Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

1 Pita 3:1-22

3  Olsem tasol, yupela maritmeri, yupela i mas daun long ol man bilong yupela. Na sapos sampela bilong ol i no save bihainim tok bilong God, orait ol i ken lukim pasin bilong yupela. Na maski yupela i no mekim wanpela tok, ol inap kamap bilipman,  long wanem, ol i lukim gutpela pasin bilong yupela na pasin bilong yupela long rispek tru long ol.  Yupela i no ken bilasim skin ausait tasol, olsem pasim gras long kain kain stail o putim kain kain bilas gol o ol naispela klos. Nogat.  Bikpela samting long ai bilong God em i olsem, em i laik bai yupela i bilasim insait bilong yupela long pasin isi na bel isi, ol i olsem bilas i no inap bagarap.  Bipo tu ol meri holi ol i bilip long God, ol i bin bilasim ol yet long ol dispela pasin. Ol i daun long ol man bilong ol,  kain olsem Sara husat i bin bihainim tok bilong Abraham, na kolim em “bikman.” Sapos yupela i wok yet long mekim gutpela pasin na yupela i no pret long wanpela samting, orait yupela i kamap olsem ol pikinini bilong Sara.  Olsem tasol, yupela maritman, long sindaun bilong yupela wantaim ol meri bilong yupela, yupela i mas kliagut long tingting i stap long bel bilong ol. Ol i no gat bikpela strong,* olsem na yupela i mas givim ona long ol, long wanem, ol tu bai kisim dispela laip em bikpela pasin helpim bilong God i as bilong en. Yupela i mas mekim olsem na bai i no gat wanpela samting i pasim ol beten bilong yupela.  Laspela samting em olsem, yupela olgeta i mas i stap wanbel, pilim hevi bilong narapela, laikim tumas ol brata, sori tru long ol, na mekim pasin daun.  Yupela i no ken bekim rong narapela i mekim long yupela na yupela i no ken bekim tok nogut narapela i mekim long yupela, nogat. Yupela i mas toktok wantaim ol long gutpela pasin.* Long wanem, God i singautim yupela long bihainim dispela rot, na bai yupela inap kisim blesing. 10  “Man i laik bai laip bilong en i gat amamas long en na sindaun bilong em i gutpela, dispela man i mas bosim maus bilong en na em i no ken mekim tok nogut na tok giaman. 11  Em i mas givim baksait long pasin nogut na mekim gutpela pasin. Em i mas wok long stap wanbel* wantaim ol arapela na bihainim dispela pasin. 12  Long wanem, ai bilong Jehova i save lukluk long ol stretpela man, na em i save putim yau long ol taim ol i beten strong long em. Tasol Jehova* i no laikim ol man i save mekim pasin nogut.” 13  Sapos yupela i givim bel long mekim gutpela pasin, orait husat bai mekim nogut long yupela? 14  Tasol sapos yupela i mekim stretpela pasin na yupela i karim pen long dispela, orait yupela i ken amamas. Tasol samting ol arapela man i pret long en, yupela i no ken pret long en, na yupela i no ken tingting planti. 15  Long bel bilong yupela, yupela i mas tokaut olsem Krais em i Bikpela na em i holi. Oltaim yupela i mas redi long bekim tok long olgeta man i askim yupela long ol samting yupela i bilip na wet long en, tasol mekim olsem long pasin isi na pasin rispek. 16  Oltaim maus bilong bel bilong yupela i mas i stap stret long ai bilong God, na long dispela rot ol man i tok nogut long yupela ol bai sem taim ol i lukim gutpela pasin Kristen yupela i bihainim. 17  Sapos God i larim yupela i karim pen long gutpela pasin yupela i mekim, em i orait. Tasol sapos yupela i karim pen long pasin nogut yupela i mekim, em i samting nogut. 18  Krais yet em i stretpela man na em i bin i dai wanpela taim tasol bilong kisim bek ol man nogut long ol sin bilong ol. Em i mekim olsem bilong bringim ol i go long God. Long graun em i stap man, na ol i kilim em i dai, tasol em i kirap bek na i stap spirit* long heven. 19  Em i stap spirit na em i go autim tok long ol spirit i stap long kalabus. 20  Em ol dispela spirit i bin bikhet long taim bilong Noa. Long dispela taim Noa i wokim sip* na God i wet i stap na i no les kwik. Na liklik lain, inap 8-pela manmeri* tasol, ol i go insait long sip na wara i no bagarapim ol. 21  Dispela samting i bin kamap i olsem piksa bilong samting i kisim bek yupela long nau, em baptais yupela i kisim, long wanem, yupela i bilip long Jisas Krais husat i bin kirap bek. (Baptais i no bilong rausim doti bilong skin, nogat, em i makim olsem yupela i askim God long mekim maus bilong bel bilong yupela long i stap klin.) 22  Jisas Krais i go long heven na nau em i stap long han sut bilong God. Na God i putim ol ensel na olgeta lain i gat namba na olgeta samting i gat strong i stap aninit long em.

Ol Futnot

1Pi 3:7  Grik i tok, ol i olsem “dis i no strong tumas.”
1Pi 3:9  Grik i tok, “givim blesing long ol.”
1Pi 3:⁠11  O, “wok long painim bel isi.”
1Pi 3:⁠12  O, “pes bilong Jehova.”
1Pi 3:⁠18  Grik, pneuʹma. Lukim Apd 7B.
1Pi 3:⁠20  Lukim futnot long Mt 24:⁠38.
1Pi 3:⁠20  Grik, psy·kheʹ. Lukim Apd 7A.