Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Jon 4:1-54

4  Orait taim Jisas i save olsem ol Farisi i harim tok olsem em i wok long kamapim na baptaisim ol disaipel, winim Jon,  (tru tru Jisas yet i no bin baptaisim ol man, ol disaipel bilong en i baptaisim ol)  em i lusim Judia na go bek long Galili.  Tasol em i mas go long rot i katim i go olsem long Samaria.  Orait em i kamap long wanpela taun bilong Samaria ol i kolim Sikar. Dispela taun i stap klostu long hap graun Jekop i bin givim long pikinini bilong en Josep.  Hulwara bilong Jekop i stap long dispela hap. Jisas i bin wokabaut long longwe hap na i kam, olsem na skin bilong em i les na em i sindaun klostu long hulwara. Em long namba 6 aua.*   Wanpela meri Samaria i kam long kisim wara. Jisas i tokim em: “Givim sampela wara long mi long dring.”  (Ol disaipel bilong en i go long taun long baim kaikai.)  Orait meri Samaria i tokim em: “Yu wanpela Juda na olsem wanem yu askim mi, wanpela meri Samaria, long givim wara long yu?” (Ol Juda i no save mekim ol samting wantaim ol Samaria.) 10  Jisas i tokim em: “Sapos yu bin save long presen God i givim na long dispela man husat i askim yu, ‘Givim wara long mi,’ orait bai yu askim em, na em bai givim yu wara i gat laip.” 11  Meri i tokim em: “Bikman, yu no gat baket bilong kisim wara na hulwara i daun tru. Olsem na bai yu kisim dispela wara i gat laip long we? 12  Tumbuna bilong mipela Jekop i bin givim dispela hulwara long mipela. Na em yet wantaim ol pikinini bilong en na ol bulmakau sipsip samting bilong en, ol i bin dring long dispela wara. Ating yu winim tumbuna bilong mipela, a?” 13  Jisas i bekim tok long em olsem: “Olgeta man i dring long dispela wara, nek bilong ol bai drai gen. 14  Man i dring long wara mi givim em, nek bilong en bai i no inap drai gen. Wara mi givim long em bai kamap olsem hulwara insait long em na givim laip oltaim long em.” 15  Meri i tokim em: “Bikman, givim dispela wara long mi, bai nek bilong mi i no ken drai na mi no ken kam oltaim long dispela hap long kisim wara.”  16  Em i tokim meri: “Yu go, singautim man bilong yu na kam long hia.” 17  Meri i tok: “Mi no gat man.” Jisas i tokim em: “Yu tok stret olsem, ‘Mi no gat man.’ 18  Yu bin i gat 5-pela man, na dispela man nau yu gat, em i no man tru bilong yu. Dispela tok bilong yu, em i tru.” 19  Na meri i tokim em: “Bikman, nau mi save yu wanpela profet. 20  Ol tumbuna bilong mipela i bin mekim lotu long dispela maunten, tasol yupela i save tok Jerusalem em ples we ol man i mas mekim lotu.” 21  Jisas i tokim em: “Meri, yu mas bilipim tok bilong mi, Taim bai kamap na yupela bai i no lotuim Papa long dispela maunten o long Jerusalem. 22  Yupela i save lotu long samting yupela i no save long en. Mipela i save lotu long samting mipela i save long en, long wanem, God bai kisim bek ol man long rot bilong ol Juda. 23  Tasol taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na ol man i lotu tru long Papa, ol bai lotuim em long spirit na long pasin i tru. Tru tumas, Papa i painim ol kain man olsem long lotuim em. 24  God em i wanpela Spirit,* na ol man i lotuim em, ol i mas lotuim em long strong bilong holi spirit na long pasin i tru.” 25  Na meri i tokim em: “Mi save olsem Mesaia bai kam, em ol i kolim Krais. Taim em i kam, em bai tokaut long mipela long olgeta samting.” 26  Jisas i tokim em: “Mi dispela man, nau mi toktok wantaim yu.”  27  Long dispela taim stret ol disaipel bilong en i kam kamap, na ol i kirap nogut long em i toktok wantaim wanpela meri. Tasol i no gat wanpela bilong ol i tok: “Yu painim wanem samting?” o, “Wai na yu toktok wantaim dispela meri?” 28  Orait meri i lusim sospen wara bilong en na em i go long taun na tokim ol man: 29  “Yupela kam lukim dispela man husat i tokim mi long ol samting mi bin mekim. Ating dispela man em i Krais?” 30  Na ol i lusim taun na go long em.  31  Long dispela taim, ol disaipel i wok long tokim em: “Rabai, yu mas kaikai.” 32  Tasol em i tokim ol: “Mi gat kaikai em yupela i no save long en.” 33  Olsem na ol disaipel i toktok namel long ol yet olsem: “Ating wanpela i bringim kaikai i kam long em, a?” 34  Jisas i tokim ol: “Kaikai bilong mi em long mekim laik bilong man i bin salim mi i kam na long inapim wok em i givim long mi. 35  Yupela i save tok olsem taim bilong bungim kaikai bai kamap bihain long 4-pela mun. Harim! Mi tokim yupela: Apim het na lukim ol gaden, kaikai i redi pinis. Nau yet 36  man bilong bungim kaikai i wok long kisim pe na bungim ol kaikai bilong kisim laip oltaim. Olsem na man i planim kaikai na man i bungim kaikai, tupela i ken amamas wantaim. 37  Olsem na dispela tok em i tru, Wanpela man i planim kaikai na narapela man i bungim kaikai. 38  Mi salim yupela i go bilong bungim samting yupela i no bin hatwok long en. Ol arapela i bin hatwok, na hatwok ol i mekim i helpim yupela.”  39  Planti Samaria long dispela taun i bilip long em, long wanem, ol i harim tok bilong dispela meri husat i tokaut olsem: “Em i tokim mi long olgeta samting mi bin mekim.” 40  Olsem na taim ol Samaria i kam long Jisas, ol i kirap askim em long stap wantaim ol. Na em i go stap long hap inap 2-pela de. 41  Na long rot bilong tok em i mekim, planti manmeri moa i bilip 42  na ol i tokim dispela meri: “I no long tok bilong yu na mipela i bilip, nogat, mipela yet i harim na mipela i save gut olsem tru tru dispela man em i seivia* bilong ol manmeri bilong graun.”  43  Dispela 2-pela de i pinis na Jisas i lusim dispela hap na go long Galili. 44  Jisas yet i tokaut olsem profet i no gat nem long asples bilong em yet. 45  Taim em i kamap long Galili ol lain Galili i amamas long em i kam. Long wanem, ol tu i bin i go long bikpela bung long Jerusalem na ol i bin lukim ol samting em i mekim long dispela bung.  46  Jisas i go bek gen long Kana bilong Galili we em i bin tanim wara i kamap wain. Na i gat wanpela wokman bilong king i stap na pikinini man bilong en i sik i stap long Kaperneam. 47  Taim dispela man i harim olsem Jisas i bin lusim Judia na i kamap pinis long Galili, em i go long Jisas na askim em long kam daun na oraitim pikinini bilong en, long wanem, pikinini i stap long mak bilong dai. 48  Na Jisas i tokim em: “Sapos yupela i no lukim ol mirakel na ol narakain narakain samting, yupela bai i no inap tru long bilip.” 49  Na wokman bilong king i tokim em: “Bikpela, kam daun paslain long pikinini bilong mi i dai.” 50  Jisas i tokim em: “Yu ken i go, pikinini bilong yu i kamap orait.” Na dispela man i bilipim tok bilong Jisas na em i go. 51  Em i wokabaut yet long rot i go daun na ol wokboi bilong en i kam bungim em na tok olsem pikinini bilong en i stap laip. 52  Olsem na em i askim ol long wanem aua pikinini bilong en i kamap orait. Ol i tokim em: “Asde long namba 7 aua* skin hat bilong en i pinis.” 53  Olsem na papa i save olsem em long dispela aua stret Jisas i bin tok: “Pikinini bilong yu i kamap orait.” Na em na ol wanhaus bilong en ol i bilip. 54  Dispela em namba 2 taim Jisas i wokim mirakel taim em i lusim Judia na i kam long Galili.

Ol Futnot

 “Namba 6 aua,” i makim klostu long belo, em 6-pela aua bihain long taim san i kamap.
 Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
 O, “man i save kisim bek ol man.”
 “Namba 7 aua,” i makim klostu long 1 klok apinun, em 7-pela aua bihain long taim san i kamap.