Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

1 Tesalonaika 5:1-28

5  Ol brata, i no gat wok long mi raitim tok long yupela long ol taim na ol de ol dispela samting bai kamap.  Yupela yet i save gut olsem de bilong Jehova bai kam olsem wanpela stilman i kam long nait.  Taim ol manmeri i tok olsem: “Nau em i taim bilong bel isi na gutpela sindaun!” orait bagarap bai kamap long ol wantu tasol, olsem pen i save kamap long meri i laik karim pikinini. Na ol bai i no inap abrusim dispela samting.  Tasol yupela ol brata, yupela i no stap long tudak na bai yupela i kirap nogut long dispela de, olsem ol stilman i save kirap nogut long tulait i bruk.  Yupela olgeta i pikinini bilong lait na pikinini bilong san. Yumi no ol lain bilong nait o bilong tudak.   Olsem na yumi no ken slip i stap olsem ol arapela, nogat. Yumi mas was i stap na holim stretpela tingting.  Long wanem, ol man i slip, ol i save slip long nait. Na ol man i spak, ol i save spak long nait.  Tasol yumi ol lain bilong san, yumi mas holim stretpela tingting na pasim bilip na pasin laikim olsem siot kapa. Na pasin bilong bilip na wetim God i kisim bek yumi, dispela i mas i stap olsem hat kapa bilong yumi.  Long wanem, God i no makim yumi long kisim belhat bilong en, nogat, em i makim yumi bilong abrusim bagarap long rot bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. 10  Em i bin dai bilong helpim yumi, na maski yumi ai op o yumi slip, yumi ken i stap laip wantaim em. 11  Olsem na wok yet long mekim isi bel bilong narapela narapela na strongim narapela narapela, olsem yupela i wok long mekim.  12  Ol brata, mipela i laik askim yupela long rispektim ol lain husat i wok hat namel long yupela na lukautim yupela long wok bilong Bikpela na givim tok long yupela. 13  Na yupela i mas mekim pasin laikim long ol na tingim tru ol long wok ol i save mekim. Strongim pasin bilong stap wanbel wantaim narapela narapela. 14  Tasol ol brata, mipela i laik kirapim yupela long givim tok lukaut long ol lain i bikhet, na mekim gut bel bilong ol man i bel hevi, na helpim ol man i no gat strong, na yupela i mas kamapim pasin bilong i no les kwik long olgeta man. 15  Na yupela i no ken bekim rong long narapela, tasol long olgeta taim yupela i mas mekim gutpela pasin long ol wanbilip na long olgeta arapela.  16  Oltaim yupela i mas amamas i stap. 17  Yupela i mas beten oltaim. 18  Yupela i mas tok tenkyu long God long olgeta samting. God i laik bai yupela i mekim olsem, long wanem, yupela i bihainim Krais Jisas. 19  No ken kilim i dai paia bilong holi spirit.* 20  No ken rabisim ol tok profet. 21  Skelim olgeta samting, bai yupela i ken save olsem ol i stret o nogat, na holimpas ol samting i gutpela. 22  Sakim olgeta kain pasin nogut.  23  God bilong bel isi i ken mekim yupela i kamap holi olgeta. Na olgeta gutpela pasin* yupela i kamapim na laip* olgeta na bodi olgeta bilong yupela i ken i stap gut, na i no ken i gat asua i go inap* long Bikpela bilong yumi, Jisas Krais, i kam i stap. 24  Man husat i wok long singautim yupela i save truim tok bilong en, na em bai mekim olsem.  25  Ol brata, yupela i mas beten yet long God i ken helpim mipela.  26  Givim gude long olgeta brata na givim kis holi long ol.  27  Long nem bilong Bikpela mi tokim yupela olsem yupela i mas ritim dispela pas long olgeta brata.  28  Bikpela pasin helpim bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais, i ken i stap wantaim yupela.

Ol Futnot

 Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
 O, “spirit.” Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
 Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.
 O, “i no ken i gat asua taim Bikpela.”