Ankan kxpulakni

Ankan kliputsan

Xtatayananin Jehová

Laksakkan tachuwin totonaco

Tuku tlawa tapakgachipat

Tuku tlawa tapakgachipat

«¡TLEN! ¿Lantla wila?».

Max makglhuwata chuna wana, max kamakatiyaya o kamakgachipaya chu kaʼakgpixtiya. Maski max talismanin chu tachuwin talakgpali akgatunu kachikin, pero tuku tlakg xlakaskinka wa tapakgachipat. Pero komo ni nakaxakgatliyaw o ni kakgalhtiyaw tiku kinkaxakgatliyan uma nitlan tasiya.

Pero ni putum chuna tlawakgo. Wi tiku lu maxanan o pekuan, wa xlakata tuwa makgkatsikgo kapakgachipakgo amakgapitsin. Wi tiku tuwa makgkatsikgo kapakgachipakgo amakgapitsin xlakata tanu tasiyakgo o tanu xtalismaninkan. Pero maski ni lhuwa tuku nakawaniyaw akxni nakapakgachipayaw tlan nakitaxtu.

Kakgalhskinkanti: «¿Tuku tlan nakitaxtu maski ni lhuwa tuku nawanaw? ¿Tuku wan Biblia xlakata lapakgachipakan?».

KAKAPAKGACHIPAW PUTUM LATAMANIN

«Dios ni laksakpaxkinan» (Hech. 10:34). Chuna kawanilh apóstol Pedro kstalaninanin Cristo akxni makgamakglhtinalh Cornelio, xapulana tiku ni Judío xwanit. Alistalh wa pi Dios «lakaskin pi putum kamakgxtakgkgolh tuku nitlan tlawamakgo» (2 Ped. 3:9). Max pulana tlan natamalakxtumiyaw uma textos tiku kalimakgalhtawakgemaka Biblia. Pero Pedro nachuna kawanilh kstalaninanin Cristo: «Kakamaxkitit kakni putum latamanin, kakapaxkitit natalan xlikalanka katiyatni» (1 Ped. 2:17). Chuna la akxilhaw, lu tlan kitaxtu akxni kapakgachipayaw amakgapitsin maski tanu xkilhtsukut chu xtalismanin. Uma tlawa pi nakalimasiyaniyaw kakni chu tapaxkit.

Apóstol Pablo kawanilh kstalaninanin Cristo: «Kalamakgamakglhtinantit nchatunu amakgapitsin xtachuna lantla nCristo, kintikamakgamakglhtinan» (Rom. 15:7). Pablo liwana kalichuwinalh natalan tiku matliwakglhkgolh. La uku, lu xlakaskinka namatliwakglhaw kinatalankan, xlakata Satanás kinkaputsastalaniman (Col. 4:11; Rev. 12:12, 17).

Biblia wan pi akxni kapakgachipayaw amakgapitsin ni kajwatiya tlan makgamakglhtinanaw chatum lataman. Kaʼakxilhwi makgapitsi liʼakxilhtit.

TUKU KITAXTU AKXNI PAKGACHIPANANAW

Akxni nina xmatitaxti xlatamat xKgawasa kxpan María, Jehová malakgachalh chatum ángel xlakata natachuwinan. Xla wanilh: «Kgalhen, lu tlan akxilhkana, Jehová tawilan». María ni xʼakgatekgsa tuku xlakata chatum ángel xtachuwinama, wa xlakata lu pekualh. Akxni lakaʼakxilhli, ángel wanilh: «María, ni kapekuanti, sampi takgsnita lipaxkatsinit kxlakatin Dios». Nachuna wanilh pi Jehová xlakaskin xmalakachinilh Mesías. Uma tlan mamakgkatsinilh María, chu xla makgamakglhtinalh xtalakaskin Dios akxni wa: «Kxmakan nkimPuchinakan ktamakgaxtakga, chuna nkakinkgantaxtunilh, wa lantla wanita mintachuwin» (Luc. 1:26-38).

Lanka talakgalhaman akxilhli ama ángel nalin xtamakatsinin Jehová. Xla ni lakpuwa pi namaxkikan kakni xlakata xʼama tachuwinan chatum lataman, wa tuku pulana tlawalh wa napakgachipay María. ¿Tuku kinkamasiyaniyan uma liʼakxilhtit? Pi ankgalhin nakapakgachipayaw chu nakamakgpuwantiniyaw amakgapitsin. Maski ni lhuwa tuku nakawaniyaw, nakamakgtayayaw tlan namakgkatsikgo.

