Nogat. Planti milion manmeri husat i bin stap bipo na ol i no Witnes Bilong Jehova, ol i gat rot long kisim laip. Baibel i tok long nupela taim God bai kamapim, “bai i gat kirap bek bilong ol man i dai pinis, em ol stretpela man na ol man nogut wantaim.” (Aposel 24:15) Na tu, planti man husat i stap nau ol tu inap kirap lotuim God, na ol bai kisim laip. Em i no wok bilong mipela long skelim olsem God bai seivim husat na husat bai lus. Dispela wok i stap long han bilong Jisas.—Jon 5:22, 27.