Ankan kxpulakni

Ankan xlipulaktiy niku tsuku

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

totonaco

Makatsinina (nema natalikgalhtawakga)  |  Noviembre kata 2017

Xatapaxuwan kakilhtliw

Xatapaxuwan kakilhtliw

«Snun tlan litlinikan salmos kiDioskan» (SAL. 147:1, Salmos Ixtatlincan Ti Talipawan Dios, SXP).

TAKILHTLIN: 9, 1

1. ¿Tuku kinkamatlawiyan takilhtlin?

AKGTUM kilhtamaku chatum tiku tsokgwili takilhtlin lichuwinalh pi tachuwin kinkamalakpuwaniyan chu tatlakgni wi tuku kinkamamakgkatsiniyan, pero takilhtlin kinkamamakgkatsiniyan tuku lakpuwanaw. Nitu tuku tlakg tlan xlakata «namakgkatsiyaw» tuku lakpuwanaw xlakata Kintlatkan Jehová, uma kilhchani tachuwin nema limalankiyaw chu tapaxkit nema litasiya kintakilhtlinkan. Xlakskujnin Dios katsiyaw pi takilhtlin lu xlakaskinka akxni kakninaniyaw, maski kaj kiʼakstukan o akxni katakilhtliyaw natalan xalak congregación.

2, 3. 1) ¿La makgkatsikgo makgapitsin akxni pixlanka katakilhtlikgo congregación? 2) ¿Tuku takgalhskinin nalichuwinanaw kʼuma artículo?

2 ¿Lakgatiyaw pixlanka katakilhtliyaw congregación o maxananaw? Kmakgapitsi kachikinin, lakchixkuwin maxanankgo kilhtlikgo anta niku lhuwa wilakgo latamanin. Uma max nakalaktlawa putum congregación, pero tlakg nalaktlawa congregación komo lakgkgolotsin ni lakgatikgo kilhtlikgo o atanu tuku tlawakgo akxni amakgapitsin natalan kilhtlimakgo (Sal. 30:12).

3 Komo xlikana katsiyaw pi takilhtlin makgtanuma la  kakninaniyaw Dios, ni atanu tuku katitlawaw akxni lakgchan nakilhtliyaw anta ktamakxtumit. Kakinkakgalhskinkan: «¿Tuku klakpuwan xlakata kilhtlikan anta ktamakxtumit? ¿La tlan naktlawa xlakata xatapaxuwan nakkilhtlini Jehová? ¿Tuku tlan naktlawa xlakata naklimasiya putum tuku wan takilhtlin?».

TAKILHTLIN LU XLAKASKINKA KXAXLIKANA TAKAKNIN

4, 5. ¿Tuku xlakata wanaw pi takilhtlin lu xlakaskinka litaxtulh akxni xkakninanikgo Jehová kʼIsrael?

4 Xlakskujnin Jehová akglhuwata siglos maklakaskinkgonit tatlakgni xlakata malankikgo Dios. Chuna la israelitas akxni ni xmakgxtakgo Dios, takilhtlin lu xlakaskinka xlitaxtu kxtakakninkan. Akgtum liʼakxilhtit, akxni mapakgsina David lakkaxwililh taskujut anta ktemplo, kaliyawalh 4,000 levitas xlakata nalimalankikgo tatlakgni Dios. Chu 288 tiku lu xkatsinikgo la xkilhtlinikan Jehová (1 Crón. 23:5; 25:7).

5 Tatlakgni chu takilhtlin lu xlakaskinka litaxtulh akxni tlawakgoka templo. Biblia lichuwinan: «Chuna tiku xkgalhikgo xtrompetajkan chu tiku xkilhtlimakgolh takgaxmatli la komo kaj chatum xkilhtlima akxni malankikgolh chu paxtikatsinikgolh Jehová, chuna la akxtum tsukukgolh mamakasanikgo xtrompetajkan chu címbalos chu tuku xlikilhtlimakgolh chu xmalankimakgolh Jehová, xtatlankit Jehová putum litatsamalh xchik Dios tiku xaxlikana». Xlikana pi uma max lu kamatliwakglhnilh xtakanajlakan israelitas (2 Crón. 5:13, 14; 7:6).

6. ¿La limaklakaskinka tatlakgni chu takilhtlin akxni mapakgsina Nehemías xmapakgsinan kJerusalén?

