Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Infomesen Bilong Ofis na Tua

Mipela i amamas long singautim yu long kam tua long ol ofis na ol faktori bilong prinim ol buk na magasin. Kisim save long ples na taim ol tua i kamap long en.

Papua New Guinea

Jehovah’s Witnesses

Section 85, Lot 24, Avaka St.

Gordon

PORT MORESBY, NCD

PAPUA NEW GUINEA

+675 302-0100

Ol tua

Mande i go Fraide

8:00 a.m. i go 11:00 a.m. na 1:00 p.m. i go 4:00 p.m.

Longpela bilong tua em 1 aua

Wok ol i mekim

Tanim ol buk na nius bilong Baibel long tokples Hiri Motu na Tok Pisin, na long 12-pela narapela tokples.

Daunlodim tua buklet.