Pablo lhuwa natalan kalakgapasli kcongregaciones xla Asia Menor chu Europa. Tapakgachipat nema xlichuwinan xcartas nachuna xkamalakgachaniy latamanin tiku xkalakgapasa. Kaʼakxilhwi uma klibro xla Romanos kcapítulo 16. Akgtum liʼakxilhtit, lichuwinan Febe tiku limapakuwilh «nkintalakan» chu kawani natalan tlan «namakgamakglhtinanatit  wa lantla mininikgoy ksantujlanin Dios» chu kamaxkikgolh tuku maklakaskin. Nachuna wan: «Kakixakgatlinitit mPriscila, chu Aquila [...] wa cha nti ni xman kin maxkikgoyaw mpaxkatsinit, wampi na xawa xlipaks nkanajlanin». Nachuna kamalakgachani tapakgachipat natalan tiku ni lu kalakgapasaw. Akgtum liʼakxilhtit, xatapaxuwan kalichuwinan Epéneto chu nachuna Trifena chu Trifosa, kstalaninanin Cristo tiku lu kskujkgo. Chuna la akxilhaw, Pablo kapakgachipalh xnatalan (Rom. 16:1-16).

Max lipaxuwakgolh kstalaninanin Cristo akxni katsikgolh pi Pablo xatapaxuwan xkalakapastaka. Tapaxkit nema xkgalhinikgo Pablo chu amakgapitsin natalan tlakg tatliwakglhli. Nachuna akxni kgaxmatkgolh ama tapakgachipat kstalaninanin Cristo kamakgtayalh tliwakga nakgalhikgo xtakanajlakan. Chuna, akxni xatapaxuwan makgachipayaw chatum tala tlakg tatliwakglha la talalinaw chu makxtum katlawa xlakskujnin Dios.

Akxni Pablo chilh kPuteoli chu alh kRoma, natalan minkgolh makgamakglhtinankgo. Akxni lakgamakgat kaʼakxilhli, Pablo «timaxkilh mpaxkatsinit Dios, chu na tlakg tikgalhilh ntakgpuwantin» (Hech. 28:13-15). Max namin kilhtamaku kajwatiya tlan nalakalitsinaw o nakapakgawaniyaw. Pero uma natlawa pi wi tiku namakgpuwantini, max tiku lipuwama o kgalhi taʼakglhuwit.

KALAKKAXWILIW TUKU NAWANAW

Kaʼakxilhwi xliʼakxilhtit Santiago. Xla kastakyawalh kstalaninanin Cristo tiku xtatlawakgonit talakgxtumit xalimaxana mapakgsinanin xalak kakilhtamaku uma kilhchanima lu xtalalinkgo kakilhtamaku (Sant. 4:4). Pero kaʼakxilhwi la matsukilh xcarta:

«Kit Santiago, kskujni Dios, chu xla kimPuchinakan Jesucristo, katsokgnaniyan wixin xlakgskgatan yama nkgalhakutuy xkilhtsukut Israel nti ntakgawanikgonit: Kkaxakgatlilakanan» (Sant. 1:1). Xlikana, umakgolh tachuwin kamakgtayalh natalan namakgamakglhtinankgo ama tastakyaw, xlakata xlimasiya pi Santiago ni tlanka xmakgkatsikan. Wa xlakata komo nataktujuyaw akxni nakapakgachipayaw natalan, uma natlawa pi tlan nalakkaxtlawayaw taʼakglhuwit.

Max ni lhuwa tuku nawanaw, pero xlakata tlan nakitaxtu talakaskin pi xliputum kinakujkan nalimasiyayaw tapaxkit maski lakpuwanaw pi niti katiʼakxilhli (Mat. 22:39). Akgtum kilhtamaku, chatum tala xalak Irlanda chalh akxni xʼamaja tsuku tamakxtumit kPukgalhtawakga. Lakapala tanulh chu chatum tala lakgtalakgaspitli talitsilh chu wanilh: «¡Tlen! Lu klipaxuwa pi kakxilhman». Tala nitu wa chu tawi kxputawilh.

Titaxtulh makgapitsi semanas, xla lakgtalakatsuwilh tala chu wanilh pi lu tuwa tuku xtitaxtuma kxfamilia. Wanilh: «Lu xaklipuwama ama kilhtamaku asta ni xakmimputun ktamakxtumit. Ni liwana klakapastaka tuku lichuwinanka ktamakxtumit, pero klakapastaka pi wix kixakgatli. Lu tlan kimamakgkatsinilh. Paxtikatsinilh».

Tala ni xkatsi pi xlakata xakgatlilh ama tala lu tlan xkitaxtunit. Xla lichuwinan: «Akxni kiwanilh pi tlan xlimakgkatsinit xlakata kxakgatlilh, lu klipaxuwalh pi kxakgatlilh akxni chalh ktamakxtumit. Uma lu tlan kimamakgkatsinilh».

Mapakgsina Salomón tsokgli: «Namalakgachaya minkaxtalanchu kxkgalhni chuchut xlakata chuna la titaxtu kilhtamaku natekgsparaya» (Ecl. 11:1). Komo nakapakgachipayaw kinatalankan chu amakgapitsin kimputumkan tlan natawilayaw. Wa xlakata talakaskin ankgalhin nalapakgachipayaw.