Ankan kxpulakni

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Xtatayananin Jehová xlikalanka katiyatni skujkgo

Xtatayananin Jehová xlikalanka katiyatni skujkgo

Xtatayananin Jehová katlawakgo, kaxtlawakgo chu kuentajtlawakgo xlakata chuntiya tlan natasiyakgo pukgalhtawakga. Kaʼakxilhti la makxtum skujkgo lata niku ankgo maski tanu tanu xtachuwinkan.