Skip to content

Skip to secondary menu

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Taim Disasta i Kamap, Yupela i Save Helpim Rilif Wok?

Taim Disasta i Kamap, Yupela i Save Helpim Rilif Wok?

Yes, planti taim ol Witnes Bilong Jehova i givim helpim taim disasta i kamap. Mipela i helpim ol Witnes na ol man i no Witnes, dispela pasin i stret wantaim tok bilong Baibel long Galesia 6:10: “Yumi mas mekim gutpela pasin long olgeta man, tasol moa yet long ol wanbilip.” Mipela i traim tu long strongim ol man long sait bilong lotu na bel na tingting, em kain helpim ol i nidim long taim bilong disasta.—2 Korin 1:3, 4.

Oganaisesen

Bihain long disasta, ol elda bilong ol kongrigesen long hap disasta i bin kamap long en, i traim long kontektim olgeta husat i save bung wantaim kongrigesen, na painimaut long ol i stap orait na ol samting ol i nidim. Bihain long dispela, ol elda i salim ripot long brens ofis bilong ol Witnes Bilong Jehova long rilif wok ol i mekim na long ol lain bilong ol kongrigesen i stap olsem wanem.

Sapos rilif wok i bikpela tumas na ol kongrigesen long dispela hap i no inap mekim, orait Gavening Bodi Bilong Ol Witnes Bilong Jehova bai stretim rot long givim ol samting ol i nidim. Dispela i wankain olsem ol Kristen bilong pastaim i bin mekim bilong helpim narapela narapela long taim bilong bikpela hangre. (1 Korin 16:1-4) Brens ofis i makim ol Disasta Rilif Komiti bilong oganaisim na stiaim rilif wok. Ol Witnes i stap long ol narapela hap i givim taim na mani bilong ol bilong helpim dispela wok.—Sindaun 17:17.

Mani

Wanpela rot bilong yusim ol donesen ol man i salim long ol brens ofis bilong ol Witnes Bilong Jehova, em bilong helpim ol man i kisim hevi long disasta, na bilong mekim ol narapela wok tu. (Aposel 11:27-30; 2 Korin 8:13-15) Ol volantia i mekim rilif wok na i no kisim pe long en, olsem na mipela i yusim mani bilong mekim rilif wok tasol na i no bilong baim ol man i wok long edministresen. Mipela i yusim gut olgeta donesen mani.—2 Korin 8:20.