Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Aposel 15:1-41

15  Na sampela man i lusim Judia na kam na ol i kirap skulim ol brata olsem: “Yupela i mas bihainim kastam Moses i bin makim na katim skin. Sapos yupela i no mekim olsem, orait bai God i no kisim bek yupela.”  Tasol Pol na Barnabas i wok long paitim toktok i go i kam wantaim ol dispela man na toktok i go bikpela. Olsem na ol i stretim rot long Pol na Barnabas na sampela arapela bilong ol long i go long ol aposel na ol hetman long Jerusalem long stretim dispela tok.  Kongrigesen i kisim ol dispela man i go na lusim ol long hap rot, na taim ol i wokabaut i go, ol i kamap long Fonisia na Samaria na ol i stori gut long olsem wanem ol manmeri bilong ol arapela lain i baut na i go long God. Na ol i mekim na ol brata i kisim bikpela amamas.  Taim ol i kamap long Jerusalem, kongrigesen na ol aposel na ol hetman i tok welkam long ol. Na Pol na Barnabas i tokim ol long olgeta samting God i bin mekim long han bilong tupela.  Tasol sampela bilong lain Farisi, em ol i bin kisim bilip, ol i lusim sia bilong ol na sanap na tok: “Orait ol bilipman i no bilong lain Juda i mas katim skin bilong ol na yupela i mas tokim ol long bihainim lo bilong Moses.”  Olsem na ol aposel na ol hetman i bung wantaim long skelim dispela samting.  Ol i toktok i go i kam inap longpela taim liklik, na Pita i sanap na tokim ol: “Ol brata, yupela i save pinis olsem long bipo God i bin makim mi namel long yupela bai ol manmeri bilong ol arapela lain i ken harim tok bilong gutnius na kisim bilip.  God i save long tingting i stap long bel bilong man, na taim em i givim holi spirit long ol, em i kamapim klia olsem em i orait long ol, wankain olsem em i bin mekim long yumi.  Na em i no mekim olsem ol i narapela kain long yumi, nogat. Ol i bilip na long dispela as em i mekim bel bilong ol i kamap klin. 10  Orait bilong wanem yupela i laik traim God na putim wanpela hap plang antap long nek bilong ol disaipel? Em hap plang ol tumbuna bilong yumi na yumi tu i no inap karim. 11  Tasol nau yumi ol Juda i bilip olsem God bai kisim bek yumi long rot bilong bikpela pasin helpim bilong Jisas, na ol disaipel i no bilong lain Juda ol tu i bilip olsem.” 12  Pita i tok olsem na olgeta manmeri i pasim maus na stap isi. Na ol i kirap putim yau long tok bilong Barnabas wantaim Pol. Tupela i stori long ol mirakel na ol narakain samting em God i wokim long han bilong tupela namel long ol manmeri bilong ol arapela lain. 13  Taim tupela i toktok pinis, Jems i tok: “Ol brata, yupela harim tok bilong mi. 14  Simeon* i stori gut long olsem wanem God i bin tingim ol man bilong ol arapela lain long namba 1 taim. Na God i mekim olsem bilong kisim wanpela lain em nem bilong en i ken stap long ol. 15  Na dispela i stret wantaim tok bilong ol Profet, ol i bin raitim tok olsem, 16  ‘Bihain long ol dispela samting mi bai kam bek, na dispela haus win bilong Devit i pundaun pinis em bai mi wokim gen. Ol samting i bagarap long en mi bai wokim na sanapim gen 17  na bai ol manmeri bilong dispela lain husat i stap yet, na ol manmeri bilong ol arapela lain em nem bilong mi i stap long ol, ol i ken wok strong long painim Jehova. Em tok bilong Jehova, em man i mekim ol dispela samting i kamap 18  na ol man i save long en kirap long bipo yet.’ 19  Olsem na tingting bilong mi i olsem, yumi no ken givim hevi long ol man bilong ol arapela lain husat i baut na i go long God, nogat. 