Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Jon 6:1-71

6  Bihain long ol dispela samting Jisas i go long hapsait bilong raunwara Galili, o Taiberias.  Tasol bikpela lain manmeri i wok long bihainim em, long wanem, ol i lukim ol mirakel em i wokim long oraitim ol manmeri i gat sik.  Olsem na Jisas i go antap long wanpela maunten, na em i sindaun wantaim ol disaipel bilong en.  Bikpela bung bilong ol Juda i kam klostu, em pasova.  Jisas i lukluk i go na lukim olsem bikpela lain manmeri i kam long em, na em i tokim Filip: “Bai yumi baim bret we bilong ol dispela manmeri long kaikai?”  Jisas i mekim dispela tok bilong traim em. Em i save pinis long samting em bai mekim.  Filip i tokim em: “Sapos yumi baim bret inap long 200 koin denarius,* dispela bai i no inap long olgeta wan wan maski yumi givim ol liklik hap bret tasol.”  Wanpela disaipel bilong Jisas, em Andru, brata bilong Saimon Pita, i tokim Jisas:  “Liklik mangi hia i gat 5-pela bret bali na 2-pela liklik pis. Tasol dispela i no inap tru long dispela bikpela lain manmeri.”  10  Jisas i tok: “Tokim ol manmeri long sindaun.” Planti gras i stap long dispela hap, olsem na ol i sindaun. Na i gat klostu 5,000 man i stap. 11  Orait Jisas i kisim bret na tok tenkyu, na em i tilim long ol man i sindaun, na tu, em i tilim ol liklik pis inap long laik bilong wan wan. 12  Taim ol i kaikai inap pinis em i tokim ol disaipel bilong en: “Bungim ol hap kaikai i stap yet na bai yumi no westim wanpela hap kaikai.” 13  Olsem na ol i bungim ol hap kaikai. Na ol i pulapim 12-pela basket long ol hap hap bilong dispela 5-pela bret bali, em ol hap kaikai i stap yet taim ol man i kaikai pinis.  14  Taim ol man i lukim ol mirakel em i wokim, ol i tok: “Tru tumas, em i dispela profet i mas i kam long ol manmeri bilong dispela graun.” 15  Jisas i save olsem ol i laik kam na holim em na mekim em i kamap king, olsem na em i lusim dispela hap na em wan i go gen long maunten.  16  Long apinun tru ol disaipel bilong en i go daun long raunwara. 17  Ol i kalap long wanpela bot na ol i brukim raunwara i go. Ol i laik i go long Kaperneam. Nau em tudak pinis na Jisas i no kamap yet long ol. 18  Na tu, strongpela win i kamap na i mekim na raunwara i no stap isi. 19  Ol i pul inap 5-pela kilomita pinis na ol i lukim Jisas i wokabaut antap long raunwara na i kam klostu long bot, na ol i pret. 20  Tasol em i tokim ol: “Em mi tasol, no ken pret!” 21  Olsem na ol i amamas long kisim em i go insait long bot, na i no longtaim na bot i kamap long hap ol i laik go long en.  22  Long neks de ol manmeri em ol i sanap i stap long hapsait bilong raunwara, ol i lukim olsem i gat wanpela liklik bot tasol i stap. Na tu, ol i save olsem Jisas i no bin kalap long bot wantaim ol disaipel bilong en, ol disaipel tasol i bin lusim dispela hap na go. 23  Tasol ol bot bilong Taiberias i kam kamap klostu long dispela hap we Bikpela i bin tok tenkyu long God na ol manmeri i kaikai bret. 24  Olsem na taim ol manmeri i lukim olsem Jisas i no stap na ol disaipel bilong en tu i no stap, ol i kalap long ol dispela bot na go long Kaperneam bilong painim Jisas.  25  Taim ol i painim em pinis long hapsait bilong raunwara, ol i tokim em: “Rabai, wanem taim yu kam long hia?” 26  Jisas i bekim tok long ol olsem: “Tru tumas mi tokim yupela, yupela i painim mi, long wanem, yupela i bin kaikai bret na pulap, i no olsem yupela i lukim ol mirakel na yupela i painim mi. 27  Yupela i no ken wok bilong kisim kaikai i save bagarap, nogat. Yupela i mas wok bilong kisim kaikai i no save bagarap na i save givim laip oltaim, em kaikai Pikinini bilong man bai givim long yupela. Na Papa, em God yet, em i bin putim mak long dispela man bilong soim olsem em i orait long em.”  28  Olsem na ol i tokim em: “Mipela i mas mekim wanem bilong mekim ol samting God i laikim?” 29  Jisas i tokim ol: “God i laik yupela i mas mekim olsem, yupela i mas bilip long dispela man em God i salim i kam.” 30  Na ol i tokim em: “Orait bai yu wokim wanem mirakel na bai mipela i ken lukim na bilipim yu? Bai yu mekim wanem samting? 31  Ol tumbuna bilong mipela i bin kaikai mana long ples nating, olsem Rait Holi i kamapim, ‘Em i givim bret long ol i kam long heven* na ol i kaikai.’ ” 32  Na Jisas i tokim ol: “Tru tumas mi tokim yupela, Moses i no bin givim yupela bret i kam long heven, nogat, tasol Papa bilong mi i givim yupela bret tru i kam long heven. 33  Bret God i givim, em i dispela man husat i lusim heven na kam na givim laip long ol manmeri bilong graun.” 34  Olsem na ol i tokim em: “Bikpela, oltaim yu mas givim dispela bret long mipela.”  