Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

2 Pita 1:1-21

1  Mi Saimon Pita, mi wanpela wokboi na aposel bilong Jisas Krais. Dispela pas i go long yupela husat i bin kisim bilip i dia tumas wankain olsem bilong mipela. Yupela i kisim dispela bilip long stretpela pasin bilong God na bilong Jisas Krais, Seivia* bilong yumi.   Long rot bilong stretpela save yupela i kisim long God na long Bikpela bilong yumi, Jisas, bikpela pasin helpim na bel isi i ken kamap bikpela moa yet long yupela.  Na long strong bilong God yumi kisim olgeta samting bilong helpim laip bilong yumi na bilong helpim pasin bilong yumi long givim bel tru long God. Yumi kisim dispela long rot bilong stretpela save long dispela man husat i singautim yumi long rot bilong glori na gutpela pasin.  Yumi bin lusim pasin nogut bilong dispela graun em ol laik nogut i as bilong en. Olsem na long rot bilong glori na gutpela pasin, em i givim long yumi ol gutpela promis i dia tumas, na bai yumi inap kamap spirit wankain olsem God.   Olsem na yupela i mas wok strong tru long bungim bilip bilong yupela wantaim gutpela pasin, na gutpela pasin wantaim save,  na save wantaim pasin bilong bosim bel, na pasin bilong bosim bel wantaim pasin bilong sanap strong, na pasin bilong sanap strong wantaim pasin bilong givim bel tru long God,  na pasin bilong givim bel tru long God wantaim pasin bilong laikim ol brata, na pasin bilong laikim ol brata wantaim pasin laikim.  Sapos ol dispela pasin i stap long yupela na i pulap na kapsait, orait stretpela save bilong yupela long Bikpela bilong yumi Jisas Krais bai i no inap i stap nating. Nogat. Em bai i karim planti kaikai.   Tasol sapos man i no gat ol dispela pasin, i olsem em i aipas, na em i no laik lukim lait. Em i lusim tingting olsem God i bin lusim ol sin em i bin mekim long bipo na mekim em i kamap klin. 10  Ol brata, God i bin singautim yupela na makim yupela pinis. Olsem na yupela i mas wok strong tru long kisim dispela samting God i singautim na makim bilong yupela long kisim. Sapos yupela i wok yet long bihainim ol dispela pasin, orait bai yupela i no inap pundaun. 11  Na bai yupela i kisim gutpela blesing tru, em olsem yupela bai kisim tok orait long i go insait long kingdom bilong Jisas Krais, em Bikpela na Seivia bilong yumi, na dispela kingdom bai stap oltaim oltaim.  12  Olsem na oltaim mi redi long kirapim yupela long tingim gen ol samting mi raitim long yupela, na mi mekim olsem maski yupela i save pinis long ol dispela samting na yupela i stap strong long tok i tru em yupela i save long en. 13  Taim mi stap yet long dispela bodi,* mi ting i stret long kirapim yupela bai yupela i tingim gen ol dispela samting. 14  Mi save, inap liklik taim tasol na bai mi lusim dispela bodi,* olsem Bikpela bilong yumi, Jisas Krais i bin tokim mi. 15  Olsem na olgeta taim bai mi wok strong tru na bai yupela yet inap tingim gen ol dispela samting taim mi lusim yupela pinis.  16  Taim mipela i bin tokim yupela long strong bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais na long taim bilong em long i kam i stap,* mipela i no bin kamapim ol stori nating bilong ol man, nogat. Tasol mipela i stori long samting mipela i lukim long ai bilong mipela yet, olsem em i bikman tru. 17  Em i kisim ona na glori i kam long God Papa. Dispela i bin kamap taim God bilong glori i mekim dispela tok long em: “Dispela em i pikinini bilong mi, mi laikim em tumas, na bel bilong mi i amamas long em.” 18  Yes, mipela i bin harim ol dispela tok i kam long skai taim mipela i stap wantaim em long dispela maunten holi.  19  Olsem na mipela i bilip strong moa long ol tok profet. Yupela i mekim gutpela wok long tingim gut ol dispela tok profet, ol i olsem wanpela lam i lait long ples tudak insait long bel bilong yupela. Na lam i lait i go inap long bikmoning na sta bilong moningtaim i kamap. 20  Bikpela samting yupela i save long en, em i olsem, i no gat wanpela tok profet bilong Rait Holi em tingting bilong man yet i as bilong en. Nogat. 21  Long wanem, ol tok profet i no bin kamap long laik bilong ol man yet, nogat, holi spirit i kirapim ol long autim ol tok God yet i bin givim long ol.

Ol Futnot

 O, “Man i save kisim bek ol man.”
 Grik i tok, “haus sel.”
 Grik i tok, “haus sel.”
 Lukim Apd 5.