Tiku ankgo kʼGalaad kamalakgachakan kputum katiyatni xlakata namatliwakglhkgo xkachikin Dios. Unu nakatsiya tuku xlakata makgapitsi laksakkgolh lhuwa tuku nalimakgxtakgkgo xlakata putum kilhtamaku naskujnanikgo Jehová.