Yes. Mipela i Kristen, long wanem:

  • Mipela i traim long bihainim gut ol tok na pasin bilong Jisas Krais.—1 Pita 2:21.

  • Mipela i bilip olsem Jisas em i rot bilong kisim laip, na “i no gat narapela nem long graun em God i makim namel long ol manmeri bilong kisim bek yumi.”—Aposel 4:12.

  • Taim ol manmeri i kamap Witnes Bilong Jehova, ol i kisim baptais long nem bilong Jisas.—Matyu 28:18, 19.

  • Mipela i save prea long nem bilong Jisas.—Jon 15:16.

  • Mipela i bilip olsem Jisas em i Het, o man i gat namba long bosim olgeta manmeri.—1 Korin 11:3.

Tasol long planti rot, mipela i narapela kain long ol lotu i gat nem Kristen. Olsem, mipela i bilip olsem Baibel i tok Jisas em i Pikinini Bilong God, na i no wanpela hap bilong God Triwan. (Mak 12:29) Mipela i no bilip olsem man i gat wanpela spirit i no save dai, o long Baibel i tok God bai givim bikpela pen long ol man long helpaia inap oltaim, o long ol bikman bilong lotu i mas i gat ol biknem i mekim ol i winim ol narapela, nogat.—Saveman 9:4, 5; Esekiel 18:4; Matyu 23:8-10.