Jisas i tokim ol disaipel bilong em long “kamapim ol disaipel long olgeta lain man.” (Matyu 28:19, 20) Taim Jisas i salim ol disaipel bilong bipo i go autim tok, em i tokim ol long go long haus bilong ol man. (Matyu 10:7, 11-13) Bihain long Jisas i dai, ol Kristen bilong bipo i wok yet long autim tok long “ol pablik ples na long ol haus.” (Aposel 5:42; 20:20) Mipela i save bihainim pasin bilong ol dispela Kristen bilong bipo, na mipela i ting pasin bilong autim tok long ol haus i gutpela rot bilong painim ol man.