Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

1 Timoti 5:1-25

5  No ken mekim hatpela pasin taim yu stretim man i gat bikpela krismas, nogat. Mekim tok long em olsem yu save mekim long papa bilong yu, na mekim tok long ol yangpela man olsem yu save mekim long ol brata bilong yu.  Na mekim tok long ol meri i gat bikpela krismas olsem yu save mekim long mama bilong yu, na mekim tok long ol yangpela meri olsem yu save mekim long ol susa bilong yu na mekim long pasin i klin tru.  Lukautim* ol wido i no gat helpim.  Tasol sapos wanpela wido i gat ol pikinini o ol tumbuna pikinini, orait pastaim ol dispela pikinini i mas lain long bihainim pasin bilong givim bel tru long God na lukautim famili bilong ol yet. Na ol i mas bekim yet dinau ol i gat long papamama na ol tumbuna bilong ol. Dispela i stret long ai bilong God.  Na wido husat i no gat helpim na i stap rabis tru, em i save bilip na wet long God na oltaim long san na long nait em i save mekim ol beten na ol prea we em i beten strong.  Tasol wido husat i bihainim laik bilong bodi tasol, em i dai pinis maski em i stap laip.  Olsem na wok yet long givim ol dispela tok long ol, bai ol i no gat asua.  Sapos wanpela man i no lukautim lain bilong en stret, na moa yet ol wanhaus bilong en, orait em i givim baksait pinis long bilip na em i nogut moa winim man i no gat bilip.  Sapos wanpela wido i winim pinis 60 krismas na em i bin stap meri bilong wanpela man tasol, orait putim nem bilong en long lista. 10  Em i mas i gat nem olsem meri i bin mekim ol gutpela wok, olsem em i bin mekim bikpela long ol pikinini, na em i bin mekim gut long ol arapela, na em i bin wasim lek bilong lain holi, na em i bin helpim ol lain i karim hevi, na em i bin wok strong long mekim olgeta kain gutpela wok. 11  Tasol no ken putim nem bilong ol yangpela wido long lista, long wanem, taim bel bilong ol i kirap long marit, ol i no tingim moa wok bilong Krais, ol i laik marit tasol. 12  Ol i gat kot, long wanem, ol i givim baksait long promis ol i bin mekim long pastaim. 13  Na tu, ol i kisim pasin bilong stap nating, na raun nabaut long ol haus. Na ol i no stap nating tasol, nogat, ol i mekim ol toktok nabaut na subim nus bilong ol long ol samting ol arapela i mekim, ol i toktok long ol samting i no stret long toktok long en. 14  Olsem na mi laik bai ol yangpela wido i marit, na karim pikinini, na lukautim haus. Na ol i no ken givim rot long wanpela birua long tok nogut long yumi. 15  Sampela wido i lusim pinis gutpela rot na i go bihainim Satan. 16  Sapos wanpela bilipmeri i gat sampela wido long famili bilong en, orait em i ken helpim ol, na kongrigesen i no ken karim hevi bilong dispela samting. Na kongrigesen inap helpim ol wido i no gat helpim. 17  Ol man i mas givim bikpela rispek long ol hetman husat i mekim gut wok wasman bilong ol, na moa yet long ol hetman husat i wok hat long tokaut long tok bilong God na skulim ol man long en. 18  Long wanem, Rait Holi i tok: “Yu no ken pasim maus bilong bulmakau taim em i wok long krungutim wit,” na tu, “I stret wokman i kisim pe long wok bilong en.” 19  Sapos wanpela man i sutim tok long wanpela hetman, orait yu no ken bilipim dispela tok. Tasol sapos tupela o tripela man i tokaut long dispela samting, orait yu ken bilipim. 20  Long ai bilong ol arapela, stretim ol man i wokabaut long pasin bilong sin, na bai dispela i ken stap olsem tok lukaut long ol arapela. 21  Long ai bilong God na Krais Jisas na ol ensel em God i bin makim, mi tokim yu long bihainim ol dispela tok na no ken larim tingting yu holim pinis o wansait pasin i bosim samting yu mekim. 22  Yu no ken hariap long putim han antap long wanpela man, na no ken insait wantaim ol arapela long sin bilong ol. Yu mas holimpas pasin i klin. 23  No ken dring wara moa, tasol yu mas dring liklik wain bilong helpim bel bilong yu na daunim sik yu save kisim planti taim. 24  Sin bilong sampela man i save stap ples klia na wantu ol i kisim kot. Tasol long sampela man, sin bilong ol i save kamap ples klia bihain. 25  Olsem tasol, ol gutpela pasin tu i save stap ples klia. Na sapos sampela gutpela pasin i no stap ples klia, orait ol bai i no stap hait oltaim.

Ol Futnot

1Ti 5:3  Grik i tok, “givim ona.”