Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

1 Jon 1:1-10

1  Mipela i stori long dispela man husat i stap olsem tok bilong laip, em i bilong bipo tru. Mipela i bin harim em i toktok, na mipela i bin lukim em long ai, na mipela i bin lukluk gut long em na han bilong mipela i bin holim em.  (Yes, laip i bin kamap ples klia, na mipela i bin lukim na tokaut long en na telimautim long yupela olsem dispela laip oltaim i stap wantaim Papa na i bin kamap ples klia long mipela.)  Dispela samting mipela i bin lukim na harim, mipela i kamapim long yupela na bai yupela tu i ken wok bung wantaim mipela. Na tu, Papa na Pikinini bilong en, Jisas Krais, ol i insait long dispela pasin bilong yumi long wok bung wantaim.  Olsem na mipela i raitim ol dispela samting na bai amamas bilong yumi i ken pulap tru.  Na dispela tok mipela i harim long em na mipela i autim long yupela i olsem, God em i lait na tudak i no stap long em.  Sapos yumi tok: “Yumi wok bung wantaim em,” tasol yumi wokabaut yet long tudak, orait yumi mekim pasin giaman na yumi no bihainim tok i tru.  Tasol sapos yumi wokabaut yet long lait olsem em yet i stap long lait, yumi olgeta i wok bung wantaim, na blut bilong Jisas, Pikinini bilong em, i rausim olgeta sin bilong yumi na mekim yumi i kamap klin.  Sapos yumi tok: “Yumi no gat sin,” orait yumi giamanim yumi yet na tok i tru i no stap long yumi.  God i save bihainim tok bilong em na mekim stretpela pasin, olsem na sapos yumi autim ol sin bilong yumi, em bai fogivim ol sin bilong yumi na rausim olgeta pasin i no stret long yumi. 10  Sapos yumi tok: “Yumi no bin mekim sin,” orait yumi mekim em i kamap olsem man bilong giaman, na tok bilong em i no stap long yumi.

Ol Futnot