As na ol Witnes Bilong Jehova i no save insait long woa i olsem:

  1. Ol i bihainim tok bilong God. Baibel i tok, ol wokboi bilong God bai “paitim ol bainat bilong ol i kamap olsem ol ain bilong brukim graun” na ol i no “skul moa long pait.”—Aisaia 2:4.

  2. Ol i bihainim tok bilong Jisas. Jisas i tokim aposel Pita olsem: “Putim bainat bilong yu i go bek long ples bilong en, long wanem, ol man i yusim bainat, ol bai dai long rot bilong bainat.” (Matyu 26:52) Jisas i soim olsem ol disaipel bilong em bai no holim ol samting bilong pait.

    Ol disaipel bilong Jisas i bihainim tok bilong em long ol i “no bilong dispela graun,” olsem ol i no insait long ol samting bilong wok politik. (Jon 17:16) Ol i no protes taim sampela i insait long woa, na tu, ol i no traim long pasim ol man long insait long ami.

  3. Ol i laikim tru ol narapela. Jisas i tokim ol disaipel bilong em long “narapela i mas laikim narapela.” (Jon 13:34, 35) Dispela bai mekim na ol i kamap olsem wanpela lain brata i stap long olgeta hap graun, na i no gat wanpela bilong bai insait long pait na birua long brata o sista bilong em.—1 Jon 3:10-12.

  4. Ol i bihainim pasin bilong ol Kristen bilong bipo. Buk Encyclopedia of Religion and War i tok: “Ol disaipel bilong Jisas long bipo i no insait long ol woa na ami,” ol i save olsem ol dispela samting “i no stret wantaim pasin bilong Jisas long laikim ol man na lo bilong em long yumi mas laikim ol birua bilong yumi.” Peter Meinhold, man Jeman na wanpela tisa bilong lotu, em i stori long ol disaipel bilong Jisas long bipo, olsem: “Ol i ting wanpela Kristen i no inap tru long stap olsem soldia.”

Ol Witnes i helpim komiuniti

Ol Witnes Bilong Jehova i helpim komiuniti, na ol i no mekim wanpela samting bilong bagarapim bel isi bilong kantri ol i stap long en. Mipela i rispektim namba bilong gavman, olsem ol dispela ves bilong Baibel i tok mipela long mekim:

  • “Aninit long ol gavman.”—Rom 13:1.

  • “Ol samting bilong Sisar, givim long Sisar, na ol samting bilong God, givim long God.”—Matyu 22:21.

Olsem na mipela i save bihainim ol lo, baim takis, na wok gut wantaim ol samting gavman i mekim bilong lukautim komiuniti.