Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

2 Korin 6:1-18

6  Mipela i save wok wantaim God, olsem na mipela i kirapim yupela long kisim bikpela pasin helpim bilong em na no ken lusim tingting long wok bilong en.  Em i tok: “Long gutpela taim mi bin harim tok bilong yu, na long de bilong kisim bek man mi bin helpim yu.” Harim! Nau em i gutpela taim tru. Harim! Nau em i taim bilong God i kisim bek yumi.  Mipela i no laik bai ol man i sutim tok long wok bilong mipela, olsem na mipela i no save mekim wanpela samting bilong pundaunim ol.  Tasol long olgeta kain rot mipela i kamapim klia olsem mipela ol wokman bilong God. Olsem: Mipela i save sanap strong long planti traim, na karim planti hevi, na mipela i save sot long ol samting, na mipela i gat planti hatwok,  ol man i save paitim mipela, mipela i kalabus planti taim, ol man i kros pait, mipela i save hatwok tru, mipela i no save slip gut, sampela taim mipela i no gat kaikai,  mipela i mekim klinpela pasin, mipela i gat save, mipela i no save les kwik, mipela i mekim pasin helpim, mipela i gat holi spirit, mipela i gat pasin laikim we i no gat pasin giaman long en,  mipela i save autim tok tru, mipela i mekim wok long strong bilong God, stretpela pasin i stap olsem samting bilong pait em mipela i holim long han sut na long han kais,  sampela man i litimapim nem bilong mipela na sampela i daunim nem bilong mipela, sampela man i mekim gutpela tok long mipela na sampela i mekim tok nogut long mipela, sampela i ting mipela ol man bilong giaman, tasol mipela i save tok tru,  sampela i ting ol man i no save long mipela, tasol God i save long mipela, i luk olsem mipela bai dai, tasol mipela i stap laip yet, i olsem mipela i kisim kanda bilong stretim mipela, tasol dispela i no kilim mipela i dai, 10  mipela i bel hevi, tasol oltaim mipela i amamas, mipela i stap rabis, tasol mipela i helpim ol man long kisim planti samting, i olsem mipela i no gat ol samting, tasol mipela i gat olgeta samting. 11  Yupela Korin, mipela i tokaut stret long yupela. Pasin laikim long bel bilong mipela i go bikpela moa long yupela.* 12  Mipela i gat bikpela spes long lewa bilong mipela inap long yupela, tasol yupela yet i no gat bikpela spes long lewa bilong yupela. 13  Olsem na yupela i mas mekim wankain pasin long mipela olsem mipela i mekim long yupela. Mi toktok long yupela olsem yupela i pikinini bilong mi. Yupela tu i mas mekim pasin laikim bilong yupela i go bikpela moa. 14  Yupela i no ken pas wantaim ol man i no bilip. Olsem wanem? Stretpela pasin na pasin bilong sakim lo, tupela i ken poroman wantaim? O olsem wanem, lait i ken bung wantaim tudak? 15  Olsem wanem? Krais na Biliel* i ken wanbel wantaim? O olsem wanem, wanpela bilipman i ken wok bung wantaim man i no bilip? 16  Olsem wanem? Tempel bilong God i save wanbel wantaim ol imis? Yumi tempel bilong God i gat laip. Olsem God i tok: “Mi bai stap namel long ol na wokabaut namel long ol, na mi bai stap God bilong ol, na ol bai stap lain manmeri bilong mi.” 17  “Jehova i tok: ‘Yupela i mas lusim ol, na stap longwe long ol,’ ‘na no ken tatsim samting i no klin’ ”; “ ‘na bai mi kisim yupela.’ ” 18  “Jehova, God i Gat Olgeta Strong, em i tok: ‘Na mi bai i stap papa bilong yupela, na yupela bai i stap pikinini man na pikinini meri bilong mi.’ ”

Ol Futnot

2Ko 6:⁠11  O, “lewa bilong mipela i op i go bikpela.”
2Ko 6:⁠15  Em wanpela tok Hibru, mining bilong en i olsem “no gat gutpela wok bilong em,” na i makim Satan.