Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Luk 18:1-43

18  Na Jisas i mekim wanpela tok piksa long ol i soim olsem ol i mas beten oltaim na no ken givap.  Em i tok: “Long wanpela taun i gat wanpela jas i stap na em i no save pret long God na em i no save rispek long man.  Na i gat wanpela wido long dispela taun na em i wok long i go long dispela jas na tok, ‘Taim mi sanap long kot, yu mas stretim rong narapela i mekim long mi.’  Pastaim jas i no laik helpim em, tasol bihain em i tokim em yet, ‘Mi no save pret long God o rispek long wanpela man,  tasol dispela wido i wok long givim hevi long mi, olsem na bai mi stretim rong narapela i mekim long em na bai em i no ken kam olgeta taim na mekim mi les tru.’ ”  Na Bikpela i tok: “Yupela harim tok dispela jas i mekim, maski em i no stretpela man!  Orait olsem wanem? Ol manmeri God i bin makim na ol i wok long krai long em long san na nait, ating God bai i no stretim rong ol arapela i mekim long ol, a? Nogat tru, em bai stretim. Na tu, em bai i no les kwik long ol.  Mi tokim yupela: Kwiktaim em bai stretim rong ol arapela i mekim long ol. Maski i olsem, taim Pikinini bilong man i kam, bai em i lukim trupela bilip i stap long graun o nogat?”   Tasol em i mekim tok piksa tu long sampela em ol i bilip long stretpela pasin bilong ol yet na ol i tingim ol arapela olsem ol i man nating, em i tok: 10  “Tupela man i go long tempel long beten, wanpela em Farisi na narapela em takisman. 11  Farisi i sanap na beten long tingting bilong em yet olsem, ‘God, mi tenkyu olsem mi no olsem ol arapela man, em ol i man bilong stil, mekim pasin i no stret, na mekim pasin adaltri.* Na tu, mi tenkyu olsem mi no olsem dispela takisman. 12  Tupela taim long wik mi save tambu long kaikai na mi save givim namba 10 hap bilong olgeta samting mi kisim.’ 13  Tasol takisman i sanap longwe na em i no laik lukluk i go antap long skai. Em i wok long paitim bros bilong em na tok, ‘God, marimari long mi, mi wanpela sinman.’ 14  Mi tokim yupela: Dispela takisman i go daun long haus bilong en, em i kamap stretpela man moa winim dispela narapela man. Long wanem, man i litimapim nem bilong em yet, em bai kisim sem, na man i daunim em yet, em bai kisim biknem.”  15  Ol manmeri i kirap bringim ol liklik pikinini bilong ol i kam bilong Jisas i ken tatsim ol. Tasol taim ol disaipel i lukim dispela, ol i kirap tok strong long ol dispela manmeri. 16  Jisas i singautim ol liklik pikinini i kam long em na tok: “Larim ol pikinini i kam long mi, no ken pasim ol. Kingdom bilong God i bilong ol lain i kain olsem ol dispela pikinini. 17  Mi tok tru long yupela: Man i no kisim Kingdom bilong God long wankain pasin olsem wanpela pikinini i save kisim ol samting, bai em i no inap i go insait long en, nogat tru.”  18  Na wanpela hetman i askim em: “Gutpela Tisa, mi mas mekim wanem bilong kisim laip oltaim?” 19  Jisas i tokim em: “Bilong wanem yu kolim mi gutpela? I no gat wanpela man i gutpela, God wanpela tasol i gutpela. 20  Yu save long ol lo: ‘No ken mekim pasin adaltri;* no ken kilim man i dai; no ken stil; no ken mekim tok giaman long kot; na yu mas onarim papa na mama bilong yu.’ ” 21  Na hetman i tok: “Kirap long taim mi yangpela yet mi bin bihainim olgeta dispela lo.” 22  Jisas i harim dispela na em i tokim em: “I gat wanpela samting moa yu mas mekim: Salim ol samting bilong yu na givim dispela mani long ol rabisman na bai yu gat ol samting i dia tumas long heven. Na kam bihainim mi.” 23  Dispela hetman i bel hevi tru taim em i harim dispela tok, long wanem, em i gat planti mani.  24  Jisas i lukluk long em na tok: “I hatwok tru long ol man i gat mani long i go insait long Kingdom bilong God! 25  Kamel i laik go insait long ai bilong nidol bilong samap, em i no gat hatwok olsem maniman i laik go insait long Kingdom bilong God.” 26  Ol man i harim dispela tok na ol i tok olsem: “Husat tru inap kisim laip?” 27  Em i tok: “Ol samting ol man i no inap mekim, God inap mekim.” 28  Na Pita i tok: “Harim! Mipela i lusim pinis ol samting bilong mipela na bihainim yu.” 29  Em i tokim ol: “Mi tok tru long yupela: Olgeta man husat i tingim Kingdom bilong God na i lusim haus, meri bilong ol, brata, papamama, o pikinini, 30  ol bai kisim planti moa long dispela taim, na ol bai kisim laip oltaim long taim i kamap bihain.”  31  Na em i kisim 12-pela aposel i go long sait na tokim ol: “Harim! Nau yumi go antap long Jerusalem, na olgeta samting ol profet i raitim na i stori long Pikinini bilong man, ol bai kamap tru. 32  Olsem, ol bai putim em long han bilong ol man bilong ol arapela lain na ol bai tok bilas long em na mekim nogut long em na spetim em. 33  Taim ol i wipim em pinis, ol bai kilim em i dai, tasol long namba 3 de em bai kirap bek.” 34  Ol i no kisimgut mining bilong ol dispela samting. Mining bilong ol dispela tok i stap hait long ol, na ol i no kliagut long ol tok em i mekim.  35  Em i kamap klostu long Jeriko na wanpela aipas man i sindaun arere long rot na i wok long singaut long ol man long givim ol samting long em. 36  Aipas man i harim lain manmeri i wokabaut na em i kirap askim ol man long wanem samting i kamap. 37  Ol i tokim em: “Jisas bilong Nasaret i wokabaut i kam!” 38  Orait nau em i singaut olsem: “Jisas, Pikinini bilong Devit, marimari long mi!” 39  Na ol manmeri i go pas ol i kirap tok strong long em long pasim maus, tasol em i wok long singaut moa yet: “Pikinini bilong Devit, marimari long mi!” 40  Jisas i sanap na tokim ol long bringim dispela man i kam long em. Na taim em i kam klostu, Jisas i askim em: 41  “Yu laik bai mi mekim wanem bilong helpim yu?” Na em i tok: “Bikpela, helpim mi long lukluk gen.” 42  Olsem na Jisas i tokim em: “Yu ken lukluk gen, bilip bilong yu i mekim yu i kamap orait.” 43  Na wantu em inap lukluk gen, na em i kirap bihainim Jisas i go na givim glori long God. Na olgeta manmeri i lukim dispela, ol tu i preisim God.

Ol Futnot

 Lukim futnot long Mt 5:⁠27.
 Lukim futnot long Mt 5:⁠27.