Skip to content

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Yupela i Bilip God i Wokim Olgeta Samting Insait Long 6-Pela De?

Yupela i Bilip God i Wokim Olgeta Samting Insait Long 6-Pela De?

Nogat. Ol Witnes Bilong Jehova i bilip olsem God i wokim olgeta samting. Tasol mipela i no wanbel wantaim dispela tok olsem God i wokim olgeta samting insait long 6-pela de. Bilong wanem? Bikos planti samting bilong dispela tok i pait wantaim tok bilong Baibel. Tingim dispela 2-pela eksampel:

  1. God i wokim olgeta samting insait long 6-pela de. Sampela i tok God i wokim olgeta samting insait long 6-pela de, em wan wan de i gat 24 aua long en. Tasol dispela wed “de” long Baibel inap makim longpela haptaim.Stat 2:4; Song 90:4.

  2. Hamas yia graun i bin stap. Sampela i tok graun i bin stap inap sampela tausen yia tasol. Tasol Baibel i tok graun na yunives i bin stap paslain long dispela 6-pela de we God i bin wokim olgeta samting. (Stat 1:1) Olsem na ol Witnes Bilong Jehova i no sakim save ol saientis i kisim long wok painimaut bilong ol, olsem graun i bin stap inap planti bilion yia.

Ol Witnes Bilong Jehova i bilip olsem God i bin wokim olgeta samting, tasol mipela i no sakim saiens. Mipela i bilip olsem save bilong saiens ol i pruvim pinis na tok bilong Baibel i stret wantaim.