Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Aposel 19:1-41

19  Taim Apolos i stap long Korin, Pol i raun long ples maunten na bihain em i kam daun long Efesus, na em i bungim sampela disaipel.  Em i askim ol: “Olsem wanem? Yupela i kisim holi spirit taim yupela i kamap bilipman?” Na ol i tok: “Mipela i no bin harim wanpela tok i stori long rot bilong kisim holi spirit.”  Na em i tok: “Orait, yupela i kisim wanem kain baptais?” Ol i tok: “Baptais bilong Jon.”  Pol i tok: “Jon i baptaisim ol man long dispela baptais i makim olsem man i tanim bel. Em i tokim ol manmeri long bilip long dispela man husat bai kam bihain long em, em Jisas.”  Taim ol i harim dispela tok, ol i kisim baptais long nem bilong Bikpela Jisas.  Na taim Pol i putim han bilong en antap long ol, holi spirit i kam daun long ol, na ol i kirap mekim kain kain tokples na tok profet.  I gat olsem 12-pela man i insait long dispela lain.  Inap 3-pela mun Pol i wok long go long sinagog na em i no surik long tokaut stret long ol samting. Em i mekim ol tok na kamapim ol gutpela tok bilong pulim tingting bilong ol man i go long kingdom bilong God.  Tasol sampela i pasim strong tingting na ol i no bilip. Long ai bilong bikpela lain manmeri ol i mekim tok nogut long Rot Bilong Bikpela. Olsem na em i lusim ol na kisim ol disaipel i go wantaim em. Na long olgeta de em i mekim ol tok long haus bung bilong skul bilong Tiranus. 10  Em i mekim olsem inap 2-pela yia, olsem na olgeta manmeri i stap long provins Esia ol i harim tok bilong Bikpela, em ol Juda na Grik* wantaim. 11  Na long han bilong Pol, God i wok long kamapim ol narakain strongpela wok. 12  Olsem: Ol man i save kisim ol hankisip na laplap bilong Pol na bringim i go long ol sikman na sik bilong ol i pinis, na ol spirit nogut i lusim ol man. 13  Na sampela bilong lain Juda husat i save raun na rausim ol spirit nogut, ol tu i traim long yusim nem bilong Bikpela Jisas long ol man i gat ol spirit nogut, ol i save tok: “Long nem bilong dispela Jisas em Pol i autim tok long en, mi odaim yupela long i go.” 14  Na i gat wanpela bikpris bilong lain Juda, em Skeva. Em i gat 7-pela pikinini man na ol tu i save mekim kain tok olsem. 15  Tasol spirit nogut i bekim tok long ol olsem: “Mi save long Jisas na mi save long Pol, tasol yupela husat?” 16  Na dispela man em spirit nogut i stap long em, em i kalap long ol na mekim save long ol na winim ol tru, olsem na ol i kisim bagarap na lusim dispela haus na ranawe skin nating. 17  Na olgeta Juda na Grik* i stap long Efesus i harim stori bilong dispela samting na pret i kisim ol, na ol man i wok yet long litimapim nem bilong Bikpela Jisas. 18  Na planti bilong ol lain i kisim bilip ol i kam na autim long ples klia ol pasin nogut ol i bin mekim. 19  Na planti bilong ol husat i save wokim ol kain kain marila posin samting, ol i karim ol buk bilong ol i kam na kukim long ai bilong olgeta manmeri. Ol i kaunim pe bilong ol dispela buk na em inap olsem 50,000 mani silva. 20  Olsem na tok bilong Jehova i wok long i go bikpela na i win. 21  Bihain long ol dispela samting, Pol i tingting pinis long i go long Jerusalem bihain long em i go long Masedonia na Akaia. Em i tok: “Taim mi kamap pinis long dispela hap, mi mas lukim Rom tu.” 22  Na em i salim tupela helpim bilong en i go long Masedonia, em Timoti na Erastus. Tasol em yet i stap inap sampela haptaim moa long provins Esia. 23  Long dispela taim wanpela samting i kamap na i givim hevi long Rot Bilong Bikpela. 24  Wanpela man i stap, nem bilong en Demitrius, na em man bilong wokim ol samting long silva. Em i save wokim ol liklik tempel silva bilong Artemis na helpim ol wanwok bilong en long kisim planti mani. 25  Em i bungim ol dispela man na ol arapela husat i wokim ol kain samting olsem na em i tok: “Yupela i save olsem long rot bilong dispela wok bisnis yumi gat gutpela sindaun. 26  Na yupela i lukim na harim tok long olsem wanem Pol i bin pulim bikpela lain na kirapim ol long bihainim narapela tingting, em i save tok ol god ol man i wokim long han, ol i no god. Na em i no mekim dispela long Efesus tasol, nogat. Em i mekim long klostu olgeta hap bilong provins Esia. 27  Na dispela i laik rabisim wok bisnis bilong yumi, na narapela samting moa em ol man bai tingim tempel bilong bikpela god meri Artemis olsem samting nating. Na pasin bilong litimapim biknem bilong em long olgeta hap bilong provins Esia na long olgeta hap bilong graun, dispela tu i laik pinis.” 28  Taim ol man i harim dispela tok ol i belhat nogut tru na singaut olsem: “Artemis bilong Efesus em i nambawan!” 29  Na bikpela kros i kamap long dispela taun, na olgeta manmeri wantaim i ran i go long stedium na pulim Gaius na Aristarkus i go wantaim ol, em tupela man Masedonia i raun wantaim Pol. 30  Pol i gat laik long go insait na lukim ol manmeri, tasol ol disaipel i pasim em. 31  Na tu, sampela bosman bilong stretim bung bilong ol bikpela de na ol pilai resis, em ol i mekim pasin pren long Pol, ol i salim tok long em olsem em i no ken go insait long stedium, nogut em i kisim bagarap. 32  Ol manmeri i bung ol i paul nabaut, olsem na sampela i mekim wanpela tok na sampela i mekim narapela tok, na planti bilong ol i no save long as na ol i kam bung. 33  Na ol i kisim Aleksander namel long bikpela lain, na ol Juda i subim em i go long fran. Na Aleksander i apim han na i laik kamapim stori bilong en. 34  Tasol taim ol i luksave olsem em i wanpela Juda, olgeta i bikmaus wantaim na singaut olsem: “Artemis bilong Efesus em i nambawan!” Na ol i mekim olsem inap 2-pela aua. 35  Taim bikman bilong taun i mekim ol manmeri i stap isi, em i tok: “Yupela ol man bilong Efesus, olgeta man i save olsem taun Efesus i save lukautim tempel bilong bikpela Artemis na dispela imis i bin pundaun long skai. 36  I no gat wanpela man inap tok dispela i no tru, olsem na yupela i mas stap isi na no ken kirap kwik long mekim wanpela samting. 37  Yupela i bin bringim dispela tupela man i kam, tasol ol i no bin stilim samting long tempel o toknogutim god meri bilong yumi. 38  Olsem na sapos Demitrius na ol saveman bilong wokim ol samting i gat tok long wanpela man, orait i gat ol de bilong harim kot na ol gavana i stap. Ol yet i ken kotim narapela narapela. 39  Tasol sapos yupela i gat sampela tok moa, orait em samting bilong skelim long kibung i stret wantaim lo. 40  Nogut ol i kotim yumi long ol samting i kamap long nau na tok olsem yumi bikhet long gavman. Long wanem, i no gat wanpela samting i bin kamap we mipela inap tok olsem em i as na ol manmeri i bung na mekim nabaut.” 41  Na taim em i mekim pinis ol dispela tok, em i tokim ol manmeri long go.

Ol Futnot

Ap 19:⁠10  I luk olsem dispela i makim ol man i no bilong lain Juda na ol i save mekim tokples Grik.
Ap 19:⁠17  I luk olsem dispela i makim ol man i no bilong lain Juda na ol i save mekim tokples Grik.