Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Infomesen Bilong Ofis na Tua

Mipela i amamas long singautim yu long kam tua long ol ofis na ol faktori bilong prinim ol buk na magasin. Kisim save long ples na taim ol tua i kamap long en.

Albania

Autostrada Tiranë – Durrës, Km 1

Mëzez

TIRANË

ALBANIA

+355 42-407-255

Ol tua

Mande i go Fraide

8:00 a.m. i go 11:00 a.m. na 1:00 p.m. i go 4:00 p.m.

Longpela bilong tua em 1 aua

Wok ol i mekim

Tanim ol buk na nius bilong Baibel long tokples Albania na tokples Sain Bilong Albania. Salim i go ol buk na nius long planti tokples long ol kongrigesen i stap long Albania na Kosovo.

Daunlodim tua buklet.