Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Tingim Dai Bilong Jisas

Tingim Dai Bilong Jisas

Long olgeta yia, ol Witness Bilong Jehova i save tingim dai bilong Jisas long wei em yet i laikim. (Luk 22:19, 20) Mipela i laik singautim yu long kam bung wantaim mipela long dispela bikpela bung. Bai yu kisim save long olsem wanem laip na indai bilong Jisas inap helpim yu.