupela i mekim i kamap olsem ples hait bilong ol stilman.” 47  Na tu, long olgeta de em i autim tok long tempel. Na ol bikpris na ol saveman bilong Lo na ol bikman bilong ol manmeri ol i wok long painim rot bilong kilim em i dai. 48  Tasol ol i no painim wanpela rot bilong ol i ken mekim olsem, long wanem, olgeta manmeri i wok long stap klostu long em bilong harim tok bilong em.

Ol Futnot

Lu 19:⁠13  Maina em pe man i kisim taim em i wok inap 3-pela mun. Em mani silva na pe bilong en i olsem 100 drakma. Drakma em wanpela silva mani ol Grik i yusim.