Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Baibel Ritim

Harim na piksaim long tingting ol rekoding bilong Baibel ritim we ol i putim musik na sampela toktok long en. Na tu, i gat ol vidio bilong tokples sain.

Makim wanpela tokples long dispela hap language boks, na klikim Search na lukim wanem ol rekoding bilong Baibel ritim i stap long dispela tokples. Raitim hap tok bilong taitol o nem bilong buk bilong Baibel na bai i stret wantaim Baibel ritim.

 

STAIL
Grid
List

Jehova i Kisim Bek Lain Bilong Em (Kisim Bek 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

"Husat Man i Laik Bihainim Bikpela?" (Kisim Bek 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)

“As na Mi Kam Stap Namel Long OI Manmeri Bilong Graun” (Matyu 21:23-46; 22:15-46)

Jehova Wanpela Tasol Em i God Tru (1 King 16:29-33; 1 King 17:1-7; 1 King 18:17-46; 1 King 19:1-8)

Strongim Bel Bilong i Stap Olsem Witnes (Matyu 27:32-28:15; Luk 24:8-53)

Wanpela Stori Tru i Kirapim Yumi Long Bilip na Wetim Gutpela Samting (Ruth 1:1-4:22)

Kamap Man Bilong Harim na Bihainim Tok Bilong God (Luke 4:1-30; 1 Kings 17:8-24)

"I Go Inap Long Taim Mi Dai Mi No Ken Lusim Pasin Bilong Mi Long Stap Gut Long God!" (Job 1:1-2:10; Daniel 6:1-28)

No Ken Bel Hevi Taim Jehova i Stretim Yu! (Jonah 1:4-15; 3:1-4:11)

Tok Bilong God 'i Gat Laip na Em i Wok Strong' (Mark 4:35-5:43)