20  Mobeta yumi raitim pas i go long ol na tokim ol long sakim ol samting i kamap doti long rot bilong ol imis na sakim pasin pamuk, na no ken kaikai ol animal ol i pasim nek na kilim i dai, na ol i mas sakim blut. 21  Ol buk bilong Moses i kamapim ol dispela lo, na kirap long bipo yet na i kam inap nau ol i autim ol tok bilong em long olgeta taun. Olsem long olgeta sabat ol i save ritim ol tok bilong em long ol manmeri long ol sinagog.” 22  Orait ol aposel na ol hetman wantaim olgeta i stap long bung ol i pasim tok long salim sampela man namel long ol i go long Antiok wantaim Pol na Barnabas. Ol i salim Judas em ol i kolim Barsabas, na Sailas, tupela i stap olsem ol gopas namel long ol brata. 23  Na long han bilong ol, ol i salim pas i gat tok olsem: “Ol aposel na ol hetman, mipela ol brata bilong yupela, mipela i tok gude long yupela ol brata i stap long Antiok na Siria na Silisia, em yupela ol man bilong ol arapela lain. 24  Mipela i harim olsem sampela bilong mipela i mekim ol tok i givim hevi long yupela, na ol i laik paulim yupela. Tasol mipela i no tokim ol long mekim olsem. 25  Mipela i wanbel na amamas long makim sampela man long salim i go long yupela wantaim dispela tupela man mipela i laikim tumas, em Barnabas na Pol. 26  Em ol man i givim laip* bilong ol long helpim nem bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. 27  Olsem na mipela i salim Judas na Sailas i kam long yupela, na tupela i ken kamapim ol wankain samting long maus bilong tupela yet. 28  Holi spirit na mipela yet i no laik putim sampela hevi moa long yupela. Ol samting yupela i mas mekim i olsem, 29  sakim yet ol samting ol i sakrifaisim long ol imis na sakim blut, na no ken kaikai ol animal ol i pasim nek bilong ol na kilim ol i dai, na yupela i mas sakim pasin pamuk.* Sapos yupela i strong long abrusim ol dispela samting, yupela bai stap gut. Yupela i ken stap gut!” 30  Olsem na taim ol i salim ol i go, ol i go daun long Antiok, na ol i bungim bikpela lain manmeri na ol i givim dispela pas long ol. 31  Taim ol manmeri i ritim pinis, ol i amamas long dispela tok bilong strongim ol. 32  Na Judas na Sailas tupela i profet, olsem na tupela i givim planti gutpela tok long ol brata na strongim ol. 33  Tupela i stap longpela taim liklik, na ol brata i amamas na salim ol i go bek wantaim bel isi long dispela lain i bin salim ol i kam. 34 *​— 35  Tasol Pol na Barnabas i stap long Antiok na ol i mekim wok tisa, na ol i autim gutnius bilong tok bilong Jehova na ol i mekim wantaim planti arapela. 36  Sampela de i go pinis na Pol i tokim Barnabas: “Kam, yumi go lukim ol brata long olgeta taun bipo yumi bin autim tok bilong Jehova long en. Na yumi ken save ol i stap olsem wanem.” 37  Na Barnabas i strong long kisim Jon, em ol i kolim Mak, i go wantaim tupela. 38  Tasol Pol i no laik kisim dispela man i go wantaim ol, long wanem, long Pamfilia em i bin lusim ol na em i no go wantaim ol long mekim wok. 39  Olsem na bikpela tok kros i kamap namel long tupela na tupela i bruk. Barnabas i kisim Mak na ol i kalap long sip na i go long Saiprus. 40  Na Pol i makim Sailas, na ol brata i lusim Pol long han bilong Jehova na bikpela pasin helpim bilong em, na Pol i go. 41  Em i go long Siria na Silisia na strongim ol kongrigesen.

Ol Futnot

Ap 15:⁠14  Nem bilong Saimon (Pita) long tok Hibru. Lukim futnot long Mt 10:⁠2.
Ap 15:⁠26  Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.
Ap 15:⁠29  Lukim Apd 4.
Ap 15:⁠34  Lukim futnot long Mt 17:⁠21.