Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Luk 13:1-35

13  Long dispela taim stret i gat sampela man i stap na ol i stori long Jisas olsem Pailat i bin kilim i dai ol man Galili em ol i wok long ofaim ol sakrifais.  Jisas i tokim ol: “Yupela i ting ol dispela man bilong Galili i kisim dispela hevi, long wanem, ol i winim ol arapela man Galili long mekim sin?  Mi tokim yupela, nogat tru. Sapos yupela i no tanim bel, yupela tu bai bagarap.  O olsem wanem long ol dispela 18 man em taua long Siloam i pundaun antap long ol na kilim ol i dai, yupela i ting ol i gat bikpela asua moa winim ol arapela man i stap long Jerusalem?  Mi tokim yupela, nogat tru. Sapos yupela i no tanim bel, yupela olgeta bai bagarap long wankain pasin.”  Na em i mekim dispela tok piksa: “Wanpela man i bin planim wanpela diwai fik long gaden wain bilong en, na em i kam bilong painim prut long en, tasol em i no lukim wanpela.  Orait em i tokim wokman bilong gaden wain, ‘Inap 3-pela yia mi kam painim prut long dispela diwai fik, tasol mi no lukim wanpela. Katim! Bilong wanem em i mas pinisim nating gris bilong graun?’  Na wokman i bekim tok olsem, ‘Bos, larim i stap inap long dispela yia tu, na bai mi digim graun long as bilong en na putim pekpek bilong bulmakau.  Na sapos em i karim kaikai, em gutpela. Tasol sapos nogat, orait yu ken katim.’ ” 10  Long Sabat Jisas i wok long skulim ol manmeri long wanpela sinagog. 11  Na lukim! I gat wanpela meri i stap em spirit nogut i givim sik long em inap 18 yia na baksait bilong en i krungut na em i no inap sanap stret. 12  Taim Jisas i lukim dispela meri, em i singautim em na tok: “Meri, sik bilong yu i tekewe.” 13  Na Jisas i putim han long em na wantu em i sanap na kirap givim glori long God. 14  Tasol hetman bilong sinagog i no amamas long Jisas i oraitim dispela meri long Sabat, olsem na em i tokim ol manmeri: “I gat 6-pela de we i stret long mekim wok. Olsem na bilong kamap orait yupela i mas kam long ol dispela de na no ken kam long de Sabat.” 15  Tasol Bikpela i tokim em: “Yupela man bilong tupela maus, long Sabat yupela olgeta i save go long haus bilong ol animal na lusim bulmakau o donki bilong yupela na kisim ol i go bilong dring wara. 16  Olsem tasol dispela meri husat i pikinini bilong Abraham, na Satan i bin kalabusim em inap 18 yia, i stret wanpela i mekim em i kamap fri long dispela kalabus long de Sabat.” 17  Taim Jisas i mekim ol dispela tok, olgeta birua bilong en i sem. Tasol ol manmeri i kirap amamas long ol gutpela samting tru em i mekim. 18  Jisas i tok moa olsem: “Kingdom bilong God i olsem wanem samting? Bai mi mekim wanem tok bilong makim em? 19  Em i olsem sid mastet* em wanpela man i kisim na planim long gaden bilong en, na dispela sid i gro na i kamap wanpela diwai na ol pisin i kam stap long ol han bilong en.” 20  Na em i tok gen: “Bai mi mekim wanem tok bilong makim Kingdom bilong God? 21  Em i olsem yis em wanpela meri i kisim na miksim* wantaim bikpela hap plaua, skel bilong plaua inap olsem 3-pela baket, na plaua olgeta i solap.” 22  Jisas i raun long ol bikpela taun na ol liklik taun na em i wok long skulim ol man taim em i wokabaut i go long Jerusalem. 23  Na wanpela man i tokim em: “Bikpela, i tru God bai kisim bek wan wan man tasol?” Em i tokim ol: 24  “Yupela i mas taitim bun tru long i go insait long liklik dua. Mi tokim yupela, planti bai traim long i go insait, tasol ol bai i no inap. 25  Long wanem, taim papa bilong haus i kirap na lokim dua, na yupela i kam sanap ausait na paitim dua na tok, ‘Bikpela, opim dua long mipela.’ Tasol em bai tokim yupela: ‘Mi no save yupela i bilong wanem hap.’ 26  Na yupela bai tok, ‘Mipela i bin kaikai na dring long ai bilong yu, na yu bin mekim wok tisa long ol bikrot bilong mipela.’ 27  Tasol em bai tokim yupela, ‘Mi no save yupela i bilong wanem hap. Yupela ol man bilong mekim pasin i no stret, yupela klia long mi!’ 28  Yupela bai krai na sikirapim tit bilong yupela taim yupela i lukim Abraham, Aisak, Jekop, na olgeta profet long Kingdom bilong God, tasol yupela yet bai stap ausait. 29  Na tu, ol pipol bai kam long hap is na wes na not na saut, na ol bai sindaun long tebol long Kingdom bilong God. 30  Harim! Lain i stap las, ol bai stap fes, na lain i stap fes, ol bai stap las.” 31  Long dispela taim stret sampela Farisi i kam na tokim em: “Lusim dispela hap na go, long wanem, Herot* i laik kilim yu i dai.” 32  Na em i tokim ol: “Go na tokim dispela trikman,* ‘Harim! Mi wok long rausim ol spirit nogut na oraitim ol sikman long tude na long tumora, na long namba 3 de mi bai pinisim wok bilong mi.’ 33  Tasol long tude, tumora, na hap tumora mi mas wokabaut i go, long wanem, i no stret long ol i kilim i dai wanpela profet ausait long Jerusalem. 34  Jerusalem, Jerusalem, yu taun bilong kilim ol profet i dai na stonim ol man God i salim i kam long yu! Planti taim tru mi bin i gat laik long bungim ol pikinini bilong yu wankain olsem mama kakaruk i save bungim ol pikinini bilong en aninit long wing bilong en, tasol yupela i no laik. 35  Harim! Nau dispela haus* i stap long han bilong yupela. Mi tokim yupela, yupela bai i no lukim mi moa inap long yupela i tok: ‘Blesing i stap long man i kam long nem bilong Jehova!’ ”

Ol Futnot

Lu 13:⁠19  Lukim futnot long Mt 13:⁠31.
Lu 13:⁠21  Grik i tok, “haitim.”
Lu 13:⁠31  Lukim futnot long Lu 3:⁠1.
Lu 13:⁠32  Grik i tok, “foks,” em wanpela kain liklik weldok long Israel, em i kleva na i gat pasin trik.
Lu 13:⁠35  Grik i tok, “Haus bilong yupela.” Dispela i makim tempel.