Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Xtatayananin Jehová

totonaco

¿Mastayatit diezmo?

¿Mastayatit diezmo?

Ni, xtatayananin Jehová ni mastayaw diezmo. Tuku ktlawayaw litaxokgo tumin nema xatapaxuwan mastakan chu ni tawan tiku masta. Pero ¿niku lakatsukulh uma talismanin xlakata mastakan diezmo chu tuku xlakata xtatayananin Jehová ni mastakgo?

Limapakgsin nema maxkika xamakgan Israel xwan pi xlimaxkitkan sacerdotes diezmo. Biblia liwana masiya pi kstalaninanin Cristo ni talakaskin namakgantaxtikgo uma Limapakgsin. Wa xlakata la uku ni talakaskin namastayaw diezmo (Hebreos 7:5, 18; Colosenses 2:13, 14).

Ni mastayaw diezmo o tanu tamakamastan nema kilimastatkan, xtatayananin Jehová tlawayaw chuna la kstalaninanin Cristo xla xapulana siglo. Pulaktiy la xmakgtayanankgo kcongregación: xatapaxuwan xmastakgo tumin chu ni xmatajinankgo akxni xlichuwinankgo chu xmasiyakgo tuku wan Biblia.

Chu chuna tatlawa la wan uma texto: «Wa lantla nchatunu mpuwa namastay kxnaku, chuna nkamastalh; ni kaj chalipuwana namastay, chu na ni kaj fuerzaj; sampi wa Dios, paxkiy wanti xlipaks xtapaxuwan limastay» (2 Corintios 9:7).