35  Jisas i tokim ol: “Mi bret bilong laip. Man i kam long mi bai i no hangre moa, na man i bilip long mi, nek bilong em bai i no drai moa. 36  Mi bin tokim yupela, yupela i lukim mi pinis tasol yupela i no bilip. 37  Olgeta man Papa i givim long mi, ol bai i kam long mi. Na man i kam long mi, bai mi no inap tru long rausim em i go. 38  Long wanem, mi lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong man i salim mi i kam na i no bilong bihainim laik bilong mi yet. 39  Laik bilong man i salim mi i kam i olsem, i no gat wanpela bilong ol man em i bin givim long mi i ken lus, nogat. Mi mas kirapim bek ol long las de. 40  Laik bilong Papa bilong mi i olsem, man i luksave long Pikinini na bilip long em, dispela man i mas kisim laip oltaim, na mi bai kirapim em bek long las de.”  41  Ol Juda i kirap toktok planti long em, long wanem, em i tok: “Mi dispela bret i bin lusim heven na kam daun.” 42  Ol i tok: “Dispela man em Jisas pikinini bilong Josep, a? Na yumi save long papa na mama bilong en. Olsem wanem na nau em i tok, ‘Mi lusim heven na kam daun’?” 43  Jisas i tokim ol: “Yupela i mas lusim pasin bilong toktok planti namel long yupela yet. 44  I no gat man inap kam long mi sapos Papa, husat i bin salim mi i kam, i no kirapim em long kam long mi. Na mi bai kirapim em bek long las de. 45  Rait bilong ol Profet i tok, ‘Na Jehova bai skulim ol.’ Olgeta man i harim pinis tok bilong Papa na kisim save long em, ol i save kam long mi. 46  I no gat wanpela man i bin lukim Papa, dispela man i kam long God, em tasol i bin lukim Papa. 47  Tru tumas mi tokim yupela, Man i bilip, em i gat laip i stap oltaim.  48  “Mi bret bilong laip. 49  Ol tumbuna bilong yupela i bin kaikai mana long ples nating, na ol i dai. 50  Tasol man i kaikai bret i kam long heven, bai em i no dai. 51  Mi dispela bret i gat laip na i lusim heven na i kam daun. Sapos man i kaikai dispela bret em bai stap oltaim. Na bret mi givim, em bodi bilong mi, na mi givim bai ol manmeri bilong graun i ken kisim laip.”  52  Olsem na ol Juda i kirap tok kros namel long ol yet na tok: “Olsem wanem dispela man inap givim mipela bodi bilong en long kaikai?” 53  Orait Jisas i tokim ol: “Tru tumas mi tokim yupela, Sapos yupela i no kaikai bodi bilong Pikinini bilong man na dringim blut bilong em, orait yupela bai i no gat laip i stap long yupela. 54  Man i kaikai bodi bilong mi na dringim blut bilong mi, em i gat laip i stap oltaim, na mi bai kirapim em bek long las de. 55  Long wanem, bodi bilong mi em kaikai tru, na blut bilong mi em dring tru. 56  Man i kaikai bodi bilong mi na dringim blut bilong mi, em i pas yet wantaim mi na mi pas yet wantaim em. 57  Papa i gat laip i salim mi i kam, na mi stap laip long strong bilong Papa. Olsem tasol, man i kaikai bodi bilong mi, em bai stap laip long strong bilong mi. 58  Dispela em bret i lusim heven na i kam daun, na i no wankain olsem samting ol tumbuna bilong yupela i bin kaikai, na bihain ol i dai. Man i kaikai dispela bret em bai stap oltaim.” 59  Em i mekim ol dispela tok taim em i skulim ol manmeri i bung long Kaperneam.  60  Taim ol i harim dispela tok, planti disaipel bilong em i tok: “Em mekim wanem kain tok? Husat inap putim yau long dispela tok?” 61  Tasol Jisas i save olsem ol disaipel bilong en i toktok planti long dispela samting, na em i tokim ol: “Dispela tok i bagarapim bel bilong yupela, a? 62  Olsem wanem sapos yupela i lukim Pikinini bilong man i go antap long dispela ples bipo em i stap long en? 63  Holi spirit i save givim laip. Ol samting ol man inap mekim em samting nating. Ol tok mi mekim long yupela i kam long holi spirit na ol dispela tok i save givim laip. 64  Tasol sampela namel long yupela, ol i no bilip.” Paslain yet Jisas i bin save long ol man i no bilip na long man husat bai putim em long han bilong ol birua. 65  Olsem na em i tok moa: “Long dispela as mi bin tokim yupela, I no gat man inap kam long mi sapos Papa bilong mi i no orait long em i mekim olsem.”  66  Dispela i mekim na planti disaipel i lusim em na ol i go bek long ol samting bipo ol i save mekim, na ol i no wokabaut moa wantaim em. 67  Olsem na Jisas i tokim 12-pela aposel: “Ating yupela tu i laik lusim mi na i go, a?” 68  Na Saimon Pita i tokim em: “Bikpela, bai mipela i go long husat? Ol tok bilong yu i bringim man i go long laip oltaim. 69  Na mipela i bilip na kisim save olsem yu Man holi na God i bin salim yu i kam.” 70  Jisas i tokim ol: “Mi makim yupela 12-pela aposel, a? Tasol wanpela bilong yupela i olsem devil.”* 71  Em i tok long Judas, pikinini bilong Saimon Iskariot. Maski em i wanpela bilong ol 12-pela aposel, bihain dispela man bai putim Jisas long han bilong ol birua.

Ol Futnot

 Lukim futnot long Mt 18:⁠24.
 O, “skai.”
 Dispela tok Grik “devil” i makim man husat i bagarapim gutnem bilong narapela.