Ankan kxpulakni

Revista Makatsinina knixatuwa tachuwin makgtayanan nakamasiyanikan kamanan

Revista Makatsinina knixatuwa tachuwin makgtayanan nakamasiyanikan kamanan

Kaʼakxilhti la kamakgtayanit makgapitsi natlatni revista Makatsinina knixatuwa tachuwin xlakata nakamasiyanikgo xkamanankan napaxkikgo Dios.