6 Akxni israelitas kaxtlawaparakgolh xpatsaps Jerusalén, mapakgsina Nehemías tlawalh pi anta xtawilakgolh levitas xlakata xkilhtlikgolh chu xtlakgnankgolh. Akxni tlawakgoka patsaps, tatlakgni tlawalh pi putum latamanin xpaxuwakgolh. Lakkaxwilika pulaktiy coros xlakata «mastakgolh tapaxtikatsinit». Pulakatunu xtlawankgo anta kxokgspun patsaps chu tanu tanu niku xʼankgo asta xlatatanokglha lakatsu ktemplo. Chu pixlanka xkilhtlikgo asta makgat niku xtakgaxmatacha (Neh. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). Xlikana, Jehová lu lipaxuwalh akxni kgaxmatli pi xlakskujnin lu xatapaxuwan kilhtlinikgolh.

7. ¿La kamasiyanilh Jesús xtamakgalhtawakgen pi takilhtlin xlakaskinka xlakata nakakninanikan Dios?

7 Kxkilhtamaku Jesús, nachuna xlakaskinka xlitaxtu tatlakgni kxaxlikana takaknin. Akxni xlakkaxwilinita Taway xla kiMalanakan, ama katsisni lu xlakaskinka xwanit, Jesús katakilhtlilh xtamakgalhtawakgen (kalikgalhtawakga Mateo 26:30).

8. ¿Tuku liʼakxilhtit kinkawilinikgon kstalaninanin Cristo xalak pulana siglo?

8 Kstalaninanin Cristo xalak pulana siglo kinkawilinikgon liʼakxilhtit xlakata lu xlakaskinka xliʼakxilhkgo akxni makxtum xkilhtlinikgo Dios. Maski ni anta ktemplo xtamakxtumikgo, wata kaj kʼaktsu chiki xtawilakgo, pero xatapaxuwan xkilhtlikgo. Apóstol Pablo malakpuwanika chu kawanilh xnatalan: «Chuntiya nalamasiyuniyatit, chu nalalistakyawayatit nchatunu amakgapitsin; chu lantla nalitliyatit ntatlin xla xtachuwin Dios, chu ntatlin xla paxkatsinit» (Col. 3:16). Chuna nalikilhtliyaw «takilhtlin xaʼespiritual» nema kgalhiyaw. Umakgolh takilhtlin na watiya liwat xaʼespiritual nema kinkamaxkikgoyan «skujni xalipaw chu xaskgalala» (Mat. 24:45).

 NI NAPEKUANAW AKXNI KILHTLIYAW

9. 1) ¿Tuku xlakata makgapitsin pekuankgo pixlanka nakilhtlikgo anta ktamakxtumit chu klaklanka tamakxtumit? 2) ¿La talakaskin nakilhtliniyaw Jehová chu tiku xliwilitkan xaliʼakxilhtit? (Kaʼakxilhti xapulana dibujo).

9 Max makgapitsi akinin pekuanaw akxni kilhtliyaw xlakata ni lismaninitaw. O max akxni tatalakxtumiyaw tiku kilhtlikgo kradio o ktelevisión, maxananaw akxni kilhtliyaw. Pero uma ni katlawalh pi ni nakilhtliniyaw Jehová. Wata liwana kachipaw libro xla takilhtlin chu liwana katalakayawaw chu kakilhtliw xliputum kinakujkan (Esd. 3:11; kalikgalhtawakga Salmo 147:1). La uku kilhtamaku lhuwa Pukgalhtawakga xla xtatayananin Jehová kgalhikgo laklanka pantalla niku tlan wilikan xaletra kintakilhtlinkan. Uma nakinkamakgtayayan tlakg pixlanka nakilhtliyaw. Nachuna lu tlan pi lakkaxwilika pi kʼEscuela niku ankgo putum Lakgkgolotsin nakilhtlikan. Uma masiya pi lakgkgolotsin xlakaskinka nakilhtlikgo chu chuna tlan liʼakxilhtit nakawilinikgo natalan akxni nakilhtlikgo ktamakxtumit.

10. ¿Tuku nalakapastakaw komo maxananaw akxni pixlanka kilhtliyaw?

