Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Ol Witnes Bilong Jehova i Wanpela Lain Kalt?

Ol Witnes Bilong Jehova i Wanpela Lain Kalt?

Nogat, ol Witnes Bilong Jehova i no wanpela lain kalt. Mipela i Kristen husat i wok strong long bihainim pasin bilong Jisas Krais na bihainim ol tok bilong em.

Kalt em wanem samting?

Ol man i gat kain kain tingting long dispela wed “kalt.” Tasol tingim 2-pela tingting planti man i gat long ol kalt, na bilong wanem ol dispela tingting i no stret wantaim pasin mipela i save bihainim.

  • Sampela i ting kalt i wanpela nupela lotu o narakain lotu. Ol Witnes Bilong Jehova i no bin kamapim wanpela nupela lotu, nogat. Mipela i bihainim pasin bilong ol Kristen long taim bilong ol aposel long mekim lotu; ol pasin bilong ol na tok ol i skulim ol man long en i stap long Baibel. (2 Timoti 3:16, 17) Mipela i bilip olsem Baibel i mas makim wanem ol pasin i stret we lotu i mas bihainim.

  • Sampela i ting kalt i wanpela lotu we inap nogutim man na i gat man olsem lida bilong en. Ol Witnes Bilong Jehova i no bihainim wanpela man olsem lida bilong ol. Mipela i bihainim tok Jisas i mekim long ol disaipel bilong en, olsem: “Yupela i gat wanpela Lida tasol, em Krais.”Matyu 23:10.

Ol Witnes Bilong Jehova i no wanpela kalt we inap nogutim man, nogat, lotu bilong ol i helpim ol memba bilong ol na ol narapela man long komiuniti. Olsem, wok autim tok bilong mipela i bin helpim planti man long lusim ol pasin i save nogutim ol, olsem pasin bilong kisim drak na dring planti tumas alkohol. Na tu, mipela i save mekim skul bilong rit rait long olgeta hap bilong graun, na helpim planti tausen manmeri long rit rait. Na long taim bilong disasta, mipela i save insait long rilif wok. Mipela i wok strong long kirapim ol man long mekim gutpela pasin, olsem Jisas i bin tokim ol disaipel bilong em long mekim.Matyu 5:13-16.