Nogat. Ol Witnes Bilong Jehova i Kristen, na tok bilong Baibel i as bilong bilip bilong ol. Sampela lotu i lainim ol man olsem wok bilong bungim ol Juda long Palestain i truim tok profet bilong Baibel, tasol ol Witnes Bilong Jehova i no gat dispela tingting. Ol i no bilip olsem Baibel i tok profet long dispela kain samting bilong wok politik. Baibel i no sapotim wanpela gavman bilong graun o tok olsem wanem lain pipol i winim ol narapela. Wastaua, em magasin bilong ol Witnes Bilong Jehova, i bin tok olsem: “I no gat wanpela skripsa i sapotim politikol Saionis.”

Encyclopædia Britannica i tok Saionis em olsem “wok bilong litimapim ol Juda na kamapim na sapotim ples bilong ol Juda long Palestain.” Lotu na wok politik i as bilong dispela tingting. Ol Witnes Bilong Jehova i no sapotim bilip Saionis, na ol i no insait long politikol Saionis.

Ol Witnes Bilong Jehova i wanpela oganaisesen bilong lotu tasol, na ol i no sapotim wanpela wok politik, em Saionis i wanpela bilong ol. Planti man i save long pasin bilong ol Witnes Bilong Jehova long i no insait long wok politik, na long sampela kantri ol Witnes i bin kisim bikpela hevi tru, bikos ol i no insait long ol pait na wok politik. Mipela i bilip olsem Kingdom Bilong God long heven tasol inap kamapim bel isi tru hia long graun; ol gavman bilong ol man na ol wok bilong ol man, nogat.

Maski ol Witnes Bilong Jehova i stap long wanem wanem hap, wanpela bikpela astingting bilong bilip bilong ol, em ol i mas bihainim ol lo bilong gavman. Ol i no save bikhet long ol bikman bilong gavman o insait long ol woa na pait.