10 Amakgapitsi natalan ni pixlanka kilhtlikgo xlakata maxanankgo chu lakpuwankgo pi ni stlan takgaxmata la kilhtlikgo. Pero kalilakpuwaw uma. Akxni chuwinanaw, «paks akgchakgxtayayaw» pero uma ni tlawa pi nialh nachuwinanaw (Sant. 3:2). Nachuna, ni wamputun uma pi nialh nakilhtliniyaw Jehová kaj xlakata ni liwana takgaxmata la kilhtliyaw.

11, 12. ¿Tuku tamakgtay kgalhiyaw xlakata tlakg tlan nakilhtliyaw?

11 Max pekuanaw akxni kilhtliyaw xlakata ni liwana katsiyaw la natlawayaw. Kaʼakxilhwi makgapitsi tamakgtay nema ni laktuwa la natlawayaw xlakata tlakg tlan nakilhtliyaw. *

 12 Tuku nakinkamakgtayayan tlakg liwana chu pixlanka nakilhtliyaw wa liwana najaxananaw. Xtachuna la xlitliwakga luz maxki litliwakga akgtum bombilla, nachuna akxni liwana jaxananaw maxki litliwakga akxni chuwinanaw o kilhtliyaw. Nakilhtliyaw chuna la xlipixlanka chuwinanaw (kaʼakxilhti tamakgtay nema limin libro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, páginas 181 asta 184, niku wan «Control del volumen de aire»). Biblia kinkawaniyan pi akinin xlakskujnin Dios pixlanka nakilhtliyaw chu xatapaxuwan natlawayaw (Sal. 33:1-3).

13. Kawanti tuku tlan natlawayaw xlakata ni namaxanana akxni nakilhtliyaw.

13 Akxni kakninaniyaw Dios kfamilia o akxni kiʼakstukan wilaw, katlawaw uma: kalaksakwi akgtum takilhtlin nema tlakg lakgatiyaw xla kintakilhtlinkan chu pixlanka kalikgalhtawakgaw xatatsokgni chu ni kamaxanaw; alistalh, liwana kajaxanaw chu lakapala kalikgalhtawakgaw, chuntiya xlipixlanka la xapulana likgalhtawakgaw; alistalh pixlanka kakilhtliw (Is. 24:14). Chuna la kilhtliyaw tlakg tlan natakgaxmata chu uma lu tlan. Ni kapekuaw chu ni kamaxanaw.

14. 1) ¿Tuku xlakata talakaskin pi tlakg natakgalhpitsiyaw akxni kilhtliyaw? (Kaʼakxilhti recuadro « La tlakg tlan nakilhtliyaw»). 2) Kalichuwinanti tuku tlan nakinkamakgtayayan xlakata tlakg tlan nachuwinanaw.

14 Xlakata pixlanka natakgaxmata la nakilhtliyaw talakaskin liwana natakgalhpitsiyaw. ¿Chu komo lakpuwanaw pi kintachuwinkan ni tliwakga takgaxmata o pixtsina? Natekgsaw makgapitsi tamakgtay xlakata tlakg tlan nachuwinanaw anta klibro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, kpágina 184 niku wi recuadro «Cómo superar problemas específicos».

XLIPUTUM KINAKUJKAN KAKILHTLIW

15. 1) ¿Tuku tamakatsin mastaka anta ktamakxtumit kkata 2016? 2) ¿Tuku xlakata xtalakaskin nalakkaxwilikan libro xla takilhtlin?

15 Ktamakxtumit xaʼakgatunu kata xla Watch Tower Bible and Tract Society of  Pennsylvania nema tatlawalh kata 2016, mastaka akgtum lu tlan tamakatsinin. Tala Stephen Lett, tiku na makgtapakgsi Lakgkgolotsin tiku Pulalinkgo xTatayananin Jehová, lichuwinalh xasasti takilhtlin. Xʼama litapakuwi Xatapaxuwan kakilhtliniw Jehová. Tala Lett, lichuwinalh tuku xlakata liwana lakkaxwilika xapulana takilhtlin, wa xlakata natatalakxtumi tachuwin kxasasti Biblia Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras kxaʼinglés xla 2013. Uma tlawalh pi nalakgpalikan makgapitsi tachuwin nema nialh limin kxasasti Biblia. Nachuna, wilika takilhtlin nema lichuwinan xlakata la lichuwinankan Dios chu xlakata mastakan paxtikatsinit xlakata talakgmaxtut. Apulaktu xlakata takilhtlin makgtanuma kkintakakninkan, Lakgkgolotsin tiku Pulalinkgo xTatayananin Jehová lakkaxwilikgolh pi natlawakgo akgtum lu xatlan libro nema xtachuna xtasiyalh la xmakni xasasti Biblia.

16, 17. ¿Tuku lakkaxwilika kxasasti takilhtlin?

16 Pulakatunu tema lakkaxwilika xlakata tlakg nituwa namaklakaskinkan xasasti takilhtlin. Akgtum liʼakxilhtit, xapulana akgkutiy takilhtlin lichuwinan xlakata Jehová chu pulaktsayan nema stala lichuwinan xlakata Jesús chu talakgmaxtut. Libro xla takilhtlin kgalhi akgtum lista niku limin putum temas. Uma tlan namaklakaskinkan xlakata tlan natekgskan takilhtlin xla akgtum taʼakgchuwin.

17 Xlakata tlan nakilhtliyaw xliputum kinakujkan, tlakg ni laktuwa tachuwin namaklakaskin xlakata tlan naʼakgatekgsniyaw chu namakglhtikan makgapitsi tachuwin nema nialh lu tamaklakaskin. Xlakata namaklakaskinkan tachuwin nema la uku tamaklakaskin, tlakg nituwa katimakgkatsiw akxni nakilhtliyaw. Makgapitsi takilhtlin nachuna nalakkaxwilikan xlakata nalichuwinan xlakata tamakxtumit chu la lichuwinankan Dios.

Kalitsakgsaw takilhtlin akxni kakninaniyaw Dios kfamilia (Kaʼakxilhti párrafo 18).

18. ¿Tuku xlakata talakaskin pi liwana nalakgapasaw takilhtlin xla xasasti kintakilhtlinkan? (Na kaʼakxilhti nota).

18 Lhuwa takilhtlin nema limin libro Xatapaxuwan kakilhtliniw Jehová tsokgkanit la komo xtlawaniw oración Jehová. Uma kinkamaxkiyan talakaskin nawaniyaw tuku makgkatsiyaw. Amakgapitsi takilhtlin kinkamakgpuwantiniyan pi xlakaskinka nakalimasiyaniyaw tapaxkit kinatalankan chu natlawayaw tuku tlan kxpalakatakan (Heb. 10:24). Wa xlakata talakaskin pi liwana nalakgapasaw xatatlakgni chu xaletra takilhtlin. Xlakata namatlaniyaw, tlan nakgaxmataw takilhtlin nema wilakgolh kjw.org. Akxni litsakgsayaw kkinchikkan, katsiniyaw liwana kilhtliyaw xliputum kinakujkan chu ni pekuanaw. *

19. ¿La tlan kimputumkan nakakninaniyaw Jehová?

19 Kalakapastakwi pi kilhtlikan na anta makgtanuma kintakakninkan. Wa uma pulaktum nema tlan limasiyaniyaw Jehová tapaxkit chu tapaxtikatsinit (kalikgalhtawakga Isaías 12:5). Akxni xatapaxuwan kilhtliyaw chu lu lipaxuwayaw, kamakgpuwantiniyaw amakgapitsin nachuna natlawakgo. Kimputumkan kcongregación, maski lakgkgawasan, tiku linkgoya kata, o tiku xalaksasti, tlan chuna namakgtlawayaw xlakata nakakninaniyaw Jehová. Wa xlakata, xliputum kinakujkan kakilhtliniw Jehová. Kakgalhakgaxmatwi uma limapakgsin: “Kakilhtliniw Jehová” ¡Xatapaxuwan kakilhtliniw Jehová! (Sal. 96:1).

^ párr. 11 Natekgsa tamakgtay la tlan liwana nachuwinana ktaʼakgchuwin «Listos para cantar las nuevas canciones», anta JW Broadcasting, VIDEOS > DESDE NUESTRO ESTUDIO > DISCURSOS.

^ párr. 18 Kxalanka tamakxtumit, katsiyaw pi limatsukikan tatlakgni nema makgapala akgkaw minutos. Umakgolh tatlakgni kinkamakgtayayan nakaxwiliyaw kinakujkan chu kintalakapastaknikan xlakata nakilhtliyaw chu nakgaxmataw tuku nalichuwinankan. Wa xlakata talakaskin pi tunkun natawilayaw akxni natsuku tatlakgni chu liwana nakgaxmataw.