Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Bilong Wanem Nem Bilong Yupela Em Witnes Bilong Jehova?

Bilong Wanem Nem Bilong Yupela Em Witnes Bilong Jehova?

God i gat nem, olsem planti Baibel i save kamapim. Long planti Baibel ol i raitim dispela nem olsem Jehova, na sampela taim Yawe. (Kisim Bek 3:15, futnot, Buk Baibel; Revelesen 11:17, Nupela Taim Baibel) Witnes em i man husat i tokaut long ol tingting na ol tok tru em i bilip tru long en.

Olsem na nem Witnes Bilong Jehova i makim olsem mipela i wanpela lain Kristen husat i save autim long ol man stretpela save long Jehova, em Krieta bilong olgeta samting. (Revelesen 4:11) Mipela i save givim witnes long ol man long rot bilong pasin mipela i save bihainim, na tokim ol long ol samting mipela i lainim long Baibel.—Aisaia 43:10-12; 1 Pita 2:12.