Yes. Ol Witnes Bilong Jehova i bilip olsem “God em i as bilong olgeta tok i stap long Rait Holi, na ol i gutpela long skulim man.” (2 Timoti 3:16) Dispela tok i makim Olpela Testamen na Nupela Testamen, olsem planti man i save kolim. Ol Witnes Bilong Jehova i save kolim dispela 2-pela hap bilong Baibel olsem Ol Skripsa Hibru na Ol Skripsa Grik. Long dispela rot, mipela i no kamapim tingting olsem tok bilong sampela hap bilong Baibel i olpela pinis na i no stret moa long taim bilong yumi.

Bilong wanem ol Kristen i nidim Olpela Testamen na Nupela Testamen wantaim?

Holi spirit i kirapim Kristen aposel Pol long tok olsem: “Olgeta tok ol i bin raitim long bipo, ol i bin raitim bilong skulim yumi.” (Rom 15:4) Olsem na insait long Ol Skripsa Hibru i gat ol gutpela tok bilong helpim yumi. I gat ol stori bilong histori we i helpim yumi na ol gutpela edvais na planti samting moa.

  • Histori we i helpim yumi. Ol Skripsa Hibru i stori gut long taim God i bin wokim olgeta samting na Adam na Iv i pundaun long sin. Sapos yumi no gat dispela save, bai yumi no kisim gutpela bekim long ol kain askim olsem: Yumi bin kamap olsem wanem? Bilong wanem ol manmeri i save dai? (Stat 2:7, 17) Na tu, Ol Skripsa Hibru i stori gut long pasin God Jehova i bin mekim long ol manmeri husat i bin kisim wankain amamas na karim ol wankain hevi olsem yumi.Jems 5:17.

  • Gutpela edvais. Buk Sindaun na Saveman i hap bilong Ol Skripsa Hibru, na ol i kamapim ol gutpela skultok i helpim yumi long stap gut. Ol dispela buk i kamapim edvais long helpim famili long stap amamas (Sindaun 15:17), rot bilong kisim stretpela tingting long wok mani (Sindaun 10:4; Saveman 4:6), na olsem wanem ol yangpela i ken stap amamas (Saveman 11:9–12:1).

Na tu, pasin bilong stadim Lo Bilong Moses olsem i stap long Tora (Buk Stat i go long Lo) inap helpim yumi. Tru, ol Kristen i no aninit long dispela Lo, tasol em i gat ol gutpela stiatok we inap helpim yumi long stap amamas.Wok Pris 19:18; Lo 6:5-7.