Umakgolh takgalhtawakga namakgtayakgoyan xtachuna la kaj akxilhpat tuku wan Biblia. Putum kawilinikanit sonido, tatlakgni chu wankan tuku kinkamasiyaniyan. Na tlan na’akxilha chu namaktiya videos xlakata tiku akgatapanin

Kalaksakti akgtum tachuwin xalak lista chu kapita niku wan «Putsakan» xlakata naʼakxilha tuku wilakgolh k’uma tachuwin. Tlan natsokga xtítulo tuku putsapat.