Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Aposel 18:1-28

18  Bihain Pol i lusim Atens na i go long Korin.  Na em i bungim wanpela man Juda nem bilong en Akwila, na meri bilong en Prisila. Asples bilong Akwila em Pontus. Na i no longtaim em i bin lusim Itali na i kam, long wanem, Klodius i bin tokim olgeta Juda long lusim Rom. Orait Pol i go long tupela.  Em i save mekim wankain wok olsem tupela, olsem na em i stap long haus bilong ol na ol i wok wantaim. Ol i save wokim ol haus sel.  Tasol long olgeta sabat em i save autim tok long sinagog na kirapim ol Juda na ol Grik long senisim tingting bilong ol na bai ol i bilip.  Orait taim Sailas tupela Timoti i lusim Masedonia na kam daun, Pol i kirap lusim bikpela haptaim tru long autim tok. Em i autim tok long ol Juda bilong soim klia olsem Jisas em i Krais.  Tasol ol i wok long birua na mekim ol tok nogut, olsem na em i seksekim klos bilong en na tokim ol: “Asua bilong blut bilong yupela i stap long yupela yet. Mi no gat asua. Nau mi bai go long ol manmeri bilong ol arapela lain.”  Olsem na em i lusim ol na em i go long haus bilong wanpela man nem bilong en Titius Jastus. Em i wanpela man i save lotuim God na haus bilong en i stap klostu tru long sinagog.  Na Krispus, em hetman bilong sinagog, em i kirap bilip long Bikpela, em wantaim olgeta wanhaus bilong en. Na planti manmeri bilong Korin, ol i harim tok na bilipim na ol i kisim baptais.  Na long nait, long rot bilong wanpela visen Bikpela i tokim Pol olsem: “Yu no ken pret, yu mas wok yet long tokaut na no ken pasim maus, 10  long wanem, mi stap wantaim yu na i no gat wanpela man bai bagarapim yu. Mi gat planti manmeri i stap long dispela taun.” 11  Olsem na em i stap long hap inap 1-pela yia na 6-pela mun na em i skulim ol long tok bilong God. 12  Orait taim Galio i stap gavana bilong Akaia,* ol Juda i bung wantaim na ol i birua long Pol na bringim em i go long ples kot. 13  Na ol i tok: “Dispela man i wok long kirapim ol man long lotuim God long pasin i no stret wantaim lo.” 14  Tasol taim Pol i laik toktok, Galio i tokim ol Juda: “Yupela ol Juda, sapos dispela man i bin mekim wanpela rong o wanpela pasin nogut tru, orait bai i gat as long mi ken harim tok bilong yupela. 15  Tasol sapos yupela i kros long sampela toktok na long sampela nem na long lo bilong yupela, orait yupela yet i mas stretim dispela samting. Mi les long skelim ol dispela samting.” 16  Na em i rausim ol long ples kot. 17  Olsem na ol i holimpas Sostenes, em hetman bilong sinagog, na ol i paitim em long ai bilong ples kot. Tasol Galio i no bisi long ol dispela samting. 18  Pol i stap planti de moa long dispela hap na bihain em i tok gutbai long ol brata na kalap long sip bilong i go long Siria. Prisila na Akwila i go wantaim em. Na long Senkria em i katim gras bilong en i go sotpela. Dispela i bilong soim olsem em i bin mekim wanpela tok promis long God. 19  Na ol i kamap long Efesus na em i lusim ol long dispela hap, tasol em yet i go insait long sinagog na toktok gut wantaim ol Juda. 20  Ol i wok long askim em long stap longpela taim moa wantaim ol, tasol em i no tok orait long dispela. 21  Em i tok gutbai na tokim ol: “Sapos Jehova i laik, orait bai mi kam bek long yupela.” Na em i kalap long sip na lusim Efesus 22  na kam daun long Sisaria. Na em i go antap long Jerusalem na givim gude long kongrigesen, na em i go daun long Antiok. 23  Em i stap longpela taim liklik long dispela hap na bihain em i lusim na go long narapela narapela hap bilong Galesia na Frigia na strongim olgeta disaipel. 24  Na wanpela man Juda nem bilong en Apolos, asples bilong en Aleksandria, em i kam long Efesus. Em i save gut long toktok na em i save gut long ol Rait Holi. 25  Dispela man i bin kisim skul long maus bilong ol arapela long ol tok i stori long rot bilong Jehova. Na spirit bilong God i mekim na bel bilong em i kirap stret long mekim wok, olsem na em i toktok na skulim ol man long ol stretpela tok long ol samting bilong Jisas, tasol em i save long baptais bilong Jon tasol. 26  Em i autim tok long sinagog na em i no pret. Taim Prisila na Akwila i harim tok bilong em, ol i kisim em na kliaim gut tingting bilong en long ol tok i stori long rot bilong God. 27  Na Apolos i laik go long Akaia, olsem na ol brata i raitim pas long ol disaipel na tokim ol long amamas long kisim em. Orait taim em i kamap long dispela hap, em i helpim tru ol lain i bin kisim bilip long rot bilong bikpela pasin helpim bilong God. 28  Long ai bilong ol manmeri em i strong tru long kamapim klia olsem tok bilong ol Juda i kranki. Na tu, em i yusim ol Rait Holi bilong soim klia olsem Jisas em Krais.

Ol Futnot

Ap 18:⁠12  Em wanpela provins bilong Rom i stap long hap saut bilong kantri Grik. Na Korin em biktaun bilong en.