Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Baibel Long Intenet | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

1 Pita 4:1-19

4  Krais i bin karim pen long bodi bilong em, na yupela tu i mas holim wankain tingting olsem bilong Krais. Long wanem, man i karim pen long bodi bilong em, em i lusim pasin bilong mekim sin.  Olsem na long taim em i stap laip yet, bai em i no bihainim moa laik bilong ol man, nogat, em bai bihainim laik bilong God.  Yupela i wokabaut inap pinis long pasin bilong ol manmeri bilong graun, em ol pasin olsem, pasin bikhet na i no sem,* na i no bosim liklik olgeta kain laik bilong bodi, dring planti tumas strongpela dring, mekim ol pati i gat planti pairap, pasin bilong dring spak, na ol pasin nogut tru bilong lotuim ol imis.  Yupela i no poroman moa wantaim ol long ol dispela pasin nogut, olsem na ol i kirap nogut na ol i wok long tok bilas long yupela.  Ol dispela manmeri i mas sanap long kot bilong man husat i redi long skelim ol man i stap laip na ol man i dai pinis. Na ol i mas tokim em long as bilong ol samting ol i bin mekim.  Ol man i bin autim gutnius tu long ol man i dai pinis.* Olsem na maski ol man i skelim ol long ol samting ol i lukim long ai, long ai bilong God ol i stap olsem ol manmeri em holi spirit i stiaim ol.   Pinis bilong olgeta samting i kam klostu. Olsem na yupela i mas bihainim gutpela tingting, na redi oltaim long beten.  Na moa yet, yupela i mas laikim tru ol arapela, long wanem, pasin laikim i karamapim planti sin.  Yupela i mas amamas long mekim gut long ol arapela, na no ken toktok planti long mekim dispela pasin. 10  Yupela ol gutpela bosboi bilong ol kain kain presen em bikpela pasin helpim bilong God i as bilong en. Yupela olgeta wan wan i bin kisim presen, olsem na yupela i mas yusim ol dispela presen bilong helpim ol arapela. 11  Sapos man i laik autim tok, orait em i mas autim ol tok holi bilong God. Sapos man i laik helpim narapela, orait em i mas mekim long strong God i givim em. Olsem na long olgeta samting God i ken kisim glori long rot bilong Jisas Krais. Glori na strong i bilong em inap oltaim oltaim. Amen.  12  Ol pren tru, yupela i no ken kirap nogut long ol hevi i olsem paia i painim yupela, em ol i kamap bilong traim yupela. Yupela i no ken ting em i narakain samting i kamap long yupela, nogat. 13  Yupela i mas amamas i stap, long wanem, yupela i poroman wantaim Krais long pen em i karim. Na yupela bai amamas na belgut taim glori bilong em i kamap ples klia. 14  Sapos ol i tok nogut long yupela, long wanem, nem bilong Krais i stap long yupela, orait yupela i ken amamas. Long wanem, holi spirit bilong God na glori bilong en i stap long yupela.  15  Ol kilman, na ol stilman, na ol man nogut, na ol man i save subim nus bilong ol long ol samting bilong ol arapela man, ol i save karim pen, tasol yupela i no ken mekim ol dispela pasin na karim pen olsem. 16  Tasol sapos man i karim pen, long wanem, em i wanpela Kristen, orait em i no ken sem, nogat. Em i mas wok long bihainim pasin Kristen, na long dispela rot em i givim glori yet long God. 17  Nau em taim God i makim bilong kirapim kot. Pastaim kot bai stat long lain bilong God. Na sapos dispela kot i stat long yumi pastaim, orait wanem samting bai kamap long ol man i no bihainim tok bilong gutnius bilong God? 18  “Na sapos stretpela man i mas hatwok na bai God i ken kisim em bek, orait olsem wanem long ol man i sakim tok bilong God na ol man bilong mekim sin?” 19  Olsem na ol man i karim pen, long wanem, ol i bihainim laik bilong God, ol i ken putim laip bilong ol long han bilong em na mekim ol gutpela pasin. God i bin wokim ol na ol i ken bilip long em.

Ol Futnot

 Grik, a·selʹgei·a. Em i makim pasin bilong brukim ol bikpela lo bilong God na i no sem.
 Dispela i makim man i stap olsem daiman long ol rong na ol sin bilong em. Lukim Ef 2:⁠1.