Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

Dibujos nema tlawa pi stlan natasiya kilikgalhtawakgakan

Dibujos nema tlawa pi stlan natasiya kilikgalhtawakgakan

Lhuwa likgalhtawakga nema kgalhikgo xtatayananin Jehová limin dibujos nema tlawa pi natatalakxtumi tuku lichuwinan revista, pero nichuna xwanit. Xapulana revista Makatsinina, nema tatlawalh kata 1879, ni xlimin dibujos. Akglhuwa kata kilikgalhtawakgakan lhuwa letras xlimin chu kaj tsinu dibujos xkgalhi; kaj lakgachunin xlimin dibujos, pero ni xkgalhi colores.

La uku, lhuwa likgalhtawakga nema kkgalhiyaw limin lhuwa dibujos. Lhuwa dibujos chu fotografías nema min kkilikgalhtawakgakan wa tlawakgonit xtatayananin Jehová, nachuna dibujos nema min kpágina jw.org. Xlakata liwana lakputsanankan tlawa pi namasiyakan xaxlikana nema lichuwinan Biblia tuku lanit makgasata chu lu xlakaskinka.

Kalichuwinaw dibujo nema wi kʼuma artículo, xapulana anta tamaklakaskilh kcapítulo 19 xla libro «Testimonio cabal» del Reino de Dios. Dibujo nema tasiya wa xamakgan kachikin Corinto. Chuna la talichuwinan kcapítulo 18 xla libro xla Hechos, apóstol Pablo ya kxlakatin nema wanikan béma, o tribunal. Tiku lakputsanankgo wanikgolh tiku tlawa dibujo xlakata tuku xtekgskgonit, niku xwi, chu la xtasiya mármol niku talakkaxlaka apóstol Pablo. Na wanika tuku lhakgat xtamaklakaskin kRoma ksiglo I akxni xminita Jesús. Wa xlakata tlan tatlawalh xadibujo procónsul Galión (tasiya kxitat dibujo) wilinit lhakgat nema xwilikgo mapakgsinanin: lin túnica, maktum toga nema xkgalhi titsu xapúrpura lhakgat chu zapatos nema wanikan cálceos. Xlakata tiku tlawa dibujo xkatsilh la xtlawalh, tiku lakputsanankgo wanikgolh la xwi estrado chu max Galión xlakanit knoroeste.

Catálogo nema liwana lakkaxwilikanit chu lu makgtayanan

Tuku liwana putsakan makikan chu na anta wilikan dibujos, liwana makikan xlakata lakapala natekgskan akxni natalakaskin. Akglhuwa kata kaj klaklanka sobres xmakikan dibujos chu xwilinikan niku klikgalhtawakga xtamaklakaskinit, chu fotografías xmakikan chuna la temas xtalichuwinanit. Pero akxni tlakg xtalhuwima archivos, tlakg tuwa xwanit natekgskan akgtum dibujo o akxni xtamaklakaskimputunpara.

Kata 1991, ktlawakgow akgtum base de datos nema lu kinkamakgtayayan. Wanikan Image Services System la uku kgalhi liwaka 440,000 dibujos. Chu atanu xalaksasti nema kwilikgonitaw kkilikgalhtawakgakan, chu kkgalhiyaw lhuwa miles fotografías nema nakmaklakaskinaw alistalh.

Archivos wan tuku kilhtamaku chu niku tamaklakaskilh dibujos, limin xtukuwanikan tiku wilakgolh kfotografías chu tuku kilhtamaku kilhchanima dibujo. Lu makgtayanan akxni lakapala tekgsputunkan xlakata akxni tlawakan xasasti likgalhtawakga.

Min kilhtamaku kmaklakaskinaw fotografías nema ni kilakan. Akgtum liʼakxilhtit, komo kmaklakaskinaw xafotografía niku tasiya anillos de Saturno xlakata naklichuwinanaw kʼakgtum artículo xla revista ¡Despertad!, tiku makgtayanankgo kʼuma taskujut putsakgo tuku fotografía natamaklakaskin, chu putsakgo tiku xmalana xlakata naskinkgo talakaskin tlan namaklakaskinkgo. Xlakata ni kmatajinanaw tuku kkamasiyaniyaw latamanin xlikalanka kkatiyatni, makgapitsi fotografías ni kinkamatajikanan, lakgachunin talakaskin nakxokgoyaw o naktsokgwiliyaw tiku xla. Akxni ktalakkaxlayaw tiku xla, tamaklakaskin fotografía kkilikgalhtawakgakan chu alistalh kmakiyaw.

La uku, makgapitsin kilikgalhtawakgakan tlakg lhuwa dibujos limin. Akgtum liʼakxilhtit wa Ki libro xla takgalhtawakga xalak Biblia nema lhuwa dibujos limin chu wi kʼuma sitio xla Internet. Na natekgsa likgalhtawakga nema lhuwa dibujos limin chu lhuwa colores kgalhi nema kinkamasiyaniyan lu xlakaskinka liʼakxilhtit, chu ni lhuwa letras limin, la folleto Kakgalhakgaxpatti Dios. Putum kilikgalhtawakgakan, nema kkgalhiyaw lichuwinan pi xlakaskinka naʼakxilhaw Biblia.