Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Infomesen Bilong Ofis na Tua

Mipela i amamas long singautim yu long kam tua long ol ofis na ol faktori bilong prinim ol buk na magasin. Kisim save long ples na taim ol tua i kamap long en.

Côte d’Ivoire

Rue J-58 - Lot 1758

Deux-Plateaux

3ème tranche, Vallon

ABIDJAN

CÔTE D’IVOIRE

+225 2241-3606

Ol tua

Mande i go Fraide

2:00 p.m. i go 4:00 p.m.

Longpela bilong tua em 1 aua

Wok ol i mekim

Tanim ol buk na nius bilong Baibel long tokples Baoulé na long narapela 6-pela tokples: Abbey, Attié, Bété, Gouro, Guéré, na Yacouba. Ol i wokim ol odio buklet na drama long planti tokples.

Daunlodim tua buklet.