Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Aposel 16:1-40

16  Bihain em i kamap long Derbe na long Listra tu. Na long dispela hap i gat wanpela disaipel i stap, nem bilong en Timoti. Em i pikinini man bilong wanpela meri Juda husat i bilip. Na papa bilong en i bilong Grik.  Ol brata long Listra na Aikoniam i save tok olsem Timoti i gutpela man.  Pol i laik bai dispela man i raun wantaim em. Tasol Pol i tingim ol Juda i stap long ol dispela hap, olsem na em i katim skin bilong Timoti. Long wanem, olgeta i save olsem papa bilong Timoti em i wanpela Grik.  Taim ol i raun i go long ol taun, ol i save autim ol tok em ol lain long ol dispela hap i mas bihainim. Em ol tok ol aposel na ol hetman long Jerusalem i pasim pinis.  Olsem na ol kongrigesen i kamap strong moa long bilip, na long olgeta de ol i wok long i go bikpela.  Na ol i katim i go long hap bilong Frigia na Galesia, long wanem, holi spirit i tambuim ol long autim tok long provins Esia.  Na taim ol i kamap long hap bilong Misia ol i traim long i go long Bitinia, tasol Jisas i mekim wok long holi spirit long pasim ol.  Olsem na ol i abrusim Misia na go daun long Troas.  Na long nait Pol i lukim wanpela visen olsem: wanpela man Masedonia i sanap na singautim em na tok: “Kam long Masedonia na helpim mipela.” 10  Pol i lukim pinis dispela visen, na kwiktaim mipela i painim rot long go long Masedonia. Mipela i kisim tingting olsem God i bin singautim mipela long i go autim gutnius long ol. 11  Olsem na mipela i kisim sip long Troas na sip i ran i go stret long Samotres. Na long de bihain sip i go long Neapolis. 12  Na long dispela hap, mipela i go long Filipai, em wanpela taun Rom i bosim, na em i namba 1 taun bilong distrik Masedonia. Mipela i stap long dispela taun inap sampela de. 13  Na long de sabat mipela i go ausait long banis na go long wanpela wara we mipela i ting i gat wanpela ples bilong mekim beten. Na mipela i sindaun long dispela hap na kirap toktok wantaim ol meri em ol i bung i stap. 14  Na i gat wanpela meri i stap, nem bilong en Lidia, na em i save maketim ol pepol laplap.* Em i bilong taun Taiataira na em i save lotuim God. Em i putim yau i stap na Jehova i opim bel bilong em long kisim ol tok Pol i autim. 15  Taim em yet na ol wanhaus bilong en i kisim baptais, em i tokim mipela olsem: “Sapos yupela i ting olsem mi bilip tru long Jehova, orait yupela i mas i kam na stap long haus bilong mi.” Na em i strong tru long mipela i mekim olsem. 16  Wanpela de mipela i go long ples bilong mekim beten, na long rot mipela i bungim wanpela wokmeri em wanpela spirit nogut i stap long em na i save givim save long em long ol samting i stap hait. Ol bosman bilong dispela meri i save kisim planti mani long wok bilong en long tokaut long ol samting bai kamap bihain. 17  Dispela meri i wok long bihainim Pol na mipela na em i singaut olsem: “Ol dispela man i wokboi bilong God Antap Tru, na ol i autim tok long yupela long rot bilong God long kisim bek yupela.” 18  Em i mekim olsem inap planti de. Na bihain Pol i les tru na em i tanim na tokim dispela spirit nogut: “Long nem bilong Jisas Krais mi tokim yu long lusim dispela meri na kam ausait.” Na wantu spirit i lusim dispela meri. 19  Orait taim ol bosman bilong dispela meri i lukim olsem rot bilong ol long kisim mani em i pinis, ol i holim Pol na Sailas na pulim tupela i go long ol hetman long ples bung long maket. 20  Ol i bringim tupela i go long ol majistret na tok: “Dispela tupela man i wok long kirapim bikpela trabel long taun bilong mipela. Tupela i man Juda 21  na tupela i autim tok long ol kastam i tambu long mipela ol Rom i kisim o bihainim.” 22  Na bikpela lain manmeri tu i kirap birua long tupela. Na ol majistret i pulim na rausim klos bilong tupela na tokim ol man long paitim ol long kanda. 23  Ol i paitim tupela planti taim na bihain ol i putim tupela long kalabus na tokim woda long was gut long tupela bai tupela i no ken ranawe. 24  Taim em i harim dispela tok, em i putim tupela long rum i stap insait tru long kalabus na em i pasim lek bilong tupela long hap plang. 25  Tasol klostu long biknait, Pol na Sailas i wok long beten na mekim ol singsing bilong litimapim nem bilong God, na ol arapela kalabusman i harim i stap. 26  Na wantu wanpela bikpela guria i kamap na i seksekim as bilong haus kalabus. Na tu, olgeta dua i op na ol sen bilong olgeta kalabusman i lus. 27  Taim woda i kirap na i lukim olsem ol dua bilong haus kalabus i op, em i kisim bainat bilong en na i laik kilim em yet. Em i ting olsem ol kalabusman i ranawe pinis. 28  Tasol Pol i singaut strong olsem: “No ken bagarapim yu yet. Mipela olgeta i stap!” 29  Olsem na woda i singaut long wanpela long bringim lait i kam, na em i ran i go insait. Em i guria na pundaun klostu long lek bilong Pol na Sailas. 30  Na em i bringim tupela i kam ausait na tok: “Ol bikman, mi mas mekim wanem na bai God i kisim bek mi?” 31  Tupela i tok: “Bilip long Bikpela Jisas na God bai kisim bek yu, yu na ol wanhaus bilong yu.” 32  Na tupela i autim tok bilong Jehova long em wantaim olgeta man i stap long haus bilong en. 33  Na long biknait yet em i kisim tupela i go na wasim ol sua bilong tupela. Na em yet na ol wanhaus bilong en, kwiktaim olgeta i kisim baptais. 34  Na em i kisim tupela i go long haus bilong en na putim kaikai bilong tupela long tebol. Na em i amamas tru wantaim ol wanhaus bilong en, long wanem, nau em i bilip long God. 35  Taim san i kamap, ol majistret i salim ol gad i go wantaim dispela tok: “Lusim dispela tupela man i go.” 36  Olsem na woda i kamapim tok bilong ol long Pol olsem: “Ol majistret i salim sampela man i bringim tok long lusim yutupela i go. Olsem na yutupela i ken kam ausait na go wantaim bel isi.” 37  Tasol Pol i tokim ol: “Mitupela i man bilong Rom, mipela i no sanap yet long kot na ol i paitim mipela nating long ai bilong ol man na putim mipela long kalabus. Na nau ol i laik hait na rausim mipela, a? Nogat tru! Ol yet i mas kam na kisim mipela i go ausait.” 38  Orait ol gad i bringim dispela tok i go long ol majistret. Na ol majistret i pret taim ol i harim olsem tupela i man bilong Rom. 39  Olsem na ol i kam na tok sori long tupela na bringim ol i go ausait. Na ol i askim tupela long lusim dispela taun na i go. 40  Taim tupela i lusim kalabus, tupela i go long haus bilong Lidia. Na taim ol i lukim ol brata, ol i strongim ol na ol i go.

Ol Futnot

Ap 16:⁠14  O, “meri bilong maketim kala pepol.”