Ankan kxpulakni

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Anta kHotel Bossert nialhti katitawi

Anta kHotel Bossert nialhti katitawi

Anta kHotel Bossert, de Brooklyn (Nueva York), nialh anta katitamakgxtakgkgolh tiku anta xwilakgolh: xtatayananin Jehová, tiku stakgolh kpapaʼ noviembre kata 2012 chu makamaxkikgolh llave tiku tamawalh. Tumin nema kamaxkika limaklakaskinkgo xlakata nalimasiyanankgo Biblia xlikalanka katiyatni.

Staka uma edificio nema 14 pisos xkgalhi chu chuna la katlawakan chiki kItalia xlakata xtatayananin Jehová napulalinkgo xtaskujutkan xlikalanka katiyatni, anta kBrooklyn, nema wi kWarwick (Nueva York). Talakpuwan pi akglhuwa kata nalitalakxijkgo.

Akgtum ciento kata tawilakgolh

Louis Bossert, chatum tiku xliskuja kiwi anta kNueva York, tlawalh uma hotel kkata 1909. Xlakpuwanit pi anta xtamakgxtakgkgolh tiku kaj xtitaxtumakgo chu tiku antiya xwilakgolh. Xlakata uma edificio lakapala xtatsama, kkata 1914 mastakaka, timastakaka chuna la xapulana. Chu kkata 1916 kxʼakgstin tlawalh restaurante Marine Rood.

Kdécada 1980, xtatayananin Jehová tamawakgolh uma edificio chu katlawakgolh xlakata anta xtamakgxtakgkgolh tiku skujkgo niku pulalinkan xtaskujutkan xtatayananin Jehová. Anta niku xtatlinkan comedores katlawaka chu niku xwi restaurante sala de estar tlawaka xlakata tiku anta xwilakgolh chu tiku kaj xʼankgo.

Lata kata 2010, uma edificio maklakaskinka xlakata xtamakgxtakgkgolh xtatayananin Jehová xlikalanka katiyatni nema xminkgo lakgapxialhnankgo niku pulalinkan taskujut.

Tiku aku tamawalh lakpuwanit pi nakaxtlawapara Bossert xlakata akgtum hotel nawampara. Xlakata uma chiki tlanku, ni tuwa katiwa komo hotel natlawakan, akgtum o akgtiy cuartos kʼakgtum habitación nema lu xatlan.

La tlan tasiyapa

Akxni xtatayananin Jehová nina xʼankgo kBossert, uma edificio nialh tlan xwanit. Xlakata xasnapapa xlitsokgkanit, lixkajni xwanit chu xatsinka cornisa xla terracota xtalaktukxnit chu xtamokgosma. Makgasa lata xwilikanit ventana chu nitlan xwanit, chu kaj palomas xtawilakgo kMarine Roof. Wa xlakata xtatayananin Jehová tsukukgolh skujkgo. Xalak lakalhuwa xalak Estados Unidos makgtayanankgolh xlakata xtatlawalh uma taskujut, nema sputli kkata 1991.

Akxni xtatayananin Jehová kaxtlawakgolh uma chiki na xakakgolh chu kaxtlawakgolh chiwix nema xwi xkilhmakni. Na lakgpalikgolh cornisa xla terracota chu wilinikgolh tuku xtachuna wanikan fibra de vidrio, wantuku tlakg ni tsinka. Nachuna, wilinikgolh xasasti ventanas nema xlitatlawanit caoba.

Nachuna, xpulakni edificio kaxtlawaparaka chu niku laktanukan lu stlan tasiyapa. Xlakata tlan xkaxtlawaparaka patsaps xla mármol putsaka cantera nema xlitlawakanit anta kʼItalia. Chu nachuna yeso nema xkgalhi xʼakapun chiki nema xlaktlawanit chuchut na kaxtlawaka.

Tuku tlakg tuwa kakitaxtunilh wa akxni kaxtlawakgolh laklanka talayaw xalikan nema xyakgo niku laktanukan. Xlakata makglhuwata xtsokgkanit, talayaw xkgalhikgo scagliola (mármol nema ni lu xaxlikana). Xlakata niti xkatsini la xtlawakan uma nema xalak Italia, putsananka la tlawakan. Kxbiblioteca xla akgtum universidad nema lakatsu xwi tekgska maktum libro nema xlichuwinan la tlawakan, chu akxni likgalhtawakgakgolh, makgapitsi skujnin tlan kaxtlawakgolh umakgolh talayaw. Akxni titaxtulh akglhuwa semanas, tlawakgolh pi la xaxlikana xtasiyakgolh.

Akxni masputuka taskujut kkata 1991, Bossert tlan xmaklakaskinkan chu stlan xtasiya. Asta tlajaka Premio Lucy G. Moses, nema kamaxkikan tiku liskujkgonit xlakata nakaxtlawakgo edificios nema xalakgmakgan.