Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Aposel 5:1-42

5  Tasol wanpela man, nem bilong en Ananaias, na meri bilong en, Safaira, tupela i salim wanpela hap graun.  Taim Ananaias i kisim mani, long pasin hait em i holim bek sampela mani, na meri bilong en i save long dispela samting, na Ananaias i bringim hap mani tasol i go long ol aposel.  Tasol Pita i tok: “Ananaias, bilong wanem yu larim Satan i kirapim yu long giamanim holi spirit na long pasin hait yu holim bek sampela mani bilong hap graun yu bin salim?  Taim yu no bin salim yet dispela hap graun, em i stap olsem samting bilong yu. Na taim yu salim pinis, mani yu kisim i stap yet olsem samting bilong yu. Olsem na bilong wanem yu kisim dispela tingting long bel bilong yu long mekim kain pasin olsem? Yu no bin giamanim ol man, nogat, yu laik giamanim God.”  Taim Ananaias i harim dispela tok em i pundaun na i dai. Na olgeta manmeri husat i harim stori bilong dispela samting, ol i pret nogut tru.  Ol yangpela man i kirap, na ol i pasim em long laplap na karim em i go na planim em.   Bihain long 3-pela aua samting, meri bilong Ananaias i kam, na em i no save long samting i bin kamap.  Pita i tokim em: “Tokim mi, em tasol mani yutupela i bin kisim long dispela hap graun?” Na meri i tok: “Yes, em tasol.”  Na Pita i tokim em: “Bilong wanem yutupela i pasim tok long traim spirit bilong Jehova? Harim! Ol man husat i bin planim man bilong yu, ol i stap pinis long dua. Na ol bai karim yu i go.” 10  Na wantu dispela meri i pundaun klostu long lek bilong Pita na em i dai. Taim ol yangpela man i kam insait ol i lukim em i dai pinis, na ol i karim em i go na planim em klostu long man bilong en. 11  Olsem na olgeta long kongrigesen* na olgeta manmeri husat i harim stori bilong dispela samting, ol i pret nogut tru.  12  Ol aposel i wokim yet ol mirakel na ol narakain samting namel long ol manmeri. Na olgeta i wanbel na ol i save bung long veranda bilong Solomon. 13  Pret i mekim na i no gat wanpela bilong ol arapela i laik joinim lain bilong ol. Tasol maski i olsem, ol manmeri i wok long litimapim nem bilong ol. 14  Na planti man na meri i bilip long Bikpela, na namba bilong ol i wok long i go antap. 15  Na ol i save bringim ol sikman i kam na slipim ol long ol bet arere long rot, na taim Pita i wokabaut i go, sedo bilong en inap kisim sampela bilong ol. 16  Na tu, bikpela lain manmeri long ol taun i stap klostu long Jerusalem, ol i save kam na bringim ol sikman na ol man em ol spirit nogut i givim hevi long ol, na olgeta bilong ol i save kamap orait.  17  Tasol hetpris na lain i stap wantaim em, em lain Sadyusi, ol i jeles nogut tru na ol i kirap 18  na holim ol aposel na putim ol long kalabus. 19  Tasol long nait, ensel bilong Jehova i opim ol dua bilong haus kalabus, na bringim ol i go ausait na tokim ol: 20  “Yupela i go na sanap insait long tempel na wok yet long tokim ol manmeri long olgeta tok bilong dispela laip.” 21  Ol i harim pinis dispela tok, na taim tulait i bruk ol i go long tempel na kirap skulim ol manmeri. Orait taim hetpris na lain i stap wantaim em ol i kam, ol i singautim lain bilong Sanhedrin* na ol hetman bilong Israel i kam bung, na ol i salim tok i go long haus kalabus long bringim ol aposel i kam. 22  Tasol taim ol gad bilong tempel i go kamap long haus kalabus, ol aposel i no stap. Olsem na ol i go bek na tok 23  olsem: “Mipela i lukim olsem ol i lokim strong ol dua bilong haus kalabus na ol gad i sanap long ol dua. Tasol taim mipela i opim ol dua, mipela i no lukim wanpela man i stap insait.” 24  Taim kepten bilong tempel na ol bikpris i harim dispela tok, ol i tingting planti long wanem samting bai kamap. 25  Tasol wanpela man i kam na tokim ol olsem: “Harim! Ol dispela man yupela i putim long kalabus, ol i stap nau long tempel, ol i sanap na ol i wok long skulim ol manmeri.” 26  Olsem na kepten wantaim ol ofisa bilong en i go na bringim ol i kam, tasol ol i no mekim long hatpela pasin. Ol i pret, nogut ol manmeri i stonim ol.  27  Orait ol i bringim ol i kam na sanapim ol insait long ples bung bilong Sanhedrin. Na hetpris i givim askim long ol 28  na tok: “Mipela i bin tokim yupela long yupela i no ken skulim ol man moa long dispela nem. Tasol, lukim! Ol manmeri long olgeta hap bilong Jerusalem i harim pinis tok bilong yupela. Na yupela i laik tok mipela i gat asua long blut bilong dispela man.” 29  Pita na ol arapela aposel i bekim tok olsem: “Mipela i mas bihainim tok bilong God tasol, na mipela i no ken bihainim tok bilong ol man. 30  God bilong ol tumbuna bilong yumi i bin kirapim bek Jisas, em man yupela i bin nilim* long pos* na kilim em i dai. 31  God i litimapim dispela man na putim em long han sut bilong en olsem Nambawan Gopas na Seivia* na bai ol Israel i ken tanim bel na sin bilong ol i ken tekewe. 32  Na mipela i lukim na tokaut long ol dispela samting, na holi spirit tu i mekim olsem, em spirit God i givim long ol man i bihainim tok bilong em.”  33  Taim ol i harim dispela tok, ol i belhat nogut tru na ol i laik kilim ol aposel i dai. 34  Tasol wanpela man long Sanhedrin, em i kirap sanap. Em i wanpela Farisi na nem bilong en Gamaliel. Em i wanpela tisa bilong Lo, na olgeta manmeri i save litimapim nem bilong em. Em i tokim ol long salim ol aposel i go ausait inap liklik taim. 35  Na em i tokim ol: “Yupela man bilong Israel. Yupela i mas tingting gut long samting yupela i laik mekim long ol dispela man. 36  Tingim, bipo Teudas i tok em yet i wanpela man i gat biknem. Na inap olsem 400 man i joinim lain bilong em. Tasol ol man i bin kilim em i dai, na olgeta man i bihainim em ol i ranawe i go nabaut na samting ol i tingting long mekim i lus nating. 37  Bihain long em, long taim bilong sensas, Judas bilong Galili i kirap na pulim ol man i go bihainim em. Tasol dispela man i dai, na olgeta man i bihainim em ol i go nabaut. 38  Olsem na mi laik tokim yupela, no ken mekim wanpela samting long ol dispela man, larim ol. (Long wanem, sapos ol man i as bilong dispela tingting o dispela wok, orait em bai pinis. 39  Tasol sapos God i as bilong dispela wok, orait yupela bai i no inap long pasim ol.) Nogut yupela i pait long God!” 40  Olsem na ol i harim tok bilong em, na ol i singautim ol aposel i kam. Ol i wipim ol na tokim ol long ol i no ken autim tok moa long nem bilong Jisas, na ol i lusim ol i go.  41  Orait ol aposel i lusim Sanhedrin na ol i go. Ol i amamas long God i ting ol i gutpela inap long ol i ken kisim sem long nem bilong Jisas. 42  Na long olgeta de, ol i no lusim pasin bilong skulim ol manmeri na autim gutnius long Krais, em Jisas. Ol i mekim olsem long tempel na long olgeta wan wan haus.

Ol Futnot

 Lukim futnot long Mt 16:⁠18.
 Lukim futnot long Mt 26:⁠59.
 Grik i tok, “hangamapim.”
 O, “diwai.” Lukim Apd 6.
 O, “Man i save kisim bek ol man.”