Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Aposel 3:1-26

3  Wanpela taim Pita na Jon i go long tempel long taim bilong beten, em namba 9 aua.*  Na i gat wanpela man em mama i bin karim em lek nogut, na ol man i karim em i kam. Long olgeta de ol i save putim em long tempel klostu long geit ol i kolim Naispela Geit, bai em i ken singaut long mani long ol man i go insait long tempel.  Taim em i lukim Pita na Jon i laik i go insait long tempel, em i askim ol long givim mani long em.  Tasol Pita na Jon i lukluk long em, na Pita i tok: “Lukim mitupela.”  Olsem na em i lukluk strong long tupela, long wanem, em i ting em bai kisim wanpela samting long tupela.  Tasol Pita i tok: “Mi no gat silva na gol, tasol samting mi gat mi bai givim long yu: Long nem bilong Jisas Krais bilong Nasaret, yu kirap na wokabaut!”  Orait Pita i holim han sut bilong dispela man na helpim em long sanap. Na wantu tupela skru bilong lek i kamap strong.  Na em i kalap na kirap wokabaut, na em i go wantaim ol insait long tempel. Em i wokabaut, kalap kalap, na litimapim nem bilong God.  Na olgeta manmeri i lukim em i wokabaut na i wok long litimapim nem bilong God. 10  Na tu, ol i luksave olsem em i dispela man i save sindaun long tempel long geit ol i kolim Naispela Geit, na singaut long mani. Na ol i kirap nogut na amamas tru long samting i bin kamap long em. 11  Dispela man i wok long holim Pita na Jon, na olgeta manmeri i ran i kam long ol long hap ol i kolim veranda bilong Solomon. Na ol i kirap nogut long samting i bin kamap na tingting bilong ol i sot. 12  Taim Pita i lukim dispela, em i tokim ol manmeri: “Yupela man bilong Israel, bilong wanem yupela i kirap nogut long dispela samting? Na bilong wanem yupela i lukluk long mitupela, olsem yupela i ting strong bilong mitupela yet o pasin bilong mitupela long givim bel tru long God i mekim na dispela man i wokabaut? 13  God bilong Abraham na bilong Aisak na bilong Jekop, em i God bilong ol tumbuna bilong yumi. Em i givim biknem long Wokman bilong en Jisas, em man yupela i bin putim long han bilong ol man. Yupela i bin givim baksait long em long ai bilong Pailat taim Pailat i laik lusim em i go. 14  Yes, yupela i bin givim baksait long dispela man i holi na i stretpela man, na yupela i bin askim Pailat long lusim narapela man i go long yupela, em wanpela kilman. 15  Na yupela i kilim i dai dispela Nambawan Gopas Bilong Laip. Tasol God i kirapim em bek long dai, na mitupela i bin lukim na tokaut long en. 16  Olsem na long rot bilong nem bilong em, na long bilip bilong mitupela long dispela nem, dispela man em yupela i lukim na save long em, em i kisim strong. Na dispela bilip mipela i kisim long rot bilong Jisas, dispela i mekim man ya i kamap orait olgeta long ai bilong yupela. 17  Olsem na ol brata, mi save olsem yupela wantaim ol hetman bilong yupela i no save na yupela i mekim ol dispela samting. 18  Tasol long dispela rot God i bin truim ol samting em i bin tokaut pinis long en long maus bilong ol profet, olsem Krais bilong en bai karim pen. 19  “Olsem na yupela i mas tanim bel na senisim pasin bilong yupela* na bai ol sin bilong yupela i tekewe, na Jehova yet bai givim nupela strong long yupela. 20  Na em bai i salim dispela Krais em i makim bilong yupela, em Jisas. 21  Em man husat i mas stap long heven i go inap long taim bilong stretim bek olgeta samting olsem God i tok long en long maus bilong ol profet holi bilong en long bipo. 22  Moses i bin tok, ‘God Jehova bai makim wanpela brata bilong yupela na mekim em i kamap profet bilong yupela olsem mi yet. Yupela i mas bihainim olgeta tok em i givim long yupela. 23  Man* i no harim tok bilong dispela Profet, God bai bagarapim em olgeta na bai em i no stap moa namel long ol manmeri.’ 24  Na olgeta profet, kirap long Samuel na olgeta profet i kamap bihain long em, ol i bin tokaut stret long dispela taim nau i kamap pinis. 25  Yupela ol pikinini bilong ol profet na bilong kontrak em God i bin wokim wantaim ol tumbuna bilong yupela. Em i bin tokim Abraham, ‘Na long rot bilong pikinini bilong yu, olgeta lain famili bilong graun bai kisim blesing.’ 26  God i makim Wokman bilong en na salim em i kam long yupela pastaim, bilong givim blesing long yupela, olsem kirapim yupela olgeta wan wan long givim baksait long ol pasin nogut bilong yupela.”

Ol Futnot

Ap 3:1  “Namba 9 aua,” olsem 3 klok long apinun, em 9-pela aua bihain long taim san i kamap.
Ap 3:⁠19  Grik i tok, “baut.”
Ap 3:⁠